Usługi - 163964-2022

29/03/2022    S62

Polska-Wąchock: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 062-163964

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA WĄCHOCK
Krajowy numer identyfikacyjny: 54872600000
Adres pocztowy: ul. Wielkowiejska 1
Miejscowość: Wąchock
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-215
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Pawełczyk – Skarbnik, Beata Franczyk – Z-ca Skarbnika
E-mail: sekretariat@wachock.pl
Tel.: +48 4127-36-130
Faks: +48 0412736159
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gmina.wachock.sisco.info
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

Numer referencyjny: GKE.271.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.1) Liczba mieszkańców zdeklarowanych na terenie gminy Wąchock (stan na dzień 30.09.2021 r.) wynosi 4.897 mieszkańców.

a) Marcinków 394

b) Parszów 1.120

c) Rataje 396

d) Wąchock 1.842

e) Węglów 184

f) Wielka Wieś 961

2) Ilość gospodarstw domowych według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach (stan na dzień 30.09.2021 r.):

a) Marcinków 169

b) Parszów 400

c) Rataje 126

d) Wąchock 781

e) Węglów 64

f) Wielka Wieś 323

3) Przewidywana ilość gospodarstw domowych do obsługi obejmuje 1863.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 775 730.20 PLN / Najdroższa oferta: 992 478.34 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

woj. Świętokrzyskie, pow. Starachowicki, gmina Wąchock

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca zapewni odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, Odpady komunalne zmieszane, Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, Przeterminowane leki, Zużyte baterie i akumulatory. Szczegółowy zakres określają zapisy SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rekojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 204-533279
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GKE.271.1.2021
Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH FART BIS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 292369279
Adres pocztowy: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
E-mail: fartbis@gmail.com
Tel.: +48 413489292
Faks: +48 413489292
Adres internetowy: https://wachock.ezamawiajacy.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 065 519.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 065 519.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pierwsze odwołanie złożono w dniu 02.11.2021 r.

Drugie odwołanie złożono w dniu 25.11.2021 r., zwrócone przez Prezesa KIO 08.12.2921 r.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2022