Dostawy - 145497-2020

26/03/2020    S61

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2020/S 061-145497

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Stefanowski
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Tel.: +48 223808200
Faks: +48 223808391

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nask.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: telekomunikacja/IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mobilnych pracowni komputerowych

Numer referencyjny: ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S]
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mobilnych pracowni komputerowych” (MPK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa tom II SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 22 399 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
39134000 Meble komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 764 szt. mobilnych pracowni komputerowych” (MPK). Zestaw MPK składa się z:

— komputerów przenośnych typu laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania pracownią w edukacji i szkoleniach – 16 szt (urządzenia),

— urządzenia AP (access point) model Huawei AP4050DN wraz z zasilaczem PoE Injector: Huawei POE35-54A (urządzenie AP zapewniane jest przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy) – 1 kpl,

— szafki służącej do bezpiecznego przechowywania i przewożenia ww. laptopów oraz urządzenia AP, wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą ładowanie baterii w laptopach – 1 szt.,

— przewodów patchcord łączących urządzenie AP z zasilaczem PoE oraz zasilacz PoE z gniazdem sieci Ethernet w miejscu instalacji MPK.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na dostawę urządzeń i oprogramowania w formie 36 zestawów MPK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia podstawowego [T] / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gartner [G] / Waga: 5
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na dostawę urządzeń i oprogramowania w formie 36 zestawów MPK. Zestaw MPK składa się z:

— komputerów przenośnych typu laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania pracownią w edukacji i szkoleniach – 16 szt (urządzenia),

— urządzenia AP (access point) model Huawei AP4050DN wraz z zasilaczem PoE Injector: Huawei POE35-54A (urządzenie AP zapewniane jest przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy) – 1 kpl,

— szafki służącej do bezpiecznego przechowywania i przewożenia ww. laptopów oraz urządzenia AP, wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą ładowanie baterii w laptopach – 1 szt.

— przewodów patchcord łączących urządzenie AP z zasilaczem PoE oraz zasilacz PoE z gniazdem sieci Ethernet w miejscu instalacji MPK.

Warunki dostaw, instalacji i uruchomienia w ramach prawa opcji są tożsame z warunkami określonymi dla zamówienia podstawowego. Prawo opcji Wykonawca powinien uwzględnić podczas przygotowania oferty. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały określone w umowie. Maksymalne łączne ilości urządzeń i oprogramowania jakie Zamawiający może zamówić prawem opcji zostały określone w poniższej tabeli:

Warunki dostaw, instalacji i uruchomienia w ramach prawa opcji są tożsame z warunkami określonymi dla zamówienia podstawowego. Prawo opcji Wykonawca powinien uwzględnić podczas przygotowania oferty. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały określone w tomie III SIWZ – Wzorze umowy. Maksymalne łączne ilości sprzętu i oprogramowania, jakie Zamawiający może zamówić prawem opcji zostały określone w tomie II SIWZ – SOPZ. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji przedłuża się maksymalnie do 1.4.2021.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, 2020, Oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471003
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Adres pocztowy: ul. dr. Józefa Babińskiego 62A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BCoders S.A. – Członek konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-351
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 399 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

e. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020