W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 154053-2020

31/03/2020    S64

Polska-Kołobrzeg: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 064-154053

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: nie dotyczy
Adres pocztowy: ul. Artyleryjska 3
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Faks: +48 943067401
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: nie dotyczy
Adres pocztowy: ul. Artyleryjska 3
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Faks: +48 943067401
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: nie dotyczy
Adres pocztowy: ul. Artyleryjska 3
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Faks: +48 943067401
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/178,zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa energii elektrycznej w okresie 1.1.2021–31.12.2022 dla 3 spółek wodociągowych”. Numer postępowania: 1/En/ZP/S/2020

Numer referencyjny: 1/En/ZP/S/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dla 3 spółek wodociągowych.

Szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi: 44 440 MWh, w tym:

— część nr 1 – MWiK Kołobrzeg – 19 704 MWh /2 lata = 9 852/1 rok,

— część nr 2 – RWiK Białogard – 14 004 MWh/2 lata = 7 002/1 rok,

— część nr 3 – PWiK Szczecinek – 10 732 MWh/2 lata = 5 366/1 rok.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 918 806.36 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

— część nr 1 – MWiK Kołobrzeg – 19 704 MWh /2 lata = 9 852/1 rok,

— część nr 2 – RWiK Białogard – 14 004 MWh/2 lata = 7 002/1 rok,

— część nr 3 – PWiK Szczecinek – 10 732 MWh/2 lata = 5 366/1 rok.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, POLSKA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część nr 1

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Termin zawarcia umowy na 2 lata, tj. od dnia 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Termin płatności faktur 21 dni.

3. Faktury rozbite na poszczególne obiekty spółki z podziałem na gminy oraz oddzielnie Oczyszczalnia ścieków Korzyścienko i Ujęcie wody Bogucino i Rościęcino

4. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

5. Odczyty i fakturowanie dla taryfy C11 w okresach 2 miesięcznych a dla pozostałych taryf co 1 miesiąc.

6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT-u.

7. MWiK Kołobrzeg posiada 745 punktów pomiarowych.

8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.

9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia: zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 229 709.79 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard, POLSKA

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Termin zawarcia umowy na 1 rok tj. od dnia 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Termin płatności faktur 21 dni.

3. Faktury oraz załączniki z wyspecyfikowanymi obiektami spółki.

4. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

5. Odczyty i fakturowanie w taryfach B w okresach 1-miesięcznych a taryfach C co 2 miesiące.

6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT-u.

7. RWiK Białogard posiada 660 punktów pomiarowych.

8. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.

9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia: zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 033 251.35 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, POLSKA

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Termin zawarcia umowy na 2 lata, tj. od dnia 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Termin płatności faktur 21 dni.

3. Miesięczny okres fakturowania.

4. Faktury oraz załączniki z wyspecyfikowanymi obiektami spółki.

5. Odczyty (dla grup B23, C21 i C22a, C11, C12a – 1 m-c).

6. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki akcyzy lub VAT.

7. PWiK Szczecinek jest wytwórcą energii elektrycznej.

8. PWiK Szczecinek posiada 335 punkty pomiarowe (PPE).

9. Proponowane ceny jednostkowe energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego powinny zawierać wszystkie obowiązkowe zakupy energii (prawa majątkowe

Wynikające ze świadectw pochodzenia: zielone, fioletowe, żółte, czerwone, i białe).

10. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii stanowiący załącznik do umowy, zostanie przedstawiony na żądanie Wykonawcy.

11. Wykonawca zakupi od Zamawiającego wytworzoną i wprowadzoną do sieci OSD energię elektryczną z OZE po stałej w okresie trwania umowy, po średniej cenie z formularza oferty Wykonawcy obliczonej wg wzoru: wartość netto energii podzielona przez sumę energii.

Fakturowanie energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci raz na kwartał, szacunkowa roczna ilość energii wprowadzonej do sieci OSD 6 MWh

12. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 655 845.22 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem/wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 000 MWh dla nie mniej niż 200 punktów poboru energii w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych w ocenie spełniania warunku zostanie uwzględniony wolumen dostaw energii zrealizowanych do upływu terminu składania ofert.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kryterium cena

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— część 1 – 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) / część nr 1,

— część 2 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) / część nr 2,

— część 3 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) /część nr 3.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Nazwa Zamawiającego / miejsce umowy do podpisania

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3 – 1 umowa sprzedaży;

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1 – 1 umowa sprzedaży;

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78- 400 Szczecinek – 1 umowa sprzedaży.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 114-260376
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

MWiK Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 – sala konferencyjna (pok. 100, I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Maj 2022 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2020