Roboty budowlane - 153744-2021

29/03/2021    S61

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2021/S 061-153744

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639348)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj budowy mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 (odc. 070 km 1+725 – km 2+450,80) klasy G wraz z infrastrukturą techniczną w m. Dębno i Szlembark, w tym projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektami technologicznymi oraz przedmiarem robót – w oparciu o projekt budowlany, decyzję ZRID nr 40/2019 z dnia 2 października 2019 r. oraz PFU;

b) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639348

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/04/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: