Servicii - 155197-2017

25/04/2017    S80    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

2017/S 080-155197

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
În atenția: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
România
Telefon: +40 256492097
E-mail: nelu.grui@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: gospodarirea apelor
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare pentru obiectivele de investitii „Regularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis” si „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin”.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spatiul hidrografic ABA Banat.

Cod NUTS RO422

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de proiectare pentru obiectivele de investitii ,„egularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis” si „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin” - 2 loturi.
Lot 1 - Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Regularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis” (capacitati aprobate amenajare albie 6 km, consolidari de mal 12,54 km).
Lot 2 - Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin” (capacitati aprobate amenajare albie 8 km, consolidari de mal 5 235 km, consolidari dig 0,99 km).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71242000, 71328000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Servicii de proiectare pentru obiectivele de investitii „Regularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis” si „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin”, 2 loturi.
Lot 1 - Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Regularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis.
Valoarea serviciilor de Proiectare este de 595 119,96 RON (Studii de teren si Proiectare si inginerie)Capacitati aprobate-amenajare albie 6 km, consolidari de mal 12,54 km.
Lot 2 - Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin”.
Valoarea serviciilor de proiectare este de 623 426,81 RON (Studii de teren si Proiectare si inginerie) Capacitati aprobate-amenajare albie 8 km, consolidari de mal 5 235 km, consolidari dig 0,99 km.
Valoarea estimată fără TVA: 1 218 546,77 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 80 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitiiRegularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis
1)Descriere succintă
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Regularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71242000

3)Cantitate sau domeniu
Proiectare pentru Regularizare parau Nadrag si afluenti,conform caiet sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 595 119,96 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
în zile: 80 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Regularizare parau Nadrag si afluenti pe sectorul amonte localitatea Nadrag-confluenta rau Timis, judet Timis, conform caiet sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5 950 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin
1)Descriere succintă
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin” conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71242000

3)Cantitate sau domeniu
Proiectare pentru Regularizare Valea Mare si Bosneag, conform caiet sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 623 426,81 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
în zile: 80 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Regularizare Valea Mare si Bosneag la Moldova Noua, judet Caras Severin” conform caiet sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6 230 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de: lot 1 = 5 950 RON, lot 2 = 6 230 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 din HG 395/2016. Modalitatea de constituire a garantiei: scrisoare de garantie bancara sau orice instrument degarantare emis în conditiile legii de o societate bancare sau de asigurari sau virament bancar in contul RO33TREZ6215005XXX010191, Trezoreria Timisoara, CIF 18263352. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 30 de zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui in lei/alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 (cinci) zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se va scana si se va depune la sectiunea documente de calificare in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este in valoare de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art. 40 din HG 395/2016. Constituita prin: virament bancar sau scrisoare de garantie bancara sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (candidatul/ofertantul câstigator are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193, 195 din Legea 98/2016.
— Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art. 164,165, 167 din Legea 98/2016, completata în conformitate DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate- declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si subcontractanti – daca este cazul.
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; pentru straini se accepta documente echivalente; prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.). Din aceste certificate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii - aceste certificate se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor.
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii.
Se va prezenta „Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60" din legea 98/2016, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).
— Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea autoritatii contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Bojin Titu, Vlaicu Ionel, Caxi Veronica, Luci Ervin, Bociort Lucretia, Grui Ioan.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.
Nota: toate documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original. Pentru celelalte documente solicitate în cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice române se va permite depunerea acestora în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”si vor fi însotite de traducerea autorizata in limba româna.
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta 1 – Experienta similara – lista principalelor prestari de servicii realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Ofertantii vor face dovada experientei similare prin prezentarea de procese verbale de receptie întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia servicilor/alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii serviciilor prestate.
Ofertantii vor face dovada ca au prestat servicii de natura si complexitate similara cu cele supuse achizitiei în ultimii 3 ani,în valoare cumulata de minim lot 1 = 595 119,96 RON fara TVA si lot 2 = 623 426,81 RON fara TVA, la nivelul cel putin al unui contract sau mai multor contracte.
Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul va face conversia valorilor la cursul leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv; pt. anul 2017 cursul leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pt. aceasta procedura.
Cerinta 2 – Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual,are intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, asociati, terti sustinatori.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa ce probeaza modul efectiv de sustinere), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Nota: autoritatea contractanta verifica daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. Daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 70

2. Experienta expertilor cheie. Pondere 15

3. Durata de prestare a serviciilor. Pondere 15

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 044-081428 din 3.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 5.5.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 30 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 2.6.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, aliniat 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. In cazul in care pe primul loc se situeaza doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, departajarea se va face in functie de pret iar in cazul in care si preturile sunt egale ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente in SEAP, care contin noi preturi caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut .Ofertele ale caror preturi exclusiv TVA nu vor fi criptate în SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al ABA Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
300222 Timisoara
România
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro
Telefon: +256 491848
Fax: +40 256491798

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21.4.2017