Servicii - 153404-2017

22/04/2017    S79    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 079-153404

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Maria Mezei
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: www.e-licitatie.ro (SEAP)
România

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: www.e-licitatie.ro (SEAP)
România

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara”.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul prestatorului si, dupa caz la sediul autoritatii contractante si/sau la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara, Calea Bogdanestilor, Timisoara.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
In baza contractului vor fi prestate urmatoarele servicii:
— elaborare audit energetic;
— elaborare expertiza tehnica;
— Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2016 (DALI);
— Documentatia pentru obtinere aviz ISC, inclusiv avizul Ministerului Educatiei Nationale privind oportunitatea investitiei, si alte avize conform legislatiei in vigoare (ex. Aviz de Mediu);
— Rapoarte prin care se asigura asistenta tehnica din partea proiectantului;
— pe parcursul elaborarii Cererii de Finantare de catre Beneficiar si evaluarii DALI de catre OI, pana la finalizarea evaluarii tehnice si financiare din partea OI;
— pana la semnarea Contractului de Finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management a POR;
Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri publice”.
În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare3., operatiunea B – Cladiri publice si ceintele Ghidului general POR 2014-2020, precum si toate anexele Ghidului.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79933000, 71220000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
În baza contractului care se va încheia, vor fi prestate serviciile de Elaborare Audit energetic; Elaborare Expertiza tehnica; Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2016 (DALI); Documentatia pentru obtinere aviz ISC, inclusiv avizul Ministerului Educatiei Nationale privind oportunitatea investitiei, si alte avize conform legislatiei in vigoare (ex. Aviz de Mediu); Rapoarte prin care se asigura asistenta tehnica din partea proiectantului: pe parcursul elaborarii Cererii de Finantare de catre beneficiar si evaluarii DALI de catre OI, pana la finalizarea evaluarii tehnice si financiare din partea OI; pana la semnarea Contractului de Finantare dintre beneficiar si Autoritatea de Management a POR, conform celor impuse in documentatia tehnica, cu respectarea cerintelor din Ghidul Solicitantului aferent Axei Prioritare 3, operatiunea B–Cladiri publice si din Ghidul general POR 2014-2020.
Valoarea estimată fără TVA: 92 572,88 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 45 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantum de 900 RON, perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie costituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie, conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara”, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Motivele de excludere vor fi aplicate si în cazul asociatiilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Robu Nicolae – primar;
Diaconu Dan Aurel – viceprimar;
Farkas Imre – viceprimar;
Kristof Robert – administrator public;
Steliana Stanciu – director economic;
Magdalena Nicoara - pt. director Directia Dezvoltare;
Viziteu Gabriela – consilier Birou Tehnic;
Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Marcov Zlatiborca; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mazilu Octavian; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Presedinte titular: Diaconu Dan Aurel;
Membrii titulari: Duma Marius; Malac Marcel; Laudatu Anca; Milivoievici Mara; Mezei Maria Florica; Bozan Cristina-Lucia;
Presedinte rezerva: Faur Adrian;
Membrii rezerva: Gama Pauliean; Dominteanu Ioan; Ciucur Ioana; Sirbu Andra; Oprea Crenguta; Stefan Daniela.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind subcontractarea:
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, care va fi insotit de acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Neprezentarea acestora odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare încheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, care va fi insotit de acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Neprezentarea acestora odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitiei publica.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 40

2. Proiectant având functia/rolul de sef de proiect la elaborarea documentatiei/lor tehnico-economice, parte a obiectivului/elor de investitie/i, conform art. 9 din Legea 50/1991, sau echivalent. Pondere 20

3. Proiectant specialitatea constructii, certificat si calificat în domeniu, conform art. 9 din Legea 50/1991 sau echivalent.. Pondere 20

4. Auditor energetic pentru cladiri gradul I, specialitatea constructii si instalatii. Pondere 20

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 075-146256 din 15.4.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 26.5.2017 - 23:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
6.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 3.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membrii comisiei de evaluare si observatorii Ministerului Finantelor Publice-ANAP (dupa caz).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta.
2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, op.ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic,semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
4. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii”din cadrul anuntului de participare.
5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
6. Oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt acestia definiti in documentatia de atribuire. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire, doi sau mai multi operatori economici se situeaza pe pozitia cu cel mai mare punctaj obtinut in procesul de evaluare a ofertelor, pentru departajare, se va utiliza pretul ofertei, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai scazut pret ofertat. Daca 2 sau mai multi operatori economici, intrunesc acelasi punctaj si au acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita reofertarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam. 223
B-dul C. D. Loga nr. 1
300030 Timisoara
România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478
Adresă Internet: www.primariatm.ro
Fax: +40 256408477

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20.4.2017