Usługi - 147733-2016

29/04/2016    S84

Belgia-Bruksela: Skutki zezwoleń przewidzianych w rozporządzeniu REACH

2016/S 084-147733

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D
Adres pocztowy: avenue d'Auderghem 45, BREY 12/088
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Faks: +32 22966273
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1420
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Skutki zezwoleń przewidzianych w rozporządzeniu REACH

Numer referencyjny: 550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
II.1.2)Główny kod CPV
24000000 Produkty chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego badania jest uzyskanie dowodów potwierdzających wymierne skutki (zarówno pozytywne, jak i negatywne) zezwoleń.

W związku z tym wykonawca powinien zgromadzić dane dotyczące kosztów i korzyści dla spółek, organów, społeczeństwa i środowiska. Korzyści powinny obejmować w szczególności korzyści płynące z zastąpienia substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami i/lub korzyści płynące z lepszej kontroli ryzyka w przypadkach dalszego stosowania SVHC z uwagi na niezdatność lub niedostępność zamienników.

Badanie zostanie wykorzystane w pracach nad przygotowaniem sprawozdania dotyczącego rozporządzenia REACH za rok 2017. Powinno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem planu działania opracowanego w tym celu przez Komisję oraz z zastosowaniem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących oceny. W związku z tym badanie powinno zawierać przegląd skutków zezwoleń oraz wskazywać niepotrzebne obciążenia administracyjne. Niniejsze zamówienie na usługi powinno obejmować pogłębione rozpoznanie i określenie ilościowe skutków zezwoleń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównym miejscem wykonania zadań będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2016
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/06/2016
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

avenue d'Auderghem 45, room BREY12 ST/01, 1049 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa w sesji otwarcia ofert są proszone o zgłoszenie tego zamiaru poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na adres podany w pkt 3.1 specyfikacji. Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert w imieniu oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2016