Usługi - 157168-2019

04/04/2019    S67    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Płońsk: Usługi ubezpieczeń na życie

2019/S 067-157168

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671534501
Adres pocztowy: ul. Płocka 39
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Goszczyńska
E-mail: zamowieniapubliczne@powiat-plonski.pl
Tel.: +48 236621145
Faks: +48 236623816

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-plonski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671314900
Adres pocztowy: ul. Wolności 8/9
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Chyliński
E-mail: poradnia_pp.plonsk@op.pl
Tel.: +48 236622954

Adresy internetowe:

Główny adres: www.poradniaplonsk.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Dziecka im. J.Korczaka w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671454038
Adres pocztowy: ul. Wolności 8/10
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bernarda Knaf
E-mail: ddplonsk@wp.pl
Tel.: +48 236622583

Adresy internetowe:

Główny adres: www.domdzieckaplonsk.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płonsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671543641
Adres pocztowy: ul. ks.J.Popiełuszki 14
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piekarz
E-mail: pcprplonsk1@wp.pl
Tel.: +48 236627549

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcprplonsk.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Praktycznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671590422
Adres pocztowy: ul. H.Sienkiewicza 8
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Pająk
E-mail: ckpplonsk@poczta.internetdsl.pl
Tel.: +48 236623250

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ckpplonsk.internetdsl.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: DomPomocy Społecznej w Karolinowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671739166
Adres pocztowy: Nowe Miasto
Miejscowość: Karolinowo 38
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Klimczewska
E-mail: dps@dpskarolinowo.pl
Tel.: +48 236614491

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dpskarolinowo.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671674662
Adres pocztowy: ul. Płocka 56
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karina Kmiecińska
E-mail: dyrekcja@loplonsk.pl
Tel.: +48 236622145

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zsoplonsk.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkól w Raciążu
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671459975
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 64
Miejscowość: Raciąż
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Rubinkowska
E-mail: zs_raciaz@op.pl
Tel.: +48 236791031

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zs-raciaz.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespól Szkół w Czerwińsku nad Wisłą
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671735010
Adres pocztowy: ul. Wł. Jagiełły 24
Miejscowość: Czerwińsk nad Wisłą
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kozakiewicz
E-mail: lria@wp.pl
Tel.: +48 242315187

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zs_czerwinsk.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Urzad Pracy w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671047735
Adres pocztowy: ul. Wolności 12
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Skierkowski
E-mail: wapo@praca.gov.pl
Tel.: +48 236627801

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pupplonsk.org.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkól nr 1 w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671323359
Adres pocztowy: ul. H.Sienkiewicza 8
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Szacherska
E-mail: poczta@zs1plonsk.pl
Tel.: +48 236622987

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zsnr1_plonsk.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671541458
Adres pocztowy: ul. Płocka 101
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Piechocki
E-mail: pzd2044@wp.pl
Tel.: +48 236622044

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pzdplonsk.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespól Szkól nr 2
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671163329
Adres pocztowy: ul. Ks. J. Popiełuszki 14
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesława Junczak
E-mail: zsznr2pl@pro.onet.pl
Tel.: +48 236623377

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zsnr2pl.bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671908054
Adres pocztowy: ul. Młodzieżowa 11a
Miejscowość: Płońsk
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kostrzewa
E-mail: soswwplonsku@gmail.com
Tel.: +48 236624688

Adresy internetowe:

Główny adres: www.soswplonsk@bip.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 5671471114
Adres pocztowy: Joniec 50
Miejscowość: Joniec
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 09-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Michalak
E-mail: soszw@poczta.onet.eu
Tel.: +48 236627764
Faks: +48 236623816

Adresy internetowe:

Główny adres: www.oswjoniec.bip.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Płońskiego.

Numer referencyjny: RP.272.20.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66511000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Płońskiego.

2.Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.

3.W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.

4.Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Płońskiego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące zdarzenia:

1).Zgon ubezpieczonego

2).Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia,

3).Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

4).Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy (skumulowana wartość świadczenia)

5).Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (skumulowana wartość świadczenia)

6).Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1 % uszczerbku

7).Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu - świadczenie za 1 % uszczerbku

8).Zgon małżonka ubezpieczonego

9).Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

10).Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego

11).Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

12).Urodzenie martwego dziecka

13).Zgon dziecka ubezpieczonego

14).Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka

15).Ciężkie choroby ubezpieczonego

16).Ciężkie choroby małżonka ubezpieczonego

17).Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego NW, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub udarem mózgu

18).Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

19).Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

20).Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia

(skumulowana wysokość świadczenia)

21).Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

22).Świadczenie dodatkowe za pobyt w szpitalu na OIT/OIOM

23).Rekonwalescencja

24).Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia:

25).Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

26).Leczenie specjalistyczne

27).Świadczenie apteczne

28).Pobyt w szpitalu małżonka ubezpieczonego spowodowany chorobą

29).Pobyt w szpitalu małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wysokość świadczenia)

30).Pobyt w szpitalu dziecka ubezpieczonego spowodowany chorobą

31).Pobyt w szpitalu dziecka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wysokość świadczenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1). Szczegółowe warunki zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.

2).. Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego- Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Termin wykonania zamówienia

1). Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 1.7.2019 r. do 30.6.2022 r. tj. 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ,,Warunki ubezpieczenia " / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 381)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi ubezpieczenia pracowników i członków rodzin pracowników dla trzech różnych podmiotów, każda z nich obejmująca ochroną ubezpieczeniową minimum 200 osób.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, I piętro, sala konferencyjna, pokój nr 215, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji jawnego otwarcia ofert. W sesji otwarcia ofert uczestniczyli będą Członkowie Komisji Przetargowej powołani Uchwała Zarządu Powiatu Płońskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wymienionych w Rozdziale VII SIWZ.

3.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000, 00 PLN. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

4.Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy;

2) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego Wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;

3) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy;

4) zmiany Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym Wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 5) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;

5) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

6) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

Zmiana z pkt 6) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2019