Servicii - 158395-2019

05/04/2019    S68    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Spania-Vigo: Contract-cadru multiplu în cascadă pentru dezvoltarea de software și servicii informatice

2019/S 068-158395

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Adresă: Avenida García Barbón, 4
Localitate: Vigo
Cod NUTS: ES114
Cod poștal: 36201
Țară: Spania
Persoană de contact: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Fax: +34 886125237

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.efca.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru multiplu în cascadă pentru dezvoltarea de software și servicii informatice

Număr de referinţă: EFCA/2019/OP/02
II.1.2)Cod CPV principal
72000000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EFCA intenționează să încheie un contract-cadru multiplu cu cel mult 2 ofertanți câștigători în cadrul acestei licitații. Contractul-cadru are ca obiectiv prestarea de servicii informatice, inclusiv de dezvoltare de software. Această descriere acoperă ceea ce este solicită în acest moment EFCA; totuși, aceste servicii trebuie să urmeze evoluția tehnologică normală.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72100000
72200000
72600000
72300000
72900000
72800000
72400000
48800000
48900000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES114
Locul principal de executare:

În funcție de solicitarea EFCA

1) la sediul EFCA (așa-numita lucrare la locație) sau;

2) la sediul contractantului (așa-numita lucrare în afara locației);

3) Sediul părții terțe. Locația terților este limitată la UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

EFCA intenționează să emită contracte specifice individuale și succesive pe perioada de valabilitate a contractului-cadru, după cum se indică în articolul I.4.3. din contractul-cadru (Anexa A) și în Anexa J, procesul de comandă. Contractele specifice vor lua forma uneia dintre următoarele documente:

(a) contracte specifice (tipurile de contracte specifice pot fi: timp și mijloace, timp și mijloace tarifate sau contracte cu preț fix); sau

(b) formulare de comandă.

Ofertantul câștigător trebuie să aplice dispozițiile social-legislative naționale actuale personalului său care prestează servicii în baza contractului. Ofertantul câștigător se angajează să aplice toate dispozițiile legislative și de reglementare în vigoare la nivel local în domeniul securității sociale și sanitare, al contribuțiilor la fondul de pensii, al ocupării forței de muncă și al legislației fiscale. Furnizarea serviciilor descrise nu trebuie să conducă în niciun caz la o relație de muncă cu EFCA. În consecință, drepturile statutare ale funcționarilor Comunităților Europene și condițiile de angajare a celorlalți funcționari nu se aplică personalului contractantului. A se vedea de asemenea. II.4 alineatul (7) litera (b) din proiectul de contract în Anexa A.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

În funcție de disponibilitatea bugetară, buna executare a contractului inițial și cererea continuă din partea EFCA, contractul poate fi reînnoit de 2 ori pentru o perioadă de 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/05/2019
Ora locală: 15:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/05/2019
Ora locală: 15:30
Locul:

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

la ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: procurement@efca.europa.eu

Reprezentanții trebuie să prezinte confirmarea primirii ofertei generată de e-Submission.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Este posibil ca publicațiile cu privire la servicii ulterioare să urmeze un ciclu de 4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/03/2019