Dostawy - 138150-2020

23/03/2020    S58

Polska-Kraków: Liczniki czasu i tym podobne; parkometry

2020/S 058-138150

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: +48 126167000
Faks: +48 126167417

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w Krakowie

Numer referencyjny: 15/III/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38700000 Liczniki czasu i tym podobne; parkometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w Krakowie w ilości 150 sztuk.

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

— dostawę oraz montaż parkomatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach;

— dostawę systemu informatycznego do obsługi dostarczonych parkomatów;

— integracja systemu do obsługi parkomatów z istniejącym systemem kontroli i windykacji OPP-systemem Sega firmy Citypg;

— przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych parkomatów oraz systemów informatycznych;

— kompleksową obsługę wraz z utrzymaniem dostarczonych parkomatów i systemów w okresie gwarancyjnym nie krótszym niż 36 miesięcy.

3) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą opisu przedmiotu zamówienia – Zał. nr 5 do SIWZ, istotnych postanowień umowy – Zał. nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38730000 Parkometry
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w Krakowie w ilości 150 sztuk.

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

— dostawę oraz montaż parkomatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach;

— dostawę systemu informatycznego do obsługi dostarczonych parkomatów;

— integracja systemu do obsługi parkomatów z istniejącym systemem kontroli i windykacji OPP-systemem SEGA firmy Citypg;

— przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych parkomatów oraz systemów informatycznych;

— kompleksową obsługę wraz z utrzymaniem dostarczonych parkomatów i systemów w okresie gwarancyjnym nie krótszym niż 36 miesięcy.

3) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą opisu przedmiotu zamówienia – Zał. nr 5 do SIWZ, istotnych postanowień umowy – Zał. nr 2 do SIWZ.

4) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

5) Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty: min. 36 – max. 48 miesięcy.

6) Termin wykonania zamówienia:

a) dostawa 100 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem informatycznym oraz pełnym przeszkoleniem personelu do dnia 15.7.2020 r.,

b) dostawa 50 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem informatycznym do dnia 14.9.2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie/ nie wydłużenie gwarancji jakości na dostarczone parkomaty (150 sztuk) oraz dostarczony i zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt powyżej 36 miesięcy podstawowej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: możliwość dopłaty i przedłużenia ważności ważnego biletu w każdym z dostarczonych parkomatów / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego w dowolnym momencie dokonywania opłaty w każdym z dostarczonych parkomatów / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: wyposażenie wszystkich parkomatów 150 sztuk w klawiaturę w układzie Qwerty / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: wyposażenie wszystkich 150 parkomatów w autoryzację otwarcia drzwi za pomocą karty dostępowej / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Karol Woźny – tel. +48 123418610 (sprawy merytoryczne) Robert Świderski – tel. +48 123418560 (sprawy merytoryczne) Krzysztof Książek – tel. +48 126167100 (sprawy merytoryczne) Anna Kosowska-Kotaba – tel. +48126167115.

2) RODO Informacja Zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) zawarta w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, chyba, że Zamawiający może uzyskać dostęp do tego dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zam. na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę w ilości minimum 40 sztuk parkomatów wraz z montażem i kompleksową obsługą przez co najmniej 12 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ost. 3 lat przed upływem terminu skł. ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skł. ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp. – wg Zał. nr 4;

2) Zam. przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp;

3) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie;

4) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi Zał. nr 7 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

5) adres skrzynki ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/ZIKiT

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w cz. VI SIWZ.

2) Otwarcie złożonych ofert nastapi w ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, POLSKA, budynek B pok. nr 226 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Termin związania z ofertą określono w sekcji IV.2.6 ogłoszenia w przeliczeniu na dni wynosi 60.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogr., zgodnie z art. 24 aa ust. Pzp będzie najpierw dok. oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

2) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 95 000,00 PLN szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.

3) Do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniej. zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospod.;

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zam. tzw. konsorcja oraz spół. cywilnych);

c) wypełniony i podpisany formularz oferty zawierający charakterystykę – wg Zał. 1;

d) dowód wniesienia wadium.

4) Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz od lit. g do lit. i oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ).

6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania war. udziału w postęp.,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub w jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektr., podpisane kwalifikowanym podpisem elektr. i załączone do oferty.

7) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podm. zgodnie z wymogiem określ. w cz. IV pkt 1 SIWZ.

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz od lit. g do lit. i (cz. IV SIWZ).

9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10) Dokumenty lub oświadczenia wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 a (Cz. IV SIWZ) składa dok. lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzone odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

b) zamiast dok., o których mowa w pkt 3 b i c (cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpow., że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed terminem składania ofert.

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d (cz. IV SIWZ) – składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.1 Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy – wskazane w pkt 3a, b, c, d (cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3 a, b, c, d (cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dot. złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a, 3 b, 3 c, 3 d (cz. IV SIWZ) dot. terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

13.2 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczyp. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp. Pol, których dot. dok. wskazane w pkt 3 d (cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d (cz. IV SIWZ) w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświad. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospod. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d (cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

13.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczyp. Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt 3 g, h, i (cz. IV SIWZ).

14. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub urzędowo poświadczonego elektronicznego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie [tj. Dz.U. z 2019 poz. 540 z późn. zm.]), opatrzonego przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15. Szczegółowe określenie wymogów złożenia wymaganych dokumentów zawiera SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2020