TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 154627-2018

11/04/2018    S70    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Korycin: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 070-154627

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
Korycin
16-140
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Rak
Tel.: +48 857229196
E-mail: inwestycjeug@op.pl
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.korycin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin.

Numer referencyjny: IN.271.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 35 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Korycin, w tym:

1) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 2 szt po min. 1,85 m2 – 22 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 1 do 5 osób);

2) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 3 szt po min. 1,85 m2 – 13 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 6 do 8 osób);

Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych 2kW – 1 szt, 3 kW – 21 szt. 5 kW – 25 szt., razem 47 szt. dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Korycin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korycin.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Korycin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 35 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Korycin, w tym:

1) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 2 szt po min. 1,85 m2 – 22 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 1 do 5 osób);

2) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 3 szt po min. 1,85 m2 – 13 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 6 do 8 osób);

Wraz z wpięciem ich do istniejących na poszczególnych obiektach instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z ich rozruchem technologicznym i instruktażem docelowych użytkowników w zakresie obsługi eksploatacji i korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu w zakresie zapewniającym ich prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie. Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia mocy (np. w przypadku rozbudowy budynku) jak również dodania w przyszłości funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego ogrzewania.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest załączniku nr 8 do SIWZ oraz w dokumentacji: Programie Funkcjonalno Użytkowym - załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: część I - 13 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy, 00/100),

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury "odwróconej", o której mowa w art. 24 a ust.1 ustawy PZP.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korycin.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Korycin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych 2kW – 1 szt, 3 kW – 21 szt. 5 kW – 25 szt., razem 47 szt. dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Korycin.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w dokumentacji: Programie Funkcjonalno-Użytkowym - załącznik nr 10 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wzorcową dokumentacją projektową i PFU. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze robót, a ujęte w PFU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: nie dotyczy
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: część II - 35 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy, 00/100),

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury "odwróconej", o której mowa w art. 24 a ust.1 ustawy PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w danym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w danym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korycin:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, o łącznej wartości minimum 300 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 300 000,00 PLN brutto.);

* w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

Część II - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korycin:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedno zamówienie na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach, o łącznej wartości minimum 300 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 300 000,00 PLN brutto.).

* w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych w § 16 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, pokój nr 2 (I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 ustawy Pzp,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1574 i poz. 1948) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)

4) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zgodnie z dyrektywą formularz JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia,

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,

3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w z...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności zamawiającego innych niż określone w pkt 1-2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość w okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2018