Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 162600-2015

Prikaži skrčeni pogled

12/05/2015    S91

Italija-Parma: Podpora nacionalnim prehranskim raziskavam v skladu z metodologijo EU v zvezi s prehrano (peta podpora)

2015/S 091-162600

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poštni naslov: via Carlo Magno 1A
Kraj: Parma PR
Poštna številka: 43126
Država: Italija

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=844

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Podpora nacionalnim prehranskim raziskavam v skladu z metodologijo EU v zvezi s prehrano (peta podpora).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 8: Raziskovalne in razvojne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj tega razpisnega postopka je oddati neposredna naročila storitev organizacijam iz držav članic EU ter Islandije, Norveške in Švice, ki imajo vladno pooblastilo za izvedbo prehranske raziskave na nacionalni ravni v obdobju med letoma 2015 in 2020, kjer v zadnjih 5 letih niso bile opravljene nacionalne prehranske raziskave za načrtovano ciljno skupino. Izvajalec(-i) mora(-jo) v okviru naročil, ki izhajajo iz tega razpisnega postopka, prilagoditi ali razviti metodologijo, ki se bo uporabljala za te raziskave, v skladu s smernicami EFSA o metodologiji EU v zvezi s prehrano. V okviru teh naročil zbrani podatki o prehrani morajo biti na voljo znanstvenim dejavnostim EFSA brez omejitev glede njihove uporabe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: zgornja meja 165 000 EUR predstavlja maksimum.
Sklop 2: zgornja meja 165 000 EUR predstavlja maksimum.
EFSA bo oddala največje možno število posameznih naročil v okviru proračuna 607 500 EUR na sklop, ki ga ima EFSA na voljo za podporo nacionalnih prehranskih raziskav v skladu z metodologijo EU EFSA v zvezi s prehrano.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 54 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: „Raziskava pri otrocih“, ki vključuje otroke, stare od 3 mesecev do 9 let
1)Kratek opis
Cilj 1: prilagoditev ali razvoj metodologije, ki se bo uporabljala v nacionalni raziskavi o porabi živil, v skladu s smernicami EFSA o metodologiji EU v zvezi s prehrano ter priprava in zagotovitev nacionalnih protokolov in povezanih dokumentov za EFSA ter usmerjanje in izvedba zbiranja podatkov.
Cilj 2: priprava in posredovanje podatkov o porabi živil in povezanih informacij, zbranih v raziskavi, EFSA, v obliki, ki jo zahteva EFSA.
2)Enotni besednjak javnih naročil

73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja

3)Količina ali obseg
Zgornja meja 165 000 EUR predstavlja maksimum.
Ocenjena vrednost brez DDV: 165 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 54 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
EFSA bo oddala največje možno število posameznih naročil v okviru proračuna 607 500 EUR na sklop, ki ga ima EFSA na voljo za podporo nacionalnih prehranskih raziskav v skladu z metodologijo EU EFSA v zvezi s prehrano. Obstaja tudi možnost, da se bo splošni proračun EFSA, ki je na voljo za podporo nacionalnih prehranskih raziskav v skladu z metodologijo EU EFSA v zvezi s prehrano, leta 2015 povečal. V tem primeru se lahko v času oddaje dodelijo dodatna sredstva ponudnikom (za oba sklopa) v skladu z razvrstitvijo, ki izhaja iz uporabe enačbe za izračun najboljše vrednosti za denar.
Št. sklopa: 2 Naziv: „Raziskava pri odraslih“, ki vključuje osebe, stare od 10 do 74 let
1)Kratek opis
Cilj 1: prilagoditev ali razvoj metodologije, ki se bo uporabljala v nacionalni raziskavi o porabi živil, v skladu s smernicami EFSA o metodologiji EU v zvezi s prehrano ter priprava in zagotovitev nacionalnih protokolov in povezanih dokumentov za EFSA ter usmerjanje in izvedba zbiranja podatkov.
Cilj 2: priprava in posredovanje podatkov o porabi živil in povezanih informacij, zbranih v raziskavi, EFSA, v obliki, ki jo zahteva EFSA.
2)Enotni besednjak javnih naročil

73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja

3)Količina ali obseg
Zgornja meja 165 000 EUR predstavlja maksimum.
Ocenjena vrednost brez DDV: 165 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 54 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
EFSA bo oddala največje možno število posameznih naročil v okviru proračuna 607 500 EUR na sklop, ki ga ima EFSA na voljo za podporo nacionalnih prehranskih raziskav v skladu z metodologijo EU EFSA v zvezi s prehrano.
Obstaja tudi možnost, da se bo splošni proračun EFSA, ki je na voljo za podporo nacionalnih prehranskih raziskav v skladu z metodologijo EU EFSA v zvezi s prehrano, leta 2015 povečal. V tem primeru se lahko v času oddaje dodelijo dodatna sredstva ponudnikom (za oba sklopa) v skladu z razvrstitvijo, ki izhaja iz uporabe enačbe za izračun najboljše vrednosti za denar.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
Najnižje ravni morebitnih standardov: kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
kot je navedeno v delu 2 specifikacij, ki so na voljo na spletu.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
OC/EFSA/DATA/2015/03.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
7.8.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 26.8.2015 - 14:30

Kraj:

prostori EFSA, Parma.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: 1 pooblaščeni zastopnik na ponudnika je lahko navzoč kot opazovalec.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos z naslova, navedenega v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glej http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. V 2 mesecih od obvestila o oddaji naročila lahko vložite pritožbo pri organu iz točke VI.4.1.

VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30.4.2015