W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 162320-2021

02/04/2021    S65

Francja-Brétigny: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 065-162320

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SIVOM VEO
Krajowy numer identyfikacyjny: 25600541400014
Adres pocztowy: 7 rue de Picardie
Miejscowość: Brétigny
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 60400
Państwo: Francja
E-mail: baboeuf@paysnoyonnais.fr
Tel.: +33 965166192
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.services.eaufrance.fr
Adres profilu nabywcy: https://www.marchespublics.pro:443/1572
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Mise en place de l'assainissement collectif — phase 2: communes de Babœuf, Béhéricourt, Grandru et Mondescourt

Numer referencyjny: 18_043-03
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Mise en place de l'assainissement collectif — phase 2: communes de Babœuf, Béhéricourt, Grandru et Mondescourt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 823 898.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mise en place de l'assainissement collectif sur les communes du SIVOM VEO, phase 2 — lot 1: canalisations

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE22 Oise
II.2.4)Opis zamówienia:

Postes de refoulement.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 60 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mise en place de l'assainissement collectif sur les communes du SIVOM VEO, phase 2 — lot 2: postes de refoulement

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE22 Oise
II.2.4)Opis zamówienia:

Canalisations.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 60 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 198-478830
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 18_043-03
Część nr: 2
Nazwa:

Mise en place de l'assainissement collectif sur les communes du SIVOM VEO, phase 2 — lot 2: postes de refoulement

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrea SAS
Adres pocztowy: 75 route des Longues-Rayes
Miejscowość: La Croix-Saint-Ouen
Kod NUTS: FRE22 Oise
Kod pocztowy: 60610
Państwo: Francja
E-mail: hydreaprojet.mailin@degremont.com
Tel.: +33 44417168
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 195 500.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 027 505.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 18_043-03
Część nr: 1
Nazwa:

Mise en place de l'assainissement collectif sur les communes du SIVOM VEO, phase 2 — lot 1: canalisations

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Barriquand SAS
Adres pocztowy: Route de Choisy-au-Bac, BP 10439
Miejscowość: Compiègne
Kod NUTS: FRE22 Oise
Kod pocztowy: 60204
Państwo: Francja
E-mail: mickael.leclercq@vinci-construction.fr
Tel.: +33 44384860
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 129 152.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 796 393.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif d'Amiens
Adres pocztowy: 14 rue Lemerchier
Miejscowość: Amiens
Kod pocztowy: 80000
Państwo: Francja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2021