Usługi - 153231-2019

03/04/2019    S66    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Niemcy-Frankfurt-am-Main: Rozwój w zakresie standardu XBRL i modelu punktów danych (DPM)

2019/S 066-153231

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt-am-Main
60327
Niemcy
Osoba do kontaktów: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Kod NUTS: DE712

Adresy internetowe:

Główny adres: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Nazwa i adresy
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Francja
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Kod NUTS: FR101

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Nazwa i adresy
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
London
E14 5AA
Zjednoczone Królestwo
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Kod NUTS: UKI42

Adresy internetowe:

Główny adres: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Nazwa i adresy
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Treurenberg 22
Brussels
1049
Belgia
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Kod NUTS: BE100

Adresy internetowe:

Główny adres: https://srb.europa.eu/

I.1)Nazwa i adresy
Komisja Europejska, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Rue de Spa 2
Brussels
1049
Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE100

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój w zakresie standardu XBRL i modelu punktów danych (DPM)

Numer referencyjny: EIOPA-OP-021-2018
II.1.2)Główny kod CPV
72314000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Standaryzacja danych, zarządzanie danymi oraz analiza i rozpowszechnianie danych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 160 300.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
72317000
72330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE712
Kod NUTS: FR101
Kod NUTS: UKI42
Kod NUTS: BE100
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zob. także adres internetowy w pkt I.3).

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 160 300.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

środki operacyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Siedziba EIOPA, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, NIEMCY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty zamówienia (w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia) i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438. Zainteresowane strony zachęca się do zarejestrowania się przez witrynę internetową. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. EIOPA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert podanymi we wskazanej witrynie internetowej. Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje na temat warunków umowy, wznowienia umowy, wymogów dotyczących udziału, minimalnych wymogów dotyczących zdolności, całkowitej szacunkowej wielkości zamówienia itp. można znaleźć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w witrynie internetowej pod adresem wskazanym powyżej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.

Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luksemburg
Tel.: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt 1.3).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2019