Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 143678-2020

25/03/2020    S60

Polska-Zielona Góra: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 060-143678

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 031-071940)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: ul. Zyty 26
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Lisowska
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl
Tel.: +48 683296609
Faks: +48 683255808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy testów, podłoży, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Numer referencyjny: TZ.372.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów, podłoży, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zamówienie obejmuje 4 zadania (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 2 do nr 5 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 031-071940

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

1. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania 1 wprowadza się załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach formularz cenowo-techniczny dla zadania 1 po zmianach.

2. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania 4 wprowadza się załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach formularz cenowo-techniczny dla zadania 4 po zmianach.

3. W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy dla zadań nr 1 i nr 4 wprowadza się załącznik nr 7 do SIWZ po zmianach wzór umowy dla zadań nr 1 i nr 4 po zmianach.

4. Wprowadza się załącznik nr 10 do SIWZ wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.