Lucrări - 140931-2016

Afișează vizualizare compactă

23/04/2016    S80

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 561, 562, 563, 564, 59 și 77 (loturi tehnice, loturi de lucrări interioare)

2016/S 080-140931

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European, direction générale des infrastructures et de la logistique
Adresă: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.europarl.europa.eu

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 561, 562, 563, 564, 59 și 77 (loturi tehnice, loturi de lucrări interioare).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Luxemburg.

Cod NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în construcția unei extensii a unei clădiri administrative de aproximativ 190 000 m2 și, sub rezerva unei decizii care va fi adoptată ulterior, în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2. Complexul administrativ astfel constituit va găzdui toate serviciile Parlamentului European care își desfășoară activitatea la Luxemburg.

Acest contract vizează următoarele loturi:
— lotul 561 „Uși metalice”;
— lotul 562 „Pereți despărțitori din oțel-sticlă”;
— lotul 563 „Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră”;
— lotul 564 „Storuri interioare”;
— lotul 59 „Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare”;
— lotul 77 „Echipamente pentru conferințe”.
Loturile sunt indivizibile. Atribuirea se va face separat pentru fiecare lot.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45421131 Instalare de uşi, 45421152 Instalare de pereţi despărţitori, 45421000 Lucrări de tâmplărie, 45421150 Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică, 39515410 Storuri de interior, 39100000 Mobilier, 45262521 Zidărie de faţadă, 30191000 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului, 31710000 Echipament electronic, 32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe, 32232000 Echipament pentru videoconferinţe, 45420000 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie, 44221111 Ferestre duble

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea acestor opțiuni: opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Informații privind loturile

Lot nr: 561 Denumire: Uși metalice
1)Descriere succintă
Lotul 561 – Uși metalice:
T1: uși metalice.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45421000 Lucrări de tâmplărie, 45421131 Instalare de uşi

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.
Lot nr: 562 Denumire: Pereți despărțitori din oțel-sticlă
1)Descriere succintă
Lotul 562 – Pereți despărțitori din oțel-sticlă:
T1: pereți despărțitori din oțel-sticlă, uși din sticlă.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45421152 Instalare de pereţi despărţitori

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.
Lot nr: 563 Denumire: Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră
1)Descriere succintă
Lotul 563 – Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră:
T1: plinte, îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră, pereți despărțitori din oțel-sticlă;
T2: uși din lemn.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45421000 Lucrări de tâmplărie, 45421150 Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.
Lot nr: 564 Denumire: Storuri interioare
1)Descriere succintă
Lotul 564 – Storuri interioare:
T1: storuri interioare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 39515410 Storuri de interior

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.
Lot nr: 59 Denumire: Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili
1)Descriere succintă
Lotul 59 – Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili:
T1: mobilier fix;
T2: paramente;
T3: pereți despărțitori mobili;
T4: geamuri pentru cabinele de interpretare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 39100000 Mobilier, 45262521 Zidărie de faţadă, 45420000 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie, 44221111 Ferestre duble

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.
Lot nr: 77 Denumire: Echipamente pentru conferințe
1)Descriere succintă
Lotul 77 – Echipamente pentru conferințe:
T1: echipamente pentru conferințe.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 30191000 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului, 31710000 Echipament electronic, 32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe, 32232000 Echipament pentru videoconferinţe

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se consulta proiectul de contract.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se consulta proiectul de contract și punctul III.1.4 din prezentul anunț de participare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se consulta caietul de sarcini.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: da
Descrierea condițiilor speciale: contractul va fi încheiat între ofertantul câștigător și compania imobiliară SI KAD PE constituită de Parlamentul European în vederea asigurării finanțării lucrărilor de construcții din cadrul proiectului. Această companie va asigura plata facturilor.
Pentru mai multe detalii, a se consulta caietul de sarcini.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanții trebuie să furnizeze dovada statutului și a autorizării lor de a produce obiectul vizat de contract, conform legislației naționale.
În acest scop, aceștia trebuie să anexeze la ofertă orice document justificativ relevant, precum:
1. un certificat de înscriere în registrul comerțului sau al profesiilor;
2. o copie a statutului companiei lor;
3. un certificat care să ateste apartenența la o organizație specifică;
4. un certificat de înscriere în registrul TVA;
5. o declarație pe propria răspundere.
În cazul în care niciunul dintre aceste documente nu furnizează suficiente dovezi care să permită atestarea și evaluarea existenței unei astfel de autorizări, Parlamentul European poate accepta alte documente oficiale echivalente depuse de către ofertant.
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, dovada statutului și a autorizării de a produce obiectul vizat de contract trebuie furnizată de toți operatorii care vor executa lucrările.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: pentru a permite verificarea acestor criterii, ofertanții trebuie să furnizeze odată cu oferta:
1. o declarație privind cifra de afaceri și rezultatele de exploatare pentru ultimele 3 exerciții financiare, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la dosarul licitației;
2. o copie a bilanțurilor și a conturilor de exploatare pentru ultimele 3 exerciții financiare;
3. orice alt document pe care îl consideră util pentru verificarea criteriilor privind capacitatea financiară și economică.
În cazul în care, în pofida îndeplinirii criteriilor minime (a) și (b) de mai jos, persistă îndoieli cu privire la capacitatea financiară și economică a ofertanților, Parlamentul European va analiza bilanțurile și conturile de profit și pierdere ale acestora și le va solicita să furnizeze explicații și/sau garanții suplimentare, în vederea verificării aptitudinii lor financiare de a finaliza contractul pentru care depun ofertă. Parlamentul European își rezervă dreptul de a respinge oferta în cazul în care analiza, explicațiile și/sau garanțiile furnizate sunt neconcludente.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): ofertantul trebuie să dispună de suficientă capacitate economică și financiară pentru a-i permite să execute contractul în conformitate cu dispozițiile contractului.
Pentru acest contract, Parlamentul European solicită ofertanților să dispună de o capacitate financiară și economică minimă care va fi evaluată pe baza următoarelor criterii:
(a) cifra de afaceri medie anuală a ofertantului este cel puțin egală cu valoarea minimă indicată în tabelul II de mai jos; și
(b) fie rezultatele de exploatare ale ofertantului sunt pozitive pentru cel puțin 2 dintre ultimele 3 exerciții financiare, fie suma rezultatelor de exploatare pentru ultimele 3 exerciții financiare este pozitivă.
Tabelul II:
lot; descriere; cifra de afaceri anuală minimă solicitată:
lotul 561; uși metalice; 4 500 000 EUR;
lotul 562; pereți despărțitori din oțel-sticlă; 7 500 000 EUR;
lotul 563; tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră; 11 000 000 EUR;
lotul 564; storuri interioare; 2 000 000 EUR;
lotul 59; mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare; 4 000 000 EUR;
lotul 77; echipamente pentru conferințe; 10 000 000 EUR.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Pentru a permite verificarea acestor criterii, ofertanții trebuie să furnizeze odată cu oferta:
1. o listă de referințe ale principalelor lucrări de aceeași natură cu cele care fac obiectul lotului pentru care se depune ofertă, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la acest dosar al licitației.
Această listă va menționa natura lucrărilor, valoarea și suprafața proiectului, beneficiarul lucrărilor (clientul), valoarea lucrărilor realizate de ofertant pentru această operațiune, locul și perioada lor de execuție, precum și data recepției (provizorii) și identificarea semnatarului certificatului de bună execuție sau a unui document echivalent pentru lucrările în curs care îndeplinesc caracteristicile definite mai jos.
Pentru lucrările executate în cadrul unui grup, al unui consorțiu sau al unei asociații cu alte companii, va fi luată în considerare numai valoarea lucrărilor executate de ofertant în cadrul grupului; această valoare trebuie menționată în ceea ce privește referința în cauză.
Lista trebuie însoțită de certificate de bună execuție emise de beneficiarul lucrărilor, care să ateste că respectivele lucrări au fost finalizate în mod corespunzător la un standard profesional bun; trebuie specificate, de asemenea, numele și datele exacte ale semnatarului certificatului, care poate furniza Parlamentului European informații privind derularea lucrărilor. În cazul lucrărilor în curs de executare, ofertantul trebuie să furnizeze un document echivalent (de exemplu, certificat de bună desfășurare a lucrărilor, copie a contractului, decontul lucrărilor deja finalizate) validat de beneficiarul lucrărilor, cu detalii privind stadiul avansării lucrărilor;
2. o organigramă nominală detaliată care să descrie structura organizatorică a ofertantului și funcționarea acestuia, împreună cu diplomele, certificatele profesionale și CV-urile persoanelor incluse în organigramă;
3. o declarație privind efectivele medii anuale ale ofertantului din ultimii 3 ani calendaristici, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la acest dosar al licitației;
4. o descriere a echipamentelor și a software-ului prevăzute pentru executarea contractului;
5. o descriere a sistemului de asigurare a calității implementat de ofertant, bazat pe manualul său privind calitatea și/sau o certificare ISO 9001/EN 29001 sau orice alt element informativ echivalent;
6. o descriere a sistemului de management de mediu implementat de ofertant și/sau o certificare EMAS sau ISO 14001 sau orice alt element informativ echivalent;
7. orice altă informație pe care dorește să o comunice ofertantul pentru a atesta capacitatea tehnică și profesională solicitată.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Ofertantul trebuie să dispună de suficientă capacitate tehnică și profesională pentru a-i permite executarea contractului în cauză în conformitate cu dispozițiile contractuale. Dacă, în lumina informațiilor furnizate de ofertant, capacitatea sa tehnică și profesională se dovedește a fi în mod clar insuficientă pentru executarea contractului în cauză, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să poată pretinde vreo compensație financiară.
Pentru acest contract, Parlamentul European solicită ofertanților să dispună de o capacitate tehnică și profesională minimă care va fi evaluată pe baza următoarelor elemente:
(a) i. cel puțin 5 ani de experiență profesională în lucrări de aceeași natură cu cele vizate de acest contract;
ii. 1 referință privind clădiri terțiare noi sau complet renovate, pentru care valoarea lucrărilor executate de ofertant este mai mare decât valorile indicate în tabelul III de mai jos și în cazul cărora lucrările au fost executate în ultimii 5 ani anteriori termenului-limită de depunere a ofertelor sau sunt în curs de executare; și
iii. referințe privind clădiri terțiare noi sau complet renovate, pentru care suma totală a valorilor lucrărilor executate de ofertant este mai mare decât valorile indicate în tabelul IV de mai jos și în cazul cărora lucrările au fost executate în ultimii 5 ani anteriori termenului-limită de depunere a ofertelor sau sunt în curs de executare.
Tabelul III:
lot; descriere; valoarea lucrărilor – valoare minimă:
lotul 561; uși metalice; 1 600 000 EUR;
lotul 562; pereți despărțitori din oțel-sticlă; 2 600 000 EUR;
lotul 563; tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră; 2 800 000 EUR;
lotul 564; storuri interioare; 400 000 EUR;
lotul 59; mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare; 1 000 000 EUR;
lotul 77; echipamente pentru conferințe; 1 700 000 EUR.
Tabelul IV:
lot; descriere; suma totală a valorilor lucrărilor – valoare minimă:
lotul 561; uși metalice; 5 000 000 EUR;
lotul 562; pereți despărțitori din oțel-sticlă; 8 000 000 EUR;
lotul 563; tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră; 8 000 000 EUR;
lotul 564; storuri interioare; 1 000 000 EUR;
lotul 59; mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare; 3 000 000 EUR;
lotul 77; echipamente pentru conferințe; 5 000 000 EUR;
(b) resurse umane și materiale suficiente pentru a asigura respectarea termenelor stabilite pentru executarea lucrărilor; efectivele medii anuale minime ale ofertantului solicitate sunt indicate în tabelul V de mai jos.
Tabelul V:
lot; descriere; efectivele medii anuale minime:
lotul 561; uși metalice; 40;
lotul 562; pereți despărțitori din oțel-sticlă; 40;
lotul 563; tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră; 40;
lotul 564; storuri interioare; 20;
lotul 59; mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare; 25;
lotul 77; echipamente pentru conferințe; 40;
(c) o aptitudine specifică de a trata aspectele legate de mediu ale proiectului definite la punctul 10.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
INLO - D - UPIL - T - 16 – AO7.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 042-070863 din 28.2.2015

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 169-299862 din 4.9.2014

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 13.5.2016
Documente contra cost: da
Prețul: 250 EUR
Condiții și modalitate de plată: anumite documente pot fi accesate gratuit pe platforma e-tendering menționată la punctul I.1 (după înregistrarea pe platformă):
A. ghid;
B. invitația la licitație;
C. caiet de sarcini (fără anexe);
D. proiect de contract (fără anexe).
Pentru obținerea dosarului complet pentru toate loturile, există un preț fix și indivizibil de 250 EUR.

Operatorii economici interesați își vor comunica intenția printr-un e-mail trimis la adresa: inlo.ao-kad@ep.europa.eu și confirmat printr-o scrisoare trimisă autorității contractante (a se vedea punctul I.1 din prezentul anunț).

Aceștia vor indica în această corespondență datele lor de contact exacte, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA și referința lotului (loturilor) în cauză.
În același timp, aceștia vor transfera suma în următorul cont deschis în numele SI KAD PE la banca BGL BNP Paribas:
COD BIC: BGLLLULL
IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000
indicând la rubrica comunicare „AO-T-16-AO7/[numele exact al companiei + orașul]”.
Aceștia vor primi un e-mail de confirmare a primirii cererii lor și a sumei sus-menționate, precum și o factură.
Documentele licitației sunt furnizate de Parlamentul European în limba franceză (limba contractului), cu traducerea documentelor principale în limbile engleză și germană, pe suport de hârtie (parțial) și pe suport informatic.
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.7.2016
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.7.2016

Locul:

Parlamentul European, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: pentru a facilita organizarea ședinței de deschidere, ofertanții care doresc să participe trebuie să comunice această intenție departamentului responsabil pentru gestionarea acestui contract, prin poștă sau prin e-mail, înainte de 20.7.2016, la următoarea adresă:

Parlamentul European, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité «Projets immobiliers» — Luxembourg, à l'attention de M. le chef d'unité, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 02 A 008, Luxembourg, LUXEMBURG. E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu

Acest departament le va comunica locul exact unde va avea loc deschiderea ofertelor.
Ofertanții pot fi reprezentați la deschiderea ofertelor de maximum 2 persoane.
Ofertanții trebuie să specifice în cererea lor de participare la deschiderea ofertelor:
— numele companiei lor și datele de contact (e-mail);
— numele și prenumele persoanelor care vor participa la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare
Limba proiectului este limba franceză.
A se consulta documentele care constituie dosarul licitației.
Punctul IV.3.4 din prezentul anunț „Termen-limită pentru primirea ofertelor” va fi înțeles după cum urmează: „Termen-limită pentru depunerea ofertelor” astfel cum se definește la punctul 4 din invitația la licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă Internet: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: părțile interesate trebuie să contacteze organismele competente pentru căile de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11.4.2016