Servicii - 156110-2021

30/03/2021    S62

Belgia-Bruxelles: Servicii de securitate: Pază (lotul 1) și monitorizarea alarmelor, intervenții la sediu și întreținerea sistemelor de securitate (lotul 2)

2021/S 062-156110

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună SESAR
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
E-mail: procurement@sesarju.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.sesarju.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetarea și dezvoltarea în domeniul managementului traficului aerian

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de securitate: Pază (lotul 1) și monitorizarea alarmelor, intervenții la sediu și întreținerea sistemelor de securitate (lotul 2)

Număr de referinţă: SJU/LC/0159-CFT
II.1.2)Cod CPV principal
79710000 Servicii de siguranţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Pentru a asigura un mediu sigur și securizat, întreprinderea comună SESAR intenționează să încheie un contract (mai multe contracte) de servicii pentru furnizarea următoarelor servicii de securitate:

— Lotul 1:

Servicii de pază, prestare de servicii de sprijin și intervenție ad-hoc impusă de nivelul situației de securitate;

— Lotul 2:

Etapa I: care constă în servicii de modernizare sau înlocuire a echipamentelor și instalațiilor pentru interoperabilitate.

Etapa II: servicii de monitorizare a semnalelor/mesajelor de alarmă, intervenții la sediu după semnale de alarmă, întreținerea sistemului de securitate și intervenție ad-hoc impusă de nivelul stării de securitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 278 460.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de pază, prestare de servicii de sprijin și intervenție ad-hoc impusă de nivelul stării de securitate

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79713000 Servicii de pază
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi prestate la sediul întreprinderii comune SESAR: Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru a asigura un mediu sigur și securizat, întreprinderea comună SESAR intenționează să încheie un contract (mai multe contracte) de servicii pentru furnizarea de servicii de pază, prestarea de servicii de sprijin și intervenția ad-hoc impusă de nivelul stării de securitate.

Pentru mai multe detalii, a se consulta dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Evaluarea ofertei tehnice / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 122 400.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 17/10/2021
Încheiere: 16/10/2025
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata inițială a contractului este de 12 luni. Sunt prevăzute trei reînnoiri anuale automate a câte 12 luni fiecare, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin trei luni înainte de încheierea perioadei în curs.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondurile sunt legate de programul SESAR 2020 în cadrul Orizont 2020.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de securitate: Monitorizarea alarmelor, intervenții la sediu și întreținerea sistemelor de securitate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79711000 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi prestate la sediul întreprinderii comune SESAR: Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul este împărțit în două etape:

Etapa I: care constă în servicii de modernizare sau înlocuire a echipamentelor și instalațiilor pentru interoperabilitate.

Etapa II: servicii de monitorizare a semnalelor/mesajelor de alarmă, intervenții la sediu după semnale de alarmă, întreținerea sistemului de securitate și intervenție ad-hoc impusă de nivelul stării de securitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Evaluarea ofertei tehnice / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 156 060.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Pentru contractul din lotul 2, contractul se reînnoiește automat de trei ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 17 octombrie 2022 (prima dată la care expiră executarea etapei II), cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin trei luni înainte de încheierea perioadei în curs.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondurile sunt legate de programul SESAR 2020 în cadrul Orizont 2020.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Conform dosarului licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/05/2021
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/05/2021
Ora locală: 11:00
Locul:

Din cauza restricțiilor Covid-19, deschiderea ofertelor poate avea loc de la distanță. Mai multe detalii vor fi furnizate în conformitate cu punctul 4.2 din invitația de participare la licitație.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 4.2.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2021