Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 162478-2015

Wyświetl widok skrócony

09/05/2015    S90

Polska-Warszawa: Usługi nadzorowania wierceń

2015/S 090-162478

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Flint
E-mail: beata.flint@pgnig.pl
Tel.: +48 225894864
Faks: +48 226918921

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pgnig.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót geologicznych wykonywanych metodą otworową dla potrzeb PGNiG S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 20

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach: 24
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu nadzoru inwestorskiego dziennego i nocnego oraz kontroli prawidłowości wykonywania prac podczas realizacji robót geologicznych wykonywanych metodą otworową dla potrzeb PGNiG SA. Realizacja Prac wiertniczych odbywa się w ramach wdrożonego przez Zamawiającego systemu „daily rate”. Prace realizowane są w oparciu o zatwierdzony projekt geologiczny oraz Plan Ruchu, którego wymogi musza być bezwzględnie stosowane.
Wykonywanie prac odbywa się na terenie Polski w cyklu 24 h lub 12 h. W części z realizowanych otworów może występować zagrożenie siarkowodorowe.
Wykonywane zamówienie podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. nr 163 poz. 981) z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi z mocy w/w Ustawy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

76431500 Usługi nadzorowania wierceń

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta złożona w celu zawarcia umowy ramowej nie musi być zabezpieczona wadium.
Wykonawca w toku postępowania prowadzonego w celu udzielenia Zamówienia wykonawczego może być zobowiązany do wniesienia wadium. Szczegółowy sposób wniesienia wadium (o ile będzie wymagane) określony zostanie w WT przekazanych wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawczych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie za wykonane prace wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na podstawie faktur prawidłowo wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty doręczenia, wraz z załączonym protokołem obmiaru robót podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) zwanej dalej „ustawy Pzp”. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o niniejsze zamówienie prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1. Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stwierdzające, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiada wiedzę i doświadczenie;
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wspólne oświadczenia podpisane przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Niniejsze dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp wraz z Oświadczeniem, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie nie naruszył obowiązków zawodowych, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— każdy z Wykonawców występujących wspólnie złoży ww. oświadczenie we własnym imieniu,
— żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia zaświadczenia o niekaralności stosuje się odpowiednio.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania w postępowaniu.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu).
7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
8. Oświadczenie o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazywanych mu w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokumenty określone w pkt 2–8 muszą być złożone przez każdy z podmiotów oddzielnie.
B. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2. Zamiast dokumentów podanych powyżej w sekcji III.2.1) część B pkt 3, 5, 6 powyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3. Zamiast dokumentów podanych w sekcji III.2.1) część B pkt 4 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24, ust 1 pkt 4–8, ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1) część D pkt 2 lit a) i c) oraz pkt 3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa sekcji III.2.1) część D pkt 2 lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione w terminie właściwym dla danego dokumentu. Postanowienie dotyczące terminu aktualności dokumentu stosuje się.
5. Oświadczenie o zastrzeżeniu przez Wykonawcę określonych informacji zawartych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r., nr 153, poz. 1503, art. 11 ust. 4), które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Nie załączenie oświadczenia zostanie uznane za brak woli utajnienia jakichkolwiek danych składających się na ofertę i nie spowoduje wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.ecz.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia: wykonywał (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych – wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prace z zakresu nadzoru wiertniczego podczas realizacji prac geologicznych realizowanych dla celów poszukiwania złóż węglowodorów o głębokości co najmniej 1 500 m lub o długości co najmniej 1 500 m MD.
2. odnośnie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponować będzie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
dla inspektora kategorii pierwszej w ilości co najmniej dwóch pracowników posiadających uprawnienia dozoru wyższego wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981 z 2011 r.) z późniejszymi zmianami, którzy posiadają doświadczenie z zakresu nadzorowania prac wiertniczych na maksymalnie 10 otworach wykonywanych w celu poszukiwania złóż węglowodorów tj wykonywał:
— pracę w wyższym dozorze ruchu – w okresie min 10 lat,
— pracę w systemie Daily Rate – w okresie min 5 lat,
— nadzór nad wierceniem otworów kierunkowych (w tym horyzontalnych),
— nadzór nad wierceniem otworów na terytorium Polski,
— nadzór nad wierceniem otworów z zawartością siarkowodoru oraz wysokich gradientów ciśnień.
System Daily Rate oznacza wykonywanie prac nadzoru nad realizacją prac wiertniczych w charakterze „company man”.
dla inspektora kategorii drugiej w ilości co najmniej czterech pracowników posiadających uprawnienia dozoru wyższego wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981 z 2011 r.) z późniejszymi zmianami, którzy posiadają doświadczenie z zakresu nadzorowania prac wiertniczych na otworach w celu poszukiwania złóż węglowodorów tj wykonywał:
— pracę w wyższym dozorze ruchu – w okresie min 5 lat,
— pracę w systemie Daily Rate – w okresie min 2 lat,
— nadzór nad wierceniem otworów kierunkowych (w tym horyzontalnych),
— nadzór nad wykonaniem rekonstrukcji,
— nadzór nad wykonaniem zabiegów intensyfikacji,
— nadzór nad wierceniem otworów na terytorium Polski,
— nadzór nad wierceniem otworów z zawartością siarkowodoru oraz wysokich gradientów ciśnień.
System Daily Rate oznacza wykonywanie prac nadzoru nad realizacją prac wiertniczych w charakterze „company man” lub kierownika wiertni lub zmiany,
dla inspektora kategorii trzeciej w ilości co najmniej czterech pracowników posiadających uprawnienia dozoru wyższego wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981 z 2011 r.) z późniejszymi zmianami, którzy posiadają doświadczenie z zakresu nadzorowania prac wiertniczych na otworach w celu poszukiwania złóż węglowodorów tj wykonywał:
— pracę w wyższym dozorze ruchu – w okresie min jednego roku,
— nadzór nad wierceniem otworów na terytorium Polski,
— nadzór nad wierceniem otworów z zawartością siarkowodoru oraz wysokich gradientów ciśnień.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, uznane w trybie określonym ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394), odpowiadające kwalifikacjom określonym w rozporządzeniu.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, uznane w trybie określonym ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394), odpowiadające kwalifikacjom określonym w rozporządzeniu).
3. dysponować będzie osobami posiadającymi aktualne szkolenia z przepisów BHP wraz z aktualnym dopuszczeniem do pracy komunikującymi się w języku polskim i angielskim w stopniu komunikatywnym.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 2, 3 powyżej, tzn. powyższe wymagania będą uznane za spełnione, gdy spełniać je będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
II. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków:
1. Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych – wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług sprawowania nadzoru zawierający: nazwy lub symbol otworu, głębokości lub długość, celu wykonywania, datę wykonania oraz odbiorców, dla których usługa była realizowana.
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody (referencje) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
w przypadku nadal wykonywanych usług referencje powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę zapewnienia obsługi Nadzoru Prac Wiertniczych wykonywanych na otworach realizowanych w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów o kreślonej głębokości lub długości.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w Wykazie należy wskazać, który z Wykonawców występujących wspólnie wykonał daną usługę. Jeżeli usługa była wykonana przez podmiot trzeci udostępniający doświadczenie należy wskazać nazwę podmiotu trzeciego, który wykonał daną usługę.
2. Oświadczanie, że przypadku realizacji przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach zawartej umowy będzie dysponować w całym okresie realizacji prac personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia dozoru spełniającym wymagania dla określonych kategorii jak również posiadającymi aktualne szkolenia z przepisów BHP wraz z aktualnym dopuszczeniem do pracy komunikującymi się w języku polskim i angielskim w stopniu komunikatywnym.
Zamawiający informuje, że wraz z zaproszeniem do składnia ofert wykonawczych wskaże wymagania dotyczące personelu z danej kategorii przy czym wymagania dla określonych kategorii nie będą wyższa niż warunek stawiany w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej i uzależnione będą od charakteru realizowanego zadania geologicznego oraz regionu w jakim będzie wykonywany. Wykonawca wraz z ofertą wykonawczą złoży kopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnień. Do wykazu wykonawca dołączy również informację o podsiadanym przez pracowników doświadczeniu jak również oświadczenie, że będzie dysponował w całym okresie realizacji umowy personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia dozoru.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Niniejszy dokumenty należy złożyć w oryginale
Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
A. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Uwaga: z dokumentu musi wynikać jednoznacznie, jaki zakres udostępnianego potencjału będzie w dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Do dokumentu wykonawca załączy dodatkowo odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru umożliwiający weryfikację złożonego oświadczenia.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie, która część zamówienia będzie powierzona podwykonawcy/om. Wykonawca zobowiązany również będzie do zawarcia pisemnej umowy w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca zawrze w umowie zapisy dotyczące zakresu odpowiedzialności z tytułu powierzonego zakresu obowiązków oraz sposobu wypłacenia wynagrodzenia za wykonane prace. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy do wglądu w umowy na podwykonawstwo i w przypadku stwierdzenia naruszania interesów podwykonawcom w szczególności terminów płatności lub odpowiedzialności może żądać zmiany zawartych umów. W przypadku braku porozumienia umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Termin mobilizacji. Waga 10

3. Stawka przydadku dłuższej realizacji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP/2014/ 145/GE/DWR
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.6.2015 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.6.2015 - 11:30

Miejscowość

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Departament Zakupów, 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Bud C 6 sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowy rodzaj i zakres wykonywanych prac oraz pozostałych wymagań zostanie wskazany w Wymaganiach technicznych przekazanych wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawczych.
2. Zamawiający na etapie postępowania o zawarcie umowy ramowej wybierze do zawarcia umowy ramowej Wykonawców, w liczbie nie większej niż 20 którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają oni wykluczeniu, a ich oferty jeżeli nie podlegają odrzuceniu. Dla potrzeb postępowania o zawarcie umowy ramowej przyjmuje się kryterium 100 % cena wykonania dozoru dla drugiej klasy inspektorów w cyklu 12 godzin pracy.
3. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy ramowej wykona do 80 otworów wiertniczych na terenie Polski.
4. Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentowania nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wyraźnie zostało to określone inaczej. Podpis pod dokumentami powinien umożliwiać zidentyfikowanie osoby podpisującej.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć niniejsze dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Oferta musi zawierać wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Zaleca się, aby kolejność oświadczeń i dokumentów odpowiadała kolejności określonej w sekcjach III 1) i III.2). Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była połączona był w jedną całość, a strony zostały kolejno ponumerowane.
8. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie zastosował dialogu technicznego.
9. W przypadku gdy Wykonawca powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania

10. Pozostałe informacje dotyczące nieniniejszego postępowania w tym sposoby przygotowania i złożenia oferty opisane zostały w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.5.2015