Usługi - 162110-2017

28/04/2017    S83    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Widuchowa: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 083-162110

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Gminy Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
Osoba do kontaktów: Janina Stojek
74-120 Widuchowa
Polska
Tel.: +48 914167255
Faks: +48 914167281

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.widuchowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi w zakresie publicznego transportu publicznego.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Publiczny transport drogowy na linii użyteczności publicznej. Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze gminy Widuchowa.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
1.1.2018
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Widuchowa w okresie od 1.1.2017.
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.4.2017