W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 161145-2021

31/03/2021    S63

Rumunia-Vaslui: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 063-161145

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquavas S.A. Vaslui
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 17986823
Adres pocztowy: Str. Ștefan cel Mare nr. 70
Miejscowość: Vaslui
Kod NUTS: RO216 Vaslui
Kod pocztowy: 730169
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Eduard Radu Tutunaru
E-mail: aquavasuip@gmail.com
Tel.: +40 235311600
Faks: +40 235311900
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquavaslui.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad

Numer referencyjny: 17986823_2020_PAAPD1129789
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

In cadrul contractului „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad” sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari: lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de apa, de extindere a retelelor de canalizare, de reabilitare aductiuni de apa, realizare zona de protectie sanitara, reabilitare cladiri, executie statii noi de pompare pe reteaua de apa si apa uzata, extindere conducte de refulare apa uzata in orasul Barlad, lucrari care includ:

(a) adaptare la teren;

(b) lucrari de constructii si instalatii;

(c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(d) testare si punere in functiune;

(e) monitorizarea functionarii pe parcursul perioadei de garantie;

(f) remedierea defectiunilor aparute in perioadei de garantie conform conditiilor generale din contract;

(g) instruirea personalului beneficiarului;

Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 66 044 850.20 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO216 Vaslui
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Vaslui, aglomerarea Barlad.

II.2.4)Opis zamówienia:

In cadrul contractului „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad” sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari conform caietului de sarcini.

Valoare estimata fara TVA 66 095 452,92 RON.

EC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 235 si urmatoarele din Legea 99/2016 cu privire la urmatoarele aspecte enumerate cu titlu exemplificativ: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale culoarului/coridorului de expropriere; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau antreprenorului; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii minime a CIP-ului; modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului, in conditiile prevazute de conditiile contractuale si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 240 alin. (3) din Legea 99/2016.

Valoarea estimata include suma de 1 321 909 RON.

Reprezentand valoarea rezervelor de implementare, in conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucrarilor executate). / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Achiziția se refera la un proiect si/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Da. Identificarea proiectului: „Fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din Judetul Vaslui” – cod SMIS 2014 + 103967, proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 162-394708
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1630
Nazwa:

Retele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad – VS-CL-BD-R-02

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Motris Company
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 18672047
Adres pocztowy: Prelungirea Bradului nr. 127
Miejscowość: Bacău
Kod NUTS: RO211 Bacău
Kod pocztowy: 600367
Państwo: Rumunia
E-mail: motriscompany@yahoo.com
Tel.: +40 234525400
Faks: +40 234525400
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 095 452.92 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 66 044 850.20 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Aquavas S.A.
Adres pocztowy: Str. Ștefan cel Mare nr. 70
Miejscowość: Vaslui
Kod pocztowy: 730169
Państwo: Rumunia
E-mail: aquavasuip@gmail.com
Tel.: +40 235311600
Faks: +40 235311900
Adres internetowy: www.aquavaslui.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021