Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 142328-2020

Submission deadline has been amended by:  192057-2020
24/03/2020    S59

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 059-142328

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pajerska
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 422014806
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://lsi.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

Numer referencyjny: BZU.2291.17.20
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”

Część 1: Likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/Al. Włókniarzy.

Część 2: Likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1 - 2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a - 2b do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: Likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/Al. Włókniarzy.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1 - 2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a - 2b do SIWZ

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt

Termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt

Termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt

Termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt

Termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1 - 2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba,

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji max. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: Likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1 - 2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a - 2b do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt

Termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt

Termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt

Termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt

Termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 20,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1 - 2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba,

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji max. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

*Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) w zakresie przestępstwa określonego

W art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) ustawy Pzp, (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji III.1.3)

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:

1. brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.2)

2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazany został w sekcji III.1.3),

III. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rodziale 5 pkt. 2.1.2-2.1.11 ora 2.2 SIWZ

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ), o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1 SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków zgodnie z pkt.1.2 rozdziału 5 SIWZ

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1 SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

*Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia aktualny na dzień składania ofert

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

Wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia aktualny na dzień

Składania ofert

1. JEDZ powinien zawierać co najmniej:

1) informacje identyfikujące wykonawcę (Część II)

2) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) Wykluczenia (Część III)

3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” w Części IV formularza JEDZ. Wówczas weryfikacji spełniania warunków udziału

W postępowaniu, określonych w sekcji III.1.3) Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.3), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego

4) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

5) informacje (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych – jeżeli oświadczenia lub dokumenty są dostępne w formie elektronicznej;

6) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (Część VI)

7) data, podpis (Część VI) 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

Postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy:

— odrębny jednolity dokument (JEDZ),

— oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są w SIWZ.

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia Platformie Zakupowej informacji z otwarcia ofert,

Przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr.

Kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca

Może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w niniejszym punkcie. Oferty, dokumenty oraz oświadczenia składane są w formie elektronicznej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia aktualne na dzień ich złożenia, składane na wezwanie Zamawiającego za pomocą Platformy w zakładce Pytania/Informacje w wyznaczonym terminie, nie krótszym

Krótszym niż 10 dni - w formie określonej w pkt. IV. 3) W celu potwierdzenia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu: dokumenty wskazane w sekcji III.1.3)

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

c.aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;

d.aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;

e. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

f.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

g. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w pkt III.2. a-g niniejszej sekcji, dotyczących tych podmiotów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2.3.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

Część 1 - 2:

Jednego(1) zamówienia na roboty budowlane (1 umowa), polegającego na likwidacji lub budowie zdrojów albo likwidacji lub budowie podziemnych przewodów wodociągowych

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą robotą budowlaną, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej.

UWAGA!:

1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

3. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w warunku pkt. 1.2.3.1.

4. Pod pojęciem: budowa - Zamawiający rozumie działania zgodne z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

1.2.3.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej (dla części 1 - 2):

a) 1 osobą – Kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowej.

b) Doświadczenie zawodowe (zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, o których mowa powyżej) polegające na kierowaniu robotami budowlanymi o podobnym charakterze, co roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: co najmniej jedną (1) robotą budowlaną, której przedmiotem była likwidacja lub budowa zdrojów albo likwidacja lub budowa podziemnych przewodów wodociągowych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1.2.3.2

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2018r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r., poz. 831).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 220) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazaniem się: tą samą osobą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; tym samym doświadczeniem zawodowym osoby w odniesieniu do poszczególnych części.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

WADIUM:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część nr 1: 661,00 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden zł 00/100);

Część nr 2: 677,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100);

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, należy wnieść wadium odpowiadające sumie wadium dla tych części.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatność za fakturę uregulowana będzie przez Zamawiającego przelewem, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm.). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. Platforma, która obsługuje Zamawiającego – broker PEFexpert.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy załączyć oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przez Wykonawcę lub notariusza). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ). Szczegółowe warunki realizacji umowy określone są w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Łódź, ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, parter, (sala konferencyjna). Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Pozostałe informacje w Rozdz. 13 SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca składa ofertę na Platformie w następujący sposób:

1) w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w Roz 12 pkt. 22 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać

Wyczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”;

2)potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie

Komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany” po każdej prawidłowo wykonanej operacji (wczytania

Załącznika);

3)prawidłowo wczytany i zaszyfrowany plik widoczny jest dla Wykonawcy na jego profilu i posiada ikonę „kłódki”

4)o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie Zamawiającego.

5)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego gdyż jest

Automatycznie przez system szyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu

Przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,

2.Po upływie ww. terminu złożenia oferty na Platformie nie będzie możliwe.

3.Po upływie terminu określonego w pkt IV.2.2) ogłoszenia złożenie oferty na Platformie nie będzie

Możliwe.

4.Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu do składania ofert zmienić

Lub wycofać ofertę.

5.Sposób dokonywania zmiany lub wycofania ofert:

1)Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/

Załączniki). W tym celu w zakładce „Załączniki" Wykonawca korzysta z polecenia „Usuń" po wybraniu

Odpowiedniego załącznika/ów.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej

Oferty (załączników).

6.Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

7.Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

8.Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Załączniki".

Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać informacje zawarte w art. 86

Ust. 5 ustawy Pzp. Opis sposobu przygotowania ofert znajduje się w Rozdz. 12 SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także formę składania ww. - Rozdz. 6 SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020