Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 155802-2016

07/05/2016    S89    Consiliul Uniunii Europene - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie restrânsă 

Belgia-Bruxelles: UCA 16/003 – Închiriere de pereți video care să fie instalați în clădire pe durata summiturilor europene

2016/S 089-155802

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1498
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA 16/003 – Închiriere de pereți video care să fie instalați în clădire pe durata summiturilor europene.

Număr de referinţă: UCA 16/003
II.1.2)Cod CPV principal
32320000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este închirierea de pereți video. Aceasta trebuie să includă montarea și demontarea, precum și susținere tehnică la fața locului pe durata evenimentului. Dacă este cazul, pereții video vor fi utilizați și pe parcursul evenimentelor Secretariatului (zilele porților deschise etc.).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32323000
32323100
32322000
51000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei proceduri este de a închiria pereți video care să fie instalați în Atriumul clădirii Justus Lipsius a Secretariatului General al Consiliului pe durata summiturilor europene.

Deja de mai mulți ani, pe durata summiturilor europene și uneori pe durata altor evenimente cu mare vizibilitate mediatică, 2 pereți video sunt instalați în Atriumul clădirii Justus Lipsius a Secretariatului. Acest fapt este motivat de nevoia Serviciului de presă al Secretariatului de a dispune de un sistem de afișaj eficace pentru a comunica rapid informații jurnaliștilor. În acest sens, pereții video permit:

— prezentarea în direct, precum și promovarea activităților publice legate de summituri, cum ar fi mesele rotunde, interviurile informale, conferințele de presă etc.;

— comunicarea, în mod foarte vizibil și rapid, de informații practice precum orele și punctele de întâlnire pentru grupurile de presă, anunțuri legate de conferințele de presă, informații logistice etc.

Summiturile se derulează în mod normal de 4-8 ori pe an – de obicei în zilele de joi/vineri – și durata este de 2 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului: maximum 4 ani.

Durata inițială: 2 ani, cu posibilitate de reînnoire pentru 2 perioade de 1 an fiecare.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 20
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

Numărul de candidați nu este limitat.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea estimată a contractelor. Volumul estimat al contractului este indicat în caietul de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Limba de lucru: limba de lucru uzuală pentru prestarea serviciilor va fi limba engleză și/sau limba franceză.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/05/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pe o perioadă de 3 ani de la încheierea contractului inițial, Secretariatul va putea să utilizeze o procedură de negociere cu partea căreia i-a fost atribuit acest contract, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea unor servicii similare conforme cu proiectul de bază care face obiectul acestui contract, descris la punctul II.1.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, în termen de 2 luni de la data în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

Termenele procedurale sunt prelungite, având în vedere distanța, cu o singură perioadă de 10 zile, indiferent de locul de reședință sau de domiciliu obișnuit al părții vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/04/2016