TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Usługi - 158498-2017

27/04/2017    S82    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Łódź: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2017/S 082-158498

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
Łódź
92-703
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
Tel.: +48 426164500
E-mail: srudzinski@ugnowosolna.pl
Faks: +48 426164544
Kod NUTS: PL114

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminanowosolna.pl

Adres profilu nabywcy: www.gminanowosolna.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gminanowosolna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.

Numer referencyjny: ZPUB.271,1,5.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna w okresie 24 m-cy od daty podpisania umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 304 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90500000
90513200
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Nowosolna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 304 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca będzie posiadał uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:

a1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowosolna prowadzonego przez Wójta Gminy Nowosolna,

a2) aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

a3) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

B1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, potwierdzającą że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 500.000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

Wykonawca posiada w wykazie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1.250 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 m-cy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 4 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

c.2.1) Wykonawca będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11.1.2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

ciąg dalszy w sekcji VI.3) – Informacje dodatkowe.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Okres obowiązywania umowy 24 m-ce. Płatność z dołu po zakończeniu każdego miesiąca.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
30/06/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3)

c.2.2) Wykonawca będzie dysponował co najmniej:

c.2.2.1 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą o poj. zabudowy co najmniej 15 m3, które będą spełniały normę emisji spalin EURO 5,

c.2.2.2. jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (skrzyniowych) bez funkcji kompaktującej, który będzie spełniał normę EURO 5,

c.2.2.3. jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową lub bramową o poj. kontenera min. 7 m3 z żurawiem samochodowym, który będzie spełniał normę EURO 5,

c.2.2.4. jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, do których dojazd jest znacznie utrudniony, tj. śmieciarką małogabarytową o poj. do 3,5 tony, który będzie spełniał normę EURO 5, spełniającymi wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w innej formie.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pakt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2017