Usługi - 148420-2020

27/03/2020    S62    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi parkingowe

2020/S 062-148420

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 10
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
E-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Tel.: +48 957381491
Faks: +48 957381495

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubuska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i (...)

Numer referencyjny: ZP-4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
98351100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego.

3. Przedmiot zamówienia podzielono na 10 części – zakres terytorialny świadczenia usługi dla każdej części obejmuje teren administracyjny podległy danej jednostce Policji.

4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KMP Gorzów Wlkp., powiat: gorzowski

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat gorzowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KMP Zielona Góra, powiat: zielonogórski

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat zielonogórski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Strzelce Kraj., powiat: strzelecko-drezdenecki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat strzelecko-drezdenecki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Krosno Odrzańskie, powiat: krośnieński

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat krośnieński

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Międzyrzecz, powiat: międzyrzecki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat międzyrzecki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Słubice, powiat: słubicki

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat słubicki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Świebodzin, powiat: świebodziński

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat świebodziński

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Wschowa, powiat: wschowski

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat wschowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Żary, powiat: żarski

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat żarski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nadzór kompetencyjny: KPP Sulęcin, powiat: sulęciński

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat sulęciński

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:

Zamawiający pod pojęciem:

— PARKING ma na względzie PARKING STRZEŻONY,

— 1 DOBA, tj. 24 godziny liczone od momentu (godziny) przyjęcia pojazdu samochodowego, motocyklowego, a także części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych (zabezpieczone mienie) przez Policję w następstwie zdarzenia, na parking Wykonawcy, aż zabezpieczone mienie będzie pozostawać w dyspozycji Policji.

1) Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie pojazdu samochodowego/motocykla i innych oraz części samochodowych, motocyklowych i innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia na parkingu Wykonawcy do czasu gdy pozostawał on będzie w dyspozycji Policji, tj. w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia odbioru pojazdu/części z parkingu strzeżonego przez właściciela pojazdu/części (Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru pojazdu/części przez właściciela), i:

a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,

b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

c) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczanie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

2) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu);

3) w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przetransportuje (termin przetransportowania stanowi kryterium oceny ofert jednak nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania powiadomienia od Zamawiającego - na własny koszt pojazdy samochodowe/motocykle i inne oraz części samochodowe, motocyklowe i inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem lecz zabezpieczonych do celów procesowych przez daną jednostkę Policji w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, przechowywanych na dotychczasowym parkingu. na parking przeznaczony do realizacji zamówienia.

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem/e-mailem) o terminie rozpoczęcia przetransportowania wyżej wymienionego zabezpieczonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie będzie zawierało datę rozpoczęcia przetransportowania oraz ilość i rodzaj zabezpieczonego mienia.

4) Widoczne wydzielenie, odgrodzenie z całości parkingu części dla Policji (np. przy pomocy taśmy zabezpieczającej);

5) udostępnianie pojazdu samochodowego, motocyklowego (części samochodowych, motocyklowych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Policji na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

6) zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;(...)

2. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przetransportowania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: stały upust procentowy / Waga: 15
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.: Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80 % wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości umowy.

2. Prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Umowa będzie obowiązywać 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże na każdą część odrębnie, że:

a. dysponuje minimum 1 parkingiem depozytowym na terenie administracyjnym podległym danej jednostce Policji zgodnie z opisem części zamówienia (pkt. IV SIWZ), w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Każdy wykazany przez Wykonawcę parking depozytowy musi posiadać:

a.1. zabezpieczenie siatką metalową lub innym ogrodzeniem stałym, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą „parking strzeżony”;

a.2. miejsca parkingowe z utwardzoną nawierzchnią:

a.2.1) nawierzchnia utwardzona parkingu nie może być murawą i nie może posiadać tylko utwardzenia gruntowego;

a.2.2) Zamawiający wymaga utwardzenia typu: nawierzchnia stanowisk postojowych powinna być utwardzona i nienasiąkliwa, tj.: asfaltowa, betonowa, wyłożona kostką polbrukową, kamienną, utwardzona szlaką, tłuczniem, itp.;

a.2.3) Minimalna ilość miejsc parkingowych z utwardzoną nawierzchnią:

— KPP - min. 11 miejsc w tym co najmniej min. 1 miejsce dla pojazdu ciężarowego o DMC pow. 16t. (pojazd ciężarowy albo ciągnik samochodowy razem z przyczepą będzie traktowany jako 1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t.)

— KMP Gorzów Wlkp., KMP Zielona Góra - min. 16 miejsc w tym co najmniej min. 2 miejsca dla pojazdu ciężarowego o DMC pow. 16t. (pojazd ciężarowy albo ciągnik samochodowy razem z przyczepą będzie traktowany jako 1 pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t.)

a.3. wydzielone miejsce zadaszone dla pojazdów samochodowych/motocykli lub inne zabezpieczenie pojazdów samochodowych/motocykli przed wpływem warunków atmosferycznych minimum dla dwóch pojazdów samochodowych/motocykli (np. plandeką itp.) wskazanych przez odpowiednią na danym terenie jednostkę Policji;

a.4. całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer lub jest dozorowany przy pomocy stróżów/ochrony;

b. dysponuje obiektem (np. budynek, hala) w którym znajduje się:

b.1. minimum 1 wydzielone suche pomieszczenie garażowe oświetlone z możliwością ogrzewania

Do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Policji w celu dokonywania czynności

Procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik;

b.2. wydzielone i zamykane pomieszczenie lub pomieszczenia, gotowe do natychmiastowego użycia umożliwiające przechowywanie części pojazdów i przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia o powierzchni minimum:

— Nadzór kompetencyjny KMP Zielona Góra – minimum 140 m2

— Nadzór kompetencyjny KPP Strzelce Kraj. – minimum 160 m2

Pozostałe:

— KMP – 50 m2

— KPP – 40 m2

Pomieszczenia wymienione powyżej (b.1 i b.2) nie muszą znajdować się w jednym budynku ale muszą być zlokalizowane na terenie danego parkingu.

b.3 Wykazany parking depozytowy Wykonawcy ma się znajdować w miejscu dostępnym umożliwiającym dojazd dla wszystkich rodzajów pojazdów, których dotyczy przedmiot zamówienia (tj. brak dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z drogi dojazdu na parking z uwagi na dopuszczalne masy całkowite).

c. dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zadania na każdym jego etapie, które są osobami nieskazanymi prawomocnie za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższe warunki mogą być spełnione wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej.

4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wyrok ZA UZP/ZO/0-1089/05).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt XIII SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wyżej postawione warunki. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia – zgodnie z drukami własnym Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 1128).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty. Projekt umowy zawiera warunki i okoliczności możliwych zmian treści umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Po okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub przed terminem obowiązywania umowy z chwilą

Wykorzystania wartości brutto umowy.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ze względu na ograniczoną dopuszczalna ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia oraz formach składania zawiera

Pkt XIII SIWZ. W ofercie należy złożyć: oświadczenie w formie JEDZ, Formularz Ofertowy oraz jeśli dotyczą: pełnomocnictwo, ośw. o woli współpracy wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo

Do reprezentowania wspólników s.c, zobow. innego podm. oraz dowód wniesienia wadium - w przypadku wniesienia w formie innej niż pieniężna. Pkt XIII SIWZ zawiera również inf. dotyczące udziału innego podmiotu,podwykonawców, Wykonawców zagranicznych. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 5), 6), 8) ustawy Pzp. Wykaz dok. i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie zart. .25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (szczegóły zawiera pkt XIII SIWZ):a)informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 oraz art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Pzp; b)zaśw. właść. naczelnika US;c) zaśw. wł. terenowej

Jednostki org. ZUS lub KRUS,d) odpisz wł. rejestru lub z CEIDG oświadczenia wykonawcy(w brzmieniu zg. z§5 pkt 5),6),7), 9)i 10) w/w Rozp.). W zakresie ośw. o Grupie Kapitałowej zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, na mocy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zamierza najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeśli wykonawcauchyla się od zawarcia umowy lub nie nosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę, spośród pozostałych ofert.(art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony.Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych „RODO”zawiera pkt XXX SIWZ. Szczegóły dotyczące komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym zawiera SIWZ. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy P.z.p., wymagana kwota wadium na poszczególne części oraz szczegóły zawiera pkt XXIII SIWZ. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020