Usługi - 160162-2020

03/04/2020    S67

Polska-Zielona Góra: Usługi internetowe

2020/S 067-160162

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-10-38-122
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 104
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szczęch
E-mail: dzp.zg@amw.com.pl
Tel.: +48 684119600
Faks: +48 684119612

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.amw.com.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi stałego dostępu internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego nr 16 i 18

Numer referencyjny: DZP-OZ.2615.142.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72400000 Usługi internetowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

• instalacji urządzeń (switch, router, patch panele etc.) zgodnych z co najmniej z KAT 5E,

• instalacji UPSa podtrzymującego elementy aktywne sieci,

• dostęp do sieci za pośrednictwem Wi-Fi w pokojach mieszkalnych oraz świetlicy,

• autoryzowany, indywidualny dla każdego urządzenia dostępowego w pokoju dostęp do sieci,

• zamawiający wymaga aby minimalny transfer dla każdego łącza w każdym pokoju wyniósł:

— przepustowość do abonamenta min 10Mb/S,

— brak miesięcznego limitu przesyłania danych,

• serwisowania i napraw sprzętu,

• stosowanie się do określonego SLA (gwarancji dostępności usługi na poziomie 97 % w skali roku, oraz maksymalny czas na reakcji na zgłoszoną

awarię w ciągu 24h od momentu zgłoszenia).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 107 616.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo lubuskie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

• instalacji urządzeń (switch, router, patch panele etc.) zgodnych z co najmniej z KAT 5E,

• instalacji UPSa podtrzymującego elementy aktywne sieci,

• dostęp do sieci za pośrednictwem Wi-Fi w pokojach mieszkalnych oraz świetlicy,

• autoryzowany, indywidualny dla każdego urządzenia dostępowego w pokoju dostęp do sieci,

• zamawiający wymaga aby minimalny transfer dla każdego łącza w każdym pokoju wyniósł:

— przepustowość do abonamenta min 10Mb/S,

— brak miesięcznego limitu przesyłania danych,

• serwisowania i napraw sprzętu,

• stosowanie się do określonego SLA (gwarancji dostępności usługi na poziomie 97 % w skali roku, oraz maksymalny czas na reakcji na zgłoszoną awarię w ciągu 24h od momentu zgłoszenia),

• Zamawiający w budynku przy ul. WP dysponuje instalacją, którą można zweryfikować podczas wizji lokalnej,

• wszelkie urządzenia (z wyłączeniem dostępnej istniejącej sieci

teletechnicznej Zamawiającego) niezbędne do realizacji usługi będą stanowiły własność Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji oraz w projekcie umowy (wraz z jego Załącznikami) stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia – projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę ograniczoną
Wyjaśnienie:

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy w sytuacji gdy „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

OReg AMW Zielona Góra uprzednio przeprowadził postępowanie nr DZP-OZ.7720.554.2019 na „Świadczenie usługi stałego dostępu internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego nr 16 i 18”, który obejmował swoim zakresem zamówienie określone w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.12.2019 pod numerem nr 633483-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, oraz na tablicy ogłoszeń OReg AMW w Zielonej Górze.

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.12.2019 r. o godzinie 10.00.

Przed upływem tych terminów nie dokonywano zmian w treści ogłoszeń o zamówieniu oraz w SIWZ. Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na część nr 3 zamówienia (gmina i miasto Zielona Góra). Tym samym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy unieważniono postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W planowanym postępowaniu dotyczącym „Świadczenie usługi stałego dostępu internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego nr 16 i 18” w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Oddział nie zmienia w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia. Tym samym spełnione zostały wszystkie przesłanki ustawowe dotyczące możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy dla przedmiotowego zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: UPC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 5262461791
Adres pocztowy: al. „Solidarności" 171
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-877
Państwo: Polska
E-mail: info.upc@upc.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 107 616.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 107 616.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. UE2016/679 z dn. 27.4.2016 r., (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UEL119 z 4.5.2016, s.1), dalej„RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa;

2. Administrator Wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych „ustawa”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania.

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób Zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach wynikających z art. 8a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy tj. – art. 8a ust. 2 ustawy – W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 –3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust. 4 ustawy – Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. –art. 97 ust. 1a ustawy 1a. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2020