Dostawy - 159360-2020

03/04/2020    S67

Polska-Rzeszów: Parkometry

2020/S 067-159360

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 050-118150)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Zajdel
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla generała Grota Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie

Numer referencyjny: CZ-D.271.20.64.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38730000 Parkometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla generała Grota Roweckiego oraz 1000-lecia w Rzeszowie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-118150

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 30/09/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 4 miesięcy i 14 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że:

1) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy;

2) termin wykonania inwentaryzacji miejsc postojowych będących we władaniu Gminy Miasto Rzeszów (lub jej jednostek organizacyjnych) i znajdujących się na obszarze części poszerzanej strefy płatnego parkowania – do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy;

3) termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i technicznej, ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

4) termin zakończenia prac – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy;

5) termin wykonania umowy – do 14 dni od terminu zakończenia prac.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 16/04/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, POLSKA, pok. 16

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

Data: 17/04/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego budynek Urzędu jest zamknięty dla osób postronnych, a otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Link do transmisji Zamawiający poda na stronie przetargu (bip.erzeszow.pl) w dniu otwarcia.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: