Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 164571-2015

Wyświetl widok skrócony

13/05/2015    S92

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 092-164571

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, Polska. Tel.: +48 224732469. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-117457)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.3) Informacje dodatkowe:

V. Warunki wykupu Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia,

zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:

Termin składania wniosków

dotyczących uzyskania dokumentów

lub dostępu do dokumentów:

11.5.2015 –10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2015 (11:00)

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.3) Informacje dodatkowe:

V. Warunki wykupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów

lub dostępu do dokumentów: 15.5.2015 – 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.5.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.5.2015 (11:00)