29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 161148-2021

31/03/2021    S63

Łotwa-Ryga: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

2021/S 063-161148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SIA ‘Rīgas ūdens’
Krajowy numer identyfikacyjny: 40103023035
Adres pocztowy: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Miejscowość: Rīga
Kod NUTS: LV006 Rīga
Kod pocztowy: LV-1495
Państwo: Łotwa
Osoba do kontaktów: SIA ‘Rīgas ūdens’ Legal Department procurement specialist Arnis Kalekaurs
E-mail: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
Tel.: +371 67088428
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rigasudens.lv
Adres profilu nabywcy: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Reconstruction of Sewage Pumping Station in Riga, Daugavgrivas Street 101

Numer referencyjny: RŪ 2020/72
II.1.2)Główny kod CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Volumes of construction works:

• construction of a new reinforced concrete sewage pumping station — building area 650 m2, building surface height 8.7 m, building underground height 8.48 m, installation of 3 pcs sewage pumps Q = 675 - 1000 l/s, installation of 2 pcs sewage pumps Q = 235 - 680 l/s;

• construction of reinforced concrete channel 2 500 x 1 800 mm – total 161.5 m, construction of GRP sewage gravity pipe DN1600 mm – total 21 m, construction of 2 pcs steel sewage pressure pipes OD1422 mm – total 271 m, construction of transformer substation;

• dismantling of the existing sewage pumping station;

• reconstruction of gas supply, dismantling of existing gas supply – total 40 m.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 13 430 497.17 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV006 Rīga
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Riga, Daugavgrivas street 101.

II.2.4)Opis zamówienia:

Reconstruction of sewage pumping station in Riga, Daugavgrivas street 101.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-452195
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Reconstruction of Sewage Pumping Station in Riga, Daugavgrivas Street 101

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIA ‘Velve’
Krajowy numer identyfikacyjny: 40003064412
Miejscowość: Rīga
Kod NUTS: LV006 Rīga
Państwo: Łotwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 430 497.17 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 49 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Ārējo inženiertīklu izbūve, tehnoloģiju sadaļa, ceļu un laukumu izbūve

Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve

Automātikas vadības sistēmas izbūves darbi

Gāzes pievada daļas pārbūve Rīgā, Daugavgrīvas ielā 152

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Procurement Monitoring Bureau
Adres pocztowy: Rīga, Export Street 6
Miejscowość: Rīga
Kod pocztowy: LV-1010
Państwo: Łotwa
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Tel.: +371 67326719
Faks: +371 67326720
Adres internetowy: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

In accordance with Section 72, Paragraph three of the Public Service Providers Procurement Law.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Procurement Monitoring Bureau
Adres pocztowy: Export Street 6
Miejscowość: Rīga
Kod pocztowy: LV-1010
Państwo: Łotwa
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Tel.: +371 67326719
Faks: +371 67326720
Adres internetowy: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021