Roboty budowlane - 145139-2015

Wyświetl widok skrócony

28/04/2015    S82

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2015/S 082-145139

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Osoba do kontaktów: Iwona Kriger
E-mail: iwona.kriger@plk-sa.pl
Tel.: +48 616332420
Faks: +48 616331015

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów – Ostrów Wlkp.” na odcinku Antonin – Ostrów Wlkp. od km 70,000 do km 85,690 w torze nr 1.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1. kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych (projektu budowlanego,projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu) oraz uzyskania na podstawie przedmiotowej dokumentacji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń warunków decyzji, pozwoleń i zgłoszeń;
2. wszystkich robót budowlano-montażowych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych i towarzyszących potrzebnych do wykonania powierzonego zadania oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego;
3. wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
4. opracowanie dokumentacji i udział w procedurze Zamawiającego „Zarządzanie zmianą” w zakresie realizowanego zamówienia w oparciu o „Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzania oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Czas zamknięć torowych. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IREZA5a-2130-216-02/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 31-051398 z dnia 13.2.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 41-069287 z dnia 27.2.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 37-062252 z dnia 21.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 15
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PORR (Polska) S.A.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 28 872 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.4.2015