29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 159020-2021

31/03/2021    S63

Portugalia-Lizbona: Roboty nawadniające

2021/S 063-159020

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 023-054356)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Krajowy numer identyfikacyjny: 600082440
Adres pocztowy: Avenida Afonso Costa, 3
Miejscowość: Lisboa
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1949-002
Państwo: Portugalia
E-mail: geral@dgadr.pt
Tel.: +351 218442200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dgadr.pt

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Concurso Público número 260/DGADR/2020. Modernização do bloco das Salgadas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (procedimento por lotes)

Numer referencyjny: 260/DGADR/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232120 Roboty nawadniające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lote I: Estação Elevatória. Demolição do canal e construção de adutor em PEAD; fundações, edifício de exploração, edifícios de apoio, coletores de drenagem; demolição e reconstrução do dique; fornecimento e montagem de tubagem e acessórios FFd, câmaras de válvulas; caminho de acesso; equipamento mecânico elétrico e eletromecânico. Alimentação elétrica.

Lote II: Rede de Rega. Aplicação tubagem de PEAD entre 630 e 110 mm, 20 km, câmaras em betão armado, equipamentos de operação e segurança: hidrantes, ventosas, descargas de fundo e válvulas de seccionamento; entubamento do troço do canal V; equipamentos hidromecânicos, execução de caixas de rega em betão.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 023-054356

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Zamiast:
Data: 27/03/2021
Czas lokalny: 19:00
Powinno być:
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 19:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condições de abertura das propostas
Zamiast:
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/04/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: