Usługi - 145489-2017

15/04/2017    S75    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi reklamowe

2017/S 075-145489

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303278
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Ryszka
Tel.: +48 126303278
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Ryszka
Tel.: +48 126303278
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard oraz na wybranych środkach komunikacji miejskiej.

Numer referencyjny: MM-II.272.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79341000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kampanii outdoorowej o charakterze ogólnopolskim, stanowiącej element działań promocyjnych Województwa Małopolskiego. Do realizacji kampanii wykorzystane zostaną nośniki zewnętrzne typu billboard oraz reklama na tramwajach oraz autobusach komunikacji miejskiej.

2. Zamówienie składa się z czterech części.

a) Część I Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w Krakowie,

b) Część II Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w wybranych miastach Polski,

c) Część III Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w wybranych miastach Małopolski,

d) Część IV Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na środkach komunikacji miejskiej w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Rzeszowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 757 128.68 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w Krakowie

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard w formie tablicy z własnym oświetleniem; rozmiar min. 18 m2— 6x3, tablica stojąca na 1 nodze o min. 3 m wysokości, prostopadła do drogi; w terminie 1 czerwca – 30 września 2017 r., liczba nośników 25 szt./miesiąc.

2) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard w formie tablicy z własnym oświetleniem; rozmiar min. 36 m2— 12x3 m, tablica stojąca na 1 nodze o min. 3 m wysokości, prostopadła do drogi; w terminie 1 czerwca – 30 września 2017 r. liczba nośników 5 szt./miesiąc.

3) 1 czerwca jest terminem, zgodnie z którym winna rozpocząć się ekspozycja reklam na billboardach. Jeśli umowa w niniejszym postępowaniu nie zostanie zawarta w terminie umożliwiającym rozpoczęcie ekspozycji w tym czasie, Zamawiający dopuszcza przesunięcie tego terminu, z jednoczesnym pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy (pomniejszeniem ceny wykonania zamówienia podanej w ofercie) o kwotę wyliczoną za czas przez który reklama nie była eksponowana, przy czym termin rozpoczęcia ekspozycji nie może być późniejszy niż od 10 dnia od dnia zawarcia umowy (włącznie). Termin rozpoczęcia ekspozycji zostanie udokumentowany w przedstawionym na zakończenie realizacji raporcie.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy).

5) Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ nr 3a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba nośników typu billboard zlokalizowanych po prawej stronie drogi z punktu widzenia nadjeżdżającego pojazdu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 269 544.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w wybranych miastach Polski

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w wybranych miastach Polski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard w formie tablicy z własnym oświetleniem; rozmiar min. 18 m2— 6x3 m, tablica stojąca na 1 nodze o min. 3 m wysokości, prostopadła do drogi; w terminie 1 – 30 czerwca 2017 r. na terenie miast:

— Warszawa – 18 szt.

— Katowice – 7 szt.

— Rzeszów – 8 szt.

— Poznań – 7 szt.

— Wrocław – 7 szt.

— Gdańsk – 7 szt.

2) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard w formie tablicy z własnym oświetleniem; rozmiar min. 36 m2— 12x3 m, tablica stojąca na 1 nodze

o min. 3 m wysokości, prostopadła do drogi; w terminie 1 – 30 czerwca 2017 r. na terenie miast:

— Warszawa – 7 szt.

— Katowice – 3 szt.

— Poznań – 3 szt.

— Wrocław – 3 szt.

— Gdańsk – 3 szt.

3) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard w formie tablicy z własnym oświetleniem; rozmiar min. 18 m2— 6x3 m, tablica stojąca na 1 nodze o min. 3 m wysokości, prostopadła do drogi; w terminie 1 – 30 września 2017 r. na terenie miast:

— Warszawa – 18 szt.

— Katowice – 7 szt.

— Rzeszów – 8 szt.

4) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard w formie tablicy z własnym oświetleniem; rozmiar min. 36 m2— 12x3 m, tablica stojąca na 1 nodze

o min. 3 m wysokości, prostopadła do drogi; w terminie 1 – 30 września 2017 r. na terenie miast:

— Warszawa – 7 szt.

— Katowice – 3 szt.

5) 1 czerwca jest terminem, zgodnie z którym winna rozpocząć się ekspozycja reklam na billboardach. Jeśli umowa w niniejszym postępowaniu nie zostanie zawarta w terminie umożliwiającym rozpoczęcie ekspozycji w tym czasie, Zamawiający dopuszcza przesunięcie tego terminu, z jednoczesnym pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy (pomniejszeniem ceny wykonania zamówienia podanej w ofercie) o kwotę wyliczoną za czas przez który reklama nie była eksponowana, przy czym termin rozpoczęcia ekspozycji nie może być późniejszy niż od 10 dnia od dnia zawarcia umowy (włącznie). Termin rozpoczęcia ekspozycji zostanie udokumentowany w przedstawionym na zakończenie realizacji raporcie.

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do siwz (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy).

7) Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz nr 3a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba nośników typu billboard zlokalizowanych po prawej stronie drogi z punktu widzenia nadjeżdżającego pojazdu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 299 474.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w wybranych miastach Małopolski

Część nr: III
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych typu billboard w wybranych miastach Małopolski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard o wymiarach min. 12 m2 w terminie 1 – 30 czerwca 2017 r. na terenie miast:

— Nowy Targ – 4 szt.

— Zakopane – 2 szt.

— Brzesko – 2 szt.

— Bochnia – 2 szt.

— Gorlice – 1 szt.

— Limanowa – 1 szt.

— Miechów – 2 szt.

— Myślenice – 2 szt.

— Wieliczka – 2 szt.

— Biały Dunajec – 1 szt.

— Trzebinia – 1 szt.

— Olkusz – 2 szt.

2) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard o wymiarach min. 12 m2 w terminie 1 – 31 lipca 2017 r. na terenie miast:

— Nowy Targ – 4 szt.

— Tarnów – 5 szt.

— Dąbrowa Tarnowska – 2 szt.

— Proszowice – 1 szt.

— Sucha Beskidzka – 1 szt.

— Wadowice – 2 szt.

— Andrychów – 2 szt.

— Oświęcim – 2 szt.

— Chocznia koło Stryszowa – 1 szt.

— Nowy Sącz – 5 szt.

— Skawina – 2 szt.

3) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard o wymiarach min. 12 m2 w terminie 1 – 31 sierpnia 2017 r. na terenie miast:

— Tarnów – 5 szt.

— Wadowice – 2 szt.

— Oświęcim – 2 szt.

— Chrzanów – 2 szt.

— Krynica – Zdrój – 2 szt.

— Nowy Sącz – 5 szt.

— Muszyna – 1 szt.

— Niepołomice – 2 szt.

— Skawina – 2 szt.

4) Druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklamy typu billboard o wymiarach min. 12 m2 w terminie 1 – 30 września 2017 r. na terenie miast:

— Nowy Targ – 4 szt.

— Tarnów – 5 szt.

— Oświęcim – 2 szt.

— Nowy Sącz – 5 szt.

— Skawina – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza rozmieszczenie reklamy typu billboard na terenie innych, niż wymienione miast pod warunkiem, że inne lokalizacje znajdą się na terenie Małopolski w miastach o porównywalnej lub większej liczbie mieszkańców.

5) 1 czerwca jest terminem, zgodnie z którym winna rozpocząć się ekspozycja reklam na billboardach. Jeśli umowa w niniejszym postępowaniu nie zostanie zawarta w terminie umożliwiającym rozpoczęcie ekspozycji w tym czasie, Zamawiający dopuszcza przesunięcie tego terminu, z jednoczesnym pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy (pomniejszeniem ceny wykonania zamówienia podanej w ofercie) o kwotę wyliczoną za czas przez który reklama nie była eksponowana, przy czym termin rozpoczęcia ekspozycji nie może być późniejszy niż od 10 dnia od dnia zawarcia umowy (włącznie). Termin rozpoczęcia ekspozycji zostanie udokumentowany w przedstawionym na zakończenie realizacji raporcie.

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy).

7) Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ nr 3a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba nośników typu billboard zlokalizowanych po prawej stronie drogi z punktu widzenia nadjeżdżającego pojazdu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 498.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na środkach komunikacji miejskiej w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Rzeszowie

Część nr: IV
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa polegająca na realizacji kampanii reklamowej Województwa Małopolskiego na środkach komunikacji miejskiej w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) Druk, montaż, ekspozycję (w tym serwis) oraz demontaż reklamy całopojazdowej trwający co najmniej 60 dni na środkach komunikacji miejskiej typu tramwaj na terenie miast:

— Kraków – 2 szt.

— Warszawa – 2 szt.

— Katowice – 2 szt.

2) Druk, montaż, ekspozycję (w tym serwis) oraz demontaż reklamy typu fullback trwający co najmniej 60 dni na autobusach komunikacji miejskiej na terenie miasta Rzeszów, liczba nośników 10 szt.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy).

4) Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ nr 3b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dni potrzebna na uruchomienie ekspozycji reklamy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 124 611.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 81
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pkt. II.2.7) – Zamówienie w części IV należy wykonać do 21 dni od dnia zakończenia ekspozycji. Ekspozycja ma trwać co najmniej 60 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się:

a) w przypadku części I, II i III – usługę polegającą na realizacji kampanii reklamowej na nośnikach zewnętrznych typu billboard, o wartości nie mniejszej niż:

— w przypadku części I – 80 000 PLN brutto,

— w przypadku części II – 100 000 PLN brutto,

— w przypadku części III – 20 000 PLN brutto;

b) w przypadku części IV – usługę polegającą na realizacji kampanii reklamowej na środkach komunikacji miejskiej o wartości co najmniej 40 000 zł brutto.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

I. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz.

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówienia, dotyczący tych podmiotów.

4. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy ciąg dalszy z pkt. III.1.1):

II. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Oświadczenie składane jest w oryginale.

Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

4. Wzór oświadczenia wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszona siwz wraz z załącznikami.

III. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dotyczy ciąg dalszy z pkt. III.1.1) i III.1.2):

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz wykonanych usług dla części I, II i III stanowi załącznik nr 5a do SIWZ, dla części IV stanowi załącznik nr 5b do siwz.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) lit. b – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy ciąg dalszy z pkt. III.1.1) i III.1.2):

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1).

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

IV. Forma składania dokumentów:

1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ nr 3a (dla części I, II i III) oraz nr 3b (dla części IV).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Termin składania ofert został skrócony z powodu opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, zawierającego wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 048-088038
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/05/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/05/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w pok. nr 607a.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: dla części I – 4 000 PLN, słownie: cztery tysiące złotych, dla części II – 4 500 PLN, słownie: cztery tysiące pięćset złotych, dla części III – 1 000 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych, dla części IV – 2 000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że w każdej części zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

4. Dotyczy pkt. IV.2.6): Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2017