Usługi - 148139-2017

20/04/2017    S77    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Sekretariat techniczny grupy ADCO w ramach rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

2017/S 077-148139

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Adres pocztowy: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sekretariat techniczny grupy ADCO w ramach rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

Numer referencyjny: 609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
II.1.2)Główny kod CPV
79410000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem tego zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej pomocy technicznej na potrzeby współpracy organów państw członkowskich w dziedzinie nadzoru rynku w ramach rozporządzenia o wyrobach budowlanych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011). Współpraca ta ma miejsce głównie w grupie AdCo–CPR, utworzonej już przez właściwe organy nadzoru rynku państw członkowskich w ramach wcześniejszej dyrektywy (89/106/EWG; CPD). Bardziej szczegółowo, wykonawca wesprze prezydium wspomnianej grupy w przygotowaniu jej posiedzeń, działając w charakterze jej sekretariatu technicznego. Zadania sekretariatu administracyjnego polegające na obsłudze logistycznej prac grupy są realizowane w ramach innego zamówienia. Ponadto wykonawca zapewni pomoc techniczną również dla grup roboczych utworzonych w ramach ADCO oraz organizacji różnych innych wspólnych działań wyżej wspomnianych organów państw członkowskich, mianowicie programu nadzoru wspólnego rynku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejscem wykonania zadania będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa o usługi sekretariatu technicznego na okres trwania nieprzekraczający 12 miesięcy i maksymalną kwotę 100 000 EUR. Umowa może zostać 3-krotnie wznowiona – każdorazowo na okres 12 miesięcy i maksymalną roczną wartość 100 000 EUR – wyłącznie za pisemnym porozumieniem z instytucją zamawiającą zawartym przed uiszczeniem płatności końcowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

okres realizacji zadań określonych w umowie może być przedłużany 3-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, wyłącznie za pisemnym porozumieniem z instytucją zamawiającą zawartym przed uiszczeniem płatności końcowej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Językiem roboczym sekretariatu technicznego jest język angielski.

Maksymalna wartość 400 000 EUR na okres trwania nieprzekraczający 4 lat.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate-General, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa są proszone o zgłoszenie tego zamiaru pocztą elektroniczną z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, na adres grow-c-financial-team@ec.europa.eu Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert w imieniu oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Składanie ofert dla niniejszego zaproszenia możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2017