Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 140277-2019

26/03/2019    S60

Polska-Katowice: Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych

2019/S 060-140277

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 049-113512)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sitko
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Tel.: +48 327161487
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 295-17).

Numer referencyjny: 701902470
II.1.2)Główny kod CPV
43140000 Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 049-113512

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 25/05/2019
Powinno być:
Data: 31/05/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: