Paslaugos - 146275-2020

26/03/2020    S61    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Vlijmen: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 061-146275

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 033-077787)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Heusden
Nationaal identificatienummer: 58545766
Postadres: Julianastraat 34
Plaats: Vlijmen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5251 ED
Land: Nederland
Contactpersoon: aanbesteden@dejongemilieuadvies.nl
E-mail: info@heusden.nl
Telefoon: +31 735131789

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heusden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport en verwerking diverse afvalstromen milieustraat gemeente Heusden

Referentienummer: JMA20190110-MS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport en verwerking diverse afvalstromen milieustraat gemeente Heusden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 033-077787

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 07/04/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 31/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 07/04/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naar aanleiding van de Nota van inlichtingen constateren wij dat er behoefte is aan een tweede Nota van Inlichtingen ronde. Wij stellen u in de gelegenheid om naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen nadere vragen te stellen, dit kan tot woensdag 25 maart uiterlijk 15:00. Data voor het indienen van de inschrijvingen is tevens met een week uitgesteld i.v.m het coronacrisis. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.