Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 162452-2017

29/04/2017    S84

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Przetarg na różne usługi

2017/S 084-162452

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod pocztowy: 2950
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Zenner Lionel
E-mail: CS-procurement@eib.org
Tel.: +352 43791
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg na różne usługi

Numer referencyjny: LZ-1312.
II.1.2)Główny kod CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie różnych rodzajów usług w dziedzinach, które obejmują przede wszystkim:

— gastronomię biznesową/formalną i obsługę pracowników,

— wsparcie techniczne w dziedzinie zarządzania obiektem, centralę telefoniczną (telefonię) i zarządzanie dostawami materiałów papierniczych (centrala zaopatrzenia),

— sprzątanie ogólne i utrzymanie terenów zielonych (zewnętrznych i wewnętrznych).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków
42933000 Automaty sprzedające
98341130 Usługi stróżowania
90910000 Usługi sprzątania
90911200 Usługi sprzątania budynków
90522400 Czyszczenie i uzdatnianie zanieczyszczonej gleby
90919200 Usługi sprzątania biur
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
55500000 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55523000 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji
55330000 Usługi kawiarniane
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
32540000 Centrale
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie dzieli się na 4 następujące dziedziny:

— dziedzina 1: gastronomia i obsługa pracowników,

— dziedzina 2: wsparcie techniczne w dziedzinie zarządzania obiektem,

— dziedzina 3: sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych,

— dziedzina 4: zintegrowane usługi zarządzania technicznego w odniesieniu do budynków rozproszonych.

Obowiązkowa wizyta w terenie odbędzie się w terminie 6.5.2017 lub 17.5.2017. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu rejestracji na jeden z tych terminów podano w dokumentach do pobrania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa w odniesieniu do wszystkich dziedzin zostanie zawarta na początkowy okres 3 lat. Umowa może zostać 2-krotnie automatycznie przedłużona każdorazowo o 1 rok. Wobec tego czas trwania umowy może zostać przedłużony do 5 lat (3+1+1).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Obowiązkowa wizyta w terenie odbędzie się w terminie 6.5.2017 lub 17.5.2017. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu rejestracji na jeden z tych terminów podano w dokumentach do pobrania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2017
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

otwarcie ofert nie jest otwarte dla publiczności. Na wniosek wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają protokół otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2017