Dostawy - 142520-2014

Wyświetl widok skrócony

26/04/2014    S82

Polska-Morawica: Elektryczność

2014/S 082-142520

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Morawica
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 7
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Wrzałka
E-mail: e.wrzalka@morawica.pl
Tel.: +48 413114692-117
Faks: +48 413114690

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.morawica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-10-25-692
Adres pocztowy: ul. Kielecka 38
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-291-14-38
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 7
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy w Morawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-183-90-93
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 7
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Bilczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-34-823
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Bilcza
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-18-58-699
Adres pocztowy: ul. Szkolna 4
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-18-60-638
Adres pocztowy: Dębska Wola 146
Miejscowość: Dębska Wola
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Obicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-32-988
Adres pocztowy: ul. Szkolna 18
Miejscowość: Obice
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Brzezinach
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-33-019
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Brzeziny
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrzy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-24-81-920
Adres pocztowy: Zbrza 47
Miejscowość: Zbrza
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna W Lisowie
Adres pocztowy: ul. Szkolna 4A
Miejscowość: Lisów
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-27-27-143
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 7
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Nidzie
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-65-048
Adres pocztowy: Nida
Miejscowość: Nida
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Radomicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-28-40-425
Adres pocztowy: Radomice 45A
Miejscowość: Radomice
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Nidy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-24-500
Adres pocztowy: Nida 38
Miejscowość: Nida
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-71-149
Adres pocztowy: Brudzów 82
Miejscowość: Brudzów
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-23-98-805
Adres pocztowy: ul. Kielecka 1
Miejscowość: Bilcza
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-24-034-46
Adres pocztowy: ul. Pińczowska 20
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-24-57-301
Adres pocztowy: ul. Podemłynie 3
Miejscowość: Wola Morawicka
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Wola Morawicka
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-27-41-640
Adres pocztowy: ul. Podemłynie 1
Miejscowość: Wola Morawicka
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-25-38-815
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8
Miejscowość: Lisów
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-22-27-736
Adres pocztowy: ul. Kielecka 38
Miejscowość: Morawica
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-24-17-767
Adres pocztowy: ul. Szkolna 29
Miejscowość: Chmielowice
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-24-85-467
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Brzeziny
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Ekorozwoju Radomic
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-24-21-496
Adres pocztowy: Radomice 110A
Miejscowość: Radomice
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-280-36-77
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Brzeziny
Kod pocztowy: 26-026 Morawica
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Morawica, jednostek organizacyjnych, instytucji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Morawica.

Kod NUTS PL331 Kielecki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
2.762,05 MWh (wahanie poboru +/- 15%) w okresie od dnia 1.8.2014r. do 31.7.2015r.
2. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 239 szt.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb:
1) lokali i obiektów
2) oświetlenia drogowego
4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
5. Zamawiający/odbiorcy posiadają tytuł prawny do wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem.
6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi (odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD):
PGE Dystrybucja S.A.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.
11. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 104 szt.
12. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
13. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 1.787,69 MWh
(wahanie poboru +/- 15%), z tego:
Strefa I 1.004,56 MWh
Strefa II 783,13 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
14. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.
Uwaga: Zamawiający w Załączniku nr 1a szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów poboru – kolumna „Okres dostaw”.
15. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
16. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru nastąpi pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna” oznacza również, że nastąpił już rozdział umów na umowę sprzedaży i dystrybucyjną.
17. W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, Zamawiający/Odbiorcy złożyli lub złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
18. W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
19. W przypadku, gdy na dzień zgłoszenia OSD przez Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający/odbiorcy nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawcy udzielone zostanie Pełnomocnictwo do zawarcia umów dystrybucji energii elektrycznej w imieniu zamawiającego/odbiorcy.
20. W Załączniku nr 1a do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
21. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 135 szt.
22. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ
23. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 974,36 MWh
(wahanie poboru +/-15%), z tego:
Strefa I 394,04 MWh
Strefa II 580,32 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
24. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.
Uwaga: Zamawiający w Załączniku nr 1b szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów poboru – kolumna „Okres dostaw”.
25. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
26. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru nastąpi pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna” oznacza również, że nastąpił już rozdział umów na umowę sprzedaży i dystrybucyjną.
27. W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, Zamawiający złożyli lub złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
28. W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
29. W przypadku, gdy na dzień zgłoszenia OSD przez Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający/odbiorcy nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawcy udzielone zostanie Pełnomocnictwo do zawarcia umów dystrybucji energii elektrycznej w imieniu zamawiającego/odbiorcy.
30. W Załączniku nr 1b do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 Elektryczność

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Łączny szacowany wolumen 2762,05 MWh (+/-15%); ilość układów pomiarowych 239szt.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2014. Zakończenie 31.7.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych dwadzieścia tysięcy 00/100).
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c. Gwarancjach bankowych
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział Morawica Nr 70 8493 0004 0070 0200 0185 0029
z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej.
4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć na ręce pracownika - Elżbiety Wrzałka lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie w terminie do dnia i godziny składania ofert, a kopię wpiąć odpowiednio do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
a. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów Rozdział VIII.12. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 (a/b).
2. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień umowy, w zakresie:
1) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym
Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym.
2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy
Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowego punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów.
3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej
Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy lub rozwiązania obowiązujących umów.
3. Rozliczenia :
1) Podstawę do rozliczeń finansowych za dostawę energii elektrycznej stanowić będzie cena jednostkowa (zł/MWh) oraz ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej w danym okresie przez dany punkt poboru, przy czym ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej określona zostanie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. danych o zużyciu przekazywanych Wykonawcy przez OSD. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania przez Wykonawcę faktur w oparciu o zużycie szacowane.
2) We wzorze umowy (Załącznik nr 7 a/b) Zamawiający wskaże sposób dokonania rozliczeń za zużytą energię elektryczną, w tym jednostki, które będą odrębnymi Odbiorcami/Płatnikami w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. Oznacza to, że Wykonawca wystawiać będzie faktury za faktycznie zużytą energię elektryczną na poszczególnych Odbiorców/Płatników faktur szczegółowo opisanych w wykazie stanowiącym Załącznik do Umowy.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Reklamacje i bonifikaty:
1) Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi), w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także w odniesieniu do ilości zużytej energii elektrycznej, przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji, która rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi) przysługuje prawo do bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców.
5. Kary umowne:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
a) w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w §11 ust 2 Umowy (Załącznik nr 7 a/b) za każdy dzień opóźnienia w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (o których mowa w §3 Umowy – Załącznik nr 7a/b do SIWZ), lub w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu tych dokumentów w terminie 2 dni robocze od daty wezwania przez Zamawiającego,
b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust 2 Umowy (Załącznik nr 7a/b),
c) 50,00 zł brutto za każdy punkt poboru, za każdy dzień opóźnienia w wystawianiu faktur VAT, w przypadku opóźnienia przekraczającego termin umowny, o którym mowa w § 12 Umowy, o 14 dni.
2) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w § 11 ust 2 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §16 ust. 4 Umowy - Załącznik nr 7a/b do SIWZ.
6. W związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura I FSP 1/13) oraz skierowaniem przez NSA w dniu 10 grudnia 2013 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego statusu prawno podatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych, Zamawiający zastrzega że w miejsce dotychczasowych płatników/odbiorców, posiadających status samorządowej jednostki budżetowej, może (w formie Aneksu do Umowy) wprowadzić jako płatnika/odbiorcę Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia tej zmiany w wystawianych fakturach VAT oraz zgłoszenia zmian właściwemu OSD.
7. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn.
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi należyte wykonanie sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 850,00 MWh.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V. SIWZ Wykonawca przedłoży:
a. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie na jednym druku podpisują wspólnie wszyscy wykonawcy lub pełnomocnik w ich imieniu),
c. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) głównych dostaw energii elektrycznej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami, że dostawy energii elektrycznej o łącznej wielkości nie mniejszej niż
850,00 MWh wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowodów, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie – wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, a w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale VI. pkt 2, VI. pkt 3, VI. pkt 4 SIWZ oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia, każdy z tych wykonawców składa dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI.2. i VI.2a. SIWZ.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do SIWZ,
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
g. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5a. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
d. oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10, 11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w Rozdziale VI.2. SIWZ (oświadczenie określone w Rozdziale VI.2. lit. a - może być również złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców),
b. wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ITB.271.1.2014.EW
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.6.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.6.2014 - 10:10

Miejscowość:

Morawica, Urząd Gminy w Morawicy, ul.Spacerowa 7, pokój 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: czerwiec 2015
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz wszystkie inne koszty ( w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 2).
3. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
4. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w okresie trwania umowy wyłącznie w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT,
b. zmiany stawki akcyzy.
5. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: Zamawiający w Załącznikach do SIWZ nr 1a i 1b wskazał dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej grupę taryfową, przy czym Zamawiający wszczynając postępowanie na zakup energii elektrycznej oczekuje podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) uśrednionych cen jednostkowych za energię elektryczną [zł/MWh] bez odnoszenia ich do jakiejkolwiek grupy taryfowej.
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawarte zostaną 2 (dwie) umowy sprzedaży energii elektrycznej z:
1) Gminą Morawica, działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek i instytucji opisanych w Rozdziale I SIWZ pkt od 2) do 22),
2) Zakładem Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o. (wymienionym w Rozdziale I SIWZ w pkt 1).
8. Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umów.
9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa (pełnomocnictw) do:
1) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy/płatnika) umowy sprzedaży do OSD,
2) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy,
3) złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych,
4) przedłużenia lub zmiany terminów rozwiązania obowiązujących obecnie umów kompleksowych/dostawy w przypadku przedłużenia się procedury zmiany sprzedawcy.
11. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty rejestrowe Odbiorców/Płatników, kopie wypowiedzeń obowiązujących umów, dane do zmiany sprzedawcy w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej (wg własnego wzorca).
12. W załączniku nr 1a i 1b do SIWZ wskazano, w odniesieniu do których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy.
13. W przypadku, gdy Zamawiający związani są umową kompleksową lub inną umową na dostawę energii wymagającą złożenia oświadczenia o jej rozwiązaniu, obowiązek wypowiedzenia umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowany termin rozpoczęcia dostaw, leży po stronie Zamawiających. Wykonawca nie jest zobowiązany do wypowiadania umów.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z treścią Działu VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.4.2014