Usługi - 139307-2014

Wyświetl widok skrócony

24/04/2014    S80

Belgia-Bruksela: Usługi konserwacji i usuwania usterek dotyczące wszystkich urządzeń powielających Komisji Europejskiej w Brukseli

2014/S 080-139307

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/43
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli
Osoba do kontaktów: OIB.DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi konserwacji i usuwania usterek dotyczące wszystkich urządzeń powielających Komisji Europejskiej w Brukseli
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Region Stołeczny Brukseli.

Kod NUTS BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 220 000 i 240 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługi konserwacji i usuwania usterek dotyczące wszystkich urządzeń powielających. Oczekiwane usługi obejmują po pierwsze konserwację i usuwanie usterek wszystkich urządzeń powielających, a po drugie dostawę zużytych części i wymianę tych urządzeń.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn, 30123400 Składarki, 34913000 Różne części zapasowe, 42991100 Maszyny introligatorskie, 42991110 Niciarki, 42991200 Maszyny drukarskie, 42991210 Maszyny drukarskie offsetowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 220 000 i 240 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w ciągu 30 dni zgodnie z warunkami projektu umowy załączonego do dokumentacji przetargowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Każdy członek grupy musi indywidualnie przestrzegać kryteriów wykluczenia. Grupa wykonawców jako całość musi przestrzegać kryteriów wyboru (zob. pkt III.2.2 i III.2.3), a poszczególni członkowie tej grupy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferent określi państwo, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w dokumentacji dowodowej wymaganej przepisami prawa kraju, w którym zarejestrowana jest działalność.

Oferent musi załączyć opatrzone datą i podpisane honorowe oświadczenie, w którym stwierdza, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Honorowe oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone honorowe oświadczenie:
— aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo jego działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, ani też nie znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych,
— aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo naruszające zasady etyki zawodowej ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za nadużycie finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub inną nielegalną działalność naruszającą finansowe interesy Unii,
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent wykonał swoje zobowiązania w zakresie płatności składek na ubezpieczenie społeczne,
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent nie zalega z płatnością podatków (bezpośrednich i VAT) nałożonych przepisami prawa kraju siedziby.
Jeżeli w danym kraju nie wydaje się takich dokumentów lub zaświadczeń, mogą być one zastąpione oświadczeniem pod przysięgą lub, jeżeli to niemożliwe, formalnym oświadczeniem, złożonym przez oferenta przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym organem zawodowym w jego kraju.
Uwaga: w przypadku grupy honorowe oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i inne informacje wymagane w przypadku udzielenia zamówienia muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — oferent musi dostarczyć kopie bilansów i rachunków zysków i strat z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujące roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli rachunek zysków i strat lub oświadczenie wykazują średnią stratę w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, na przykład odpowiednią gwarancję podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej), opinię biegłego rewidenta lub równoważne dokumenty,
— oferent musi dostarczyć oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych,
— oferent musi dostarczyć oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: średni roczny całkowity obrót w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych wynosi 150 000 EUR.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— oferent musi dostarczyć wykaz najważniejszych usług zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat w przedmiotowej dziedzinie wraz z krótkim opisem wielkości świadczonych usług oraz podaniem wartości, dat i danych odbiorców, publicznych lub prywatnych,
— oferent musi oddać do dyspozycji instytucji zamawiającej 2 techników posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania urządzeń drukujących i urządzeń do procesów wykończeniowych. Należy dostarczyć życiorysy tych 2 techników na potwierdzenie tego doświadczenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OIB.DR.2/PO/2014/033/610.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.6.2014 - 17:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.6.2014 - 10:00

Miejscowość:

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB), budynek „CSM 1”, cours Saint-Michel nr 23 (wejście od strony rue Père de Deken), 1040 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci, którzy zamierzają uczestniczyć w otwarciu, powinni poinformować o swoim zamiarze, wysyłając faks lub list pocztą elektroniczną (zob. numer i adres wskazane w pkt I.1) do działu OIB DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne najpóźniej 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 36 miesięcy od udzielenia zamówienia.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

1) Dokumentacja przetargowa i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.
Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.
2) Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

3) W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2014