Dostawy - 161773-2019

08/04/2019    S69

Polska-Jonkowo: Autobusy niskopodłogowe

2019/S 069-161773

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jonkowo
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: P-510743166
Adres pocztowy: ul. Klonowa 2
Miejscowość: Jonkowo
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-042
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kołodziejczak
E-mail: sekretariat@jonkowo.pl
Tel.: +48 896706911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jonkowo.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.jonkowo.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego

Numer referencyjny: GK.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch jednostek niskoemisyjnego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym w ramach zadania: „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy):

— Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, POLSKA, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch jednostek niskoemisyjnego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym w ramach zadania: „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”.

2. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego 2 szt. niskopodłogowych autobusów transportu publicznego, jednej marki, jednego typu i wersji, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, wyposażenia i kolorystyki, o minimalnej liczbie miejsc – 40 każdy, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., z maksymalnym przebiegiem pojedynczego pojazdu w momencie wprowadzania do ruchu nie większym niż 1 000 km. Kategoria pojazdu M3.

3. Autobusy muszą być fabrycznie nowe (wg definicji z ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) lub świadectwo homologacji WE.

4. Wraz z autobusami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację, w szczególności:

a) wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdów w Polsce,

b) dokumentację techniczną dotyczącą obsługi i naprawy autobusów i jego podzespołów – 3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a w przypadku gdy dokumentacja techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej on-line, Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełny do niej bezpłatny dostęp do serwisu przez okres co najmniej 5 lat,

c) pełny katalog części zamiennych autobusu 2 sztuki w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a w przypadku, gdy dokumentacja techniczna autobusu będzie aktualizowana w formie elektronicznej on-line, Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełny do niej bezpłatny dostęp do serwisu przez okres, co najmniej 5 lat,

d) dokumentację użytkowania dla kierowcy w wersji papierowej w ilości 1 sztuki na 1 autobus.

5. Konstrukcja pojazdów i zastosowane rozwiązania mają gwarantować, co najmniej 10 lat eksploatacji przy założeniu średnio 80 000 km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, produkowane seryjnie.

6. Autobusy mają odpowiadać obowiązującym parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2022 z późn. zm.).

7. Konstrukcja nośna autobusów powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej metodą kataforezy zanurzeniowej (KTL). Dopuszcza się zastosowanie innych innowacyjnych materiałów będących efektem prowadzonych badań i postępu technicznego, które dają gwarancje wyższych parametrów użytkowych od wymaganych, a uzasadnienie ich zastosowania zostanie przedstawione przez Wykonawcę.

8. Przedmiot zamówienia winien stanowić własność Wykonawcy, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest którykolwiek pojazd, nie może stanowić on również przedmiotu zabezpieczenia.

9. Szczegółowy opis wymagań technicznych zawiera Część II SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba miejsc dla pasażerów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.04.04.01-28-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. do godziny 11:00 dnia 24.4.2019 r., wnieść wadium o wartości: 35 000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Wymagane doświadczenie Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę 2 autobusów klasy M3 o łącznej wartości min. 1 200 000,00 PLN brutto.

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywne dostawy w ramach jednej umowy lub w ramach umowy sukcesywnie realizowanej obecnie z tym, że do dnia składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zrealizowana części musi obejmować dostawę min. 2 autobusów o wartości min. 1 200 000,00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców będzie spełniał w całości określony warunek.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Część III SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

1) Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika konieczności zrealizowania projektu i osiągnięcia w określonym czasie wymaganych wskaźników powiązanych z zakupem jednostek taboru autobusowego.

2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest kolejnym postępowaniem przetargowym na zakup autobusów. Postępowania wcześniej prowadzone (w tym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.) zostały unieważnione (dwukrotnie z uwagi na brak ofert, a po raz ostatni z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

3) Skrócenie terminu składania ofert nie zakłóca w żaden sposób konkurencji oraz nie wpływa na możliwość złożenia ofert przez Wykonawców. Umożliwia im zrealizowanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/06/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, POLSKA, pok. 13 (sala konferencyjna, I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Jonkowo.

Przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia z postępowania:

— Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

— Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie 24 ust. 5 pkt. 1.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia a także potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

2) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

— zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4) powyżej składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

8) Świadectwo homologacji typu lub Świadectwo homologacji typu pojazdu WE wraz z załącznikiem zawierającym pełny opis techniczny typu pojazdu, wydane dla oferowanego typu pojazdu.

9) Dokumenty potwierdzające poziom emisji zanieczyszczeń z silników oferowanych autobusów – wyniki testu WHTC (World Harmonized Transient Cycle), jeżeli dane te nie są zawarte w załączniku do świadectwa homologacji.

10) Raport techniczny drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla autobusów (w kompletacji i wyposażeniu zbliżonym do oferowanych pojazdów), wykonany wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport) przez niezależną jednostkę badawczą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2018 poz. 2188 z póź. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2019