Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 145356-2020

26/03/2020    S61    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Pawłowice: Grūdų produktai

2020/S 061-145356

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nacionalinis registracijos Nr.: 00007972800093
Adresas: ul. Mielżyńskich 14
Miestas: Pawłowice
NUTS kodas: PL417
Pašto kodas: 64-122
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Roman Kozyra
El. paštas: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefonas: +48 0-65-529-91-92
Faksas: +48 0-65-529-91-92

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.zdpawlowice.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pszenmix

Nuorodos numeris: 35/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
03211900
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pszenmix – produkt uboczny z przerobu pszenicy na izoglukozę.

Zamawiający zamawia 50 ton, loco magazyn Wytwórni Pasz – Robczysko, ZD Pawłowice.

Pszenmix winien spełniać nw. parametry jakościowe:

— zawartość suchej masy powyżej – 91 %,

— białko ogólne powyżej – 17 %,

— włókno poniżej – 7 %.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 32 392.50 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL417
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pszenmix – produkt uboczny z przerobu pszenicy na izoglukozę.

Zamawiający zamawia 50 ton, loco magazyn Wytwórni Pasz – Robczysko, ZD Pawłowice.

Pszenmix winien spełniać nw. parametry jakościowe:

— zawartość suchej masy powyżej – 91 %,

— białko ogólne powyżej – 17 %,

— włókno poniżej – 7 %.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 016-032911
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Pszenmix

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
23/03/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Blemding sp. z o.o.
Adresas: ul. Zamkowy Folwark 11
Miestas: Krotoszyn
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 63-700
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 30 500.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 32 392.50 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/03/2020