Dostawy - 154788-2020

01/04/2020    S65

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 065-154788

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289093
Adres pocztowy: ul. Marymoncka 99/103
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-813
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szymańska
E-mail: joanna.szymanska@cmkp.edu.pl
Tel.: +48 225693777
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cmkp.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-300/2020)

Numer referencyjny: ZP-300/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 886 071.38 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30213100 Komputery przenośne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Działu Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA.

Miejsce Użytkowania – miejsce, na terenie Warszawy lub Otwocka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiany sprzęt przeznaczony jest do edycji dokumentów, sporządzania arkuszy kalkulacyjnych, aplikacji WWW, przetwarzania danych osobowych. Sprzęt będzie wykorzystywany do pracy zarówno w biurze, jak i poza nim, z wykorzystaniem konkretnego systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego. We wszystkich przypadkach może dojść do sytuacji konieczności dodatkowego zabezpieczenia dostępu do laptopa. Jednocześnie użytkownicy zapisują swoją pracę na dysku sieciowym.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Wszystkie oferowane Zamawiającemu systemy operacyjne/oprogramowanie muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury informatycznej Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększania.

7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, są uzasadnione specyfiką zamówienia, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz wskazują na parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tym zakresie produktów o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych lub użytkowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Za przedmiot zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiający uzna produkt o parametrach technicznych, eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia nie będzie poprawnie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z odtworzeniem i przywróceniem sprawnej infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz zwróci koszty zakupu oprogramowania niespełniającego warunków zamówienia. W celu wykazania spełnienia tych wymagań Wykonawca winien przedstawić specyfikację producenta potwierdzającą parametry oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim – dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta.

9. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwą do wpisania w Ogłoszeniu, nie zostały w nim zawarte, znajdują się w SIWZ obowiązującej w niniejszym postępowaniu, dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt I.3 ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Karta graficzna / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 285 300.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia określony w pkt II.2.7 powinien brzmieć: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Oświadczenia i dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – wskazano w SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej wskazanej w pkt I.3 ogłoszenia o zamówieniu.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów – oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 2 powyżej, w celu wykazania czy wobec tych podmiotów nie zachodzą podstawy wykluczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i wykaże, że posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, polegające co najmniej na dostawie komputerów stacjonarnych (jednostki centralne lub komputery typu all-in-one) lub komputerów przenośnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde.

Uwaga: Warunek doświadczenia określony powyżej podlega sumowaniu w ramach doświadczenia różnych podmiotów – co oznacza, że:

— Wykonawca składający ofertę może samodzielnie wykazać się realizacją zamówień opisanych w warunku lub

— jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub kilku z nich łącznie może wykazać się realizacją zamówień opisanych w warunku lub

— jeden lub kilka podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby (podwykonawców) może wykazać się realizacją zamówień opisanych w warunku.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości różnych zamówień celem wykazania spełniania wymaganego warunku kwotowego.

Uwaga: W przypadku dostaw nadal wykonywanych, wartość i zakres dostawy wykonanej do dnia składania ofert (nie wcześniejszego jednak niż wynika to z dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) musi odpowiadać wartości i zakresowi określonemu w warunku.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z Wykonawców (lub kilku z nich łącznie) musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku wykaże zamówienia, których wartość wyrażona jest w walucie innej niż PLN, winien dokonać przeliczenia tej wartości na PLN według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do Wykonawcy).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz dostaw – o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ oraz w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

2) dowody, o których mowa powyżej, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej wskazanej w pkt I.3 ogłoszenia o zamówieniu. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w § 9 ust. 2 wzoru umowy lub w art. 144 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/07/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie (01-813), POLSKA – pokój nr 21 (Dział Zamówień Publicznych).

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ;

2) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ;

3) pełnomocnictwo;

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ oraz w pkt III.1 ogłoszenia o zamówieniu, na formularzu JEDZ;

5) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia sporządzoną z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – stanowiącą treść oferty oraz podstawę do dokonania oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert;

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składając dokumenty, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

2. Wykonawca – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale III ust. 8 i 9 SIWZ oraz w pkt II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu, tj. specyfikację producenta potwierdzającą parametry oferowanych produktów w języku polskim lub angielskim – dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta;

2) certyfikat CE lub deklaracja zgodności wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu w oferowanej konfiguracji w języku polskim lub angielskim – dla oferowanego komputera All In One, komputera przenośnego „A” oraz komputera przenośnego „B”.

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy;

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

Uwaga! wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz opis sposobu przygotowywania oferty został wskazany w rozdziale VI SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej wskazanej w pkt I.3 ogłoszenia o zamówieniu.

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2020