Servicii - 138290-2017

Acest anunț a fost anulat de: 199664-2017
12/04/2017    S72    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 072-138290

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Maria Mezei
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare contructii si instalatii la Spitalul Clinic nr. 4, V. Babes – Timisoara la corpurile C2-7 din CF – respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica”.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul prestatorului si la sediul beneficiarului.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
În baza contractului, vor fi prestate servicii de: a) elaborare expertiza tehnica; b) elaborare audit energetic; c) documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2017 (DALI); d) documentatia pentru obtinere aviz ISC, inclusiv Avizul Ministerului Sanatatii privind oportunitatea investitiei, si alte avize daca este cazul (ex. Aviz de Mediu); e) Rapoarte prin care se asigura asistenta tehnica din partea proiectantului: – pe parcursul elaborarii Cererii de Finantare de catre beneficiar si evaluarii DALI de care OI, pana la finalizarea evaluarii tehnice si financiare din partea OI; – pana la semnarea Contractului de Finantare dintre beneficiar si Autoritatea de Management a POR, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare si Nota conceptuala Documentatia se va elabora in vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice”. In aceste sens, in elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului afferent Axei Prioritare, operatiune B - Cladiri publice si cerintele ghidului general POR 2014-2020, precum si toate anexele ghidului.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79933000, 71220000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
În baza contractului, vor fi prestate servicii de: a) elaborare expertiza tehnica; b) elaborare audit energetic; c) documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2017 (DALI); d) documentatia pentru obtinere aviz ISC, inclusiv Avizul Ministerului Sanatatii privind oportunitatea investitiei, si alte avize daca este cazul (ex. Aviz de Mediu); e) Rapoarte prin care se asigura asistenta tehnica din partea proiectantului: – pe parcursul elaborarii Cererii de Finantare de catre beneficiar si evaluarii DALI de care OI, pana la finalizarea evaluarii tehnice si financiare din partea OI; – pana la semnarea Contractului de Finantare dintre beneficiar si Autoritatea de Management a POR, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare si Nota conceptuala Documentatia se va elabora in vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice”. In aceste sens, in elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului afferent Axei Prioritare, operatiune B - Cladiri publice si cerintele ghidului general POR 2014-2020, precum si toate anexele ghidului.
Valoarea estimată fără TVA: 117 647,94 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 45 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare va fi constituita in cuantum de 1 100 RON. Perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ofertantului. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie costituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii care face obiectul prezentului anunt, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de tribuire, sunt:
Robu Nicolae -primar;
Diaconu Dan Aurel -viceprimar;
Farkas Imre-viceprimar;
Steliana Stanciu – director economic;
Magdalena Nicoara – pt. director Directia Dezvoltare;
Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Marcov Zlatiborca;Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mazilu Octavian; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Magdalena Nicoara – pt. director Directia Dezvoltare; presedinte comisie (titular): Diaconu Dan Aurel -viceprimar; membrii comisiei(titulari): Duma Marius -consilier Biroul Tehnic; Mircea Dan Lucian-consilier Directia Dezvoltare; Laudatu Anca-consilier Birou Scoli Spitale; Milivoievici Mara-consilier Serviciul Financiar; Mezei Maria Florica-consilier Serv.Achizitii Publice; Bozan Cristina Lucia -consilier Juridic; presedinte comisie (rezerva): Faur Adrian – sef Birou Scoli Spitale; Membrii comisiei(rezerve): Gama Pauliean- referent de specialitate Birou Tehnic; Dominteanu Ioan- consilier Directia Dezvoltare; Ciucur Ioana- consilier Birou Scoli Spitale; Sirbu Andra- consilier Biroul Contabilitate; Oprea Crenguta-consilier Serv.Achizitii Publice; Stefan Daniela -consilier Juridic.
Operatorii economici, ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind subcontractarea.
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, precum si sumele aferente prestatiilor. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare incheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, care va fi insotit de acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Neprezentarea acestora odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 40

2. Proiectant având functia/rolul de sef de proiect, conform art.9 din Legea 50/1991 sau echivalent. Pondere 20

3. Proiectant specialitatea constructii, certificat si calificat în domeniu, conform art. 9 alin. b din Legea 50/1991 sau echivalent.. Pondere 20

4. Auditor energetic pentru cladiri gradul I, specialitatea constructii si instalatii. Pondere 20

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 067-127301 din 5.4.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.5.2017 - 23:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16.6.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membrii comisiei de evaluare si obsevatori UCVAP, daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. Pt. vizualizare doc.atasate, op. ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
2. In cadrul doc.atasate AP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este postat in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Op. ec. vor completa doc. info./rasp. aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indep. crit. calif. solicitate, care au corespondent in cerintele explicite de la nivelul fisei de date si a nu intervenii asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor solicitate de AC.
3. Ofertantii au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Prop. tehnica, Prop. financiara si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului/tilor sustinator/i, acorduri de asociere/de subcontractare), numai în format electronic semnate cu semnatura electronic extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
4. Sol. de clarif. ref. la prezenta doc. de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire,autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise avand in vedere termenele de raspuns ale AC, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.
5. În cazul în care se solicita prez. anumitor clarif./completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si rasp. of. se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016.
6. Oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt acestia definiti in documentatia de atribuire. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire, doi sau mai multi operatori economici se situeaza pe pozitia cu cel mai mare punctaj obtinut in procesul de evaluare a ofertelor, pentru departajare, se va utiliza pretul ofertei, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai scazut pret ofertat. Daca 2 sau mai multi operatori economici, intrunesc acelasi punctaj si au acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita reofertarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP, caz în care contractual va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice- cam. 223
B-dul C. D. Loga nr. 1
300030 Timisoara
România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478
Fax: +40 256408477

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.4.2017