Dostawy - 165318-2022

Submission deadline has been amended by:  274096-2022
30/03/2022    S63

Polska-Lubań: Pomoce dydaktyczne

2022/S 063-165318

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lubański
Krajowy numer identyfikacyjny: 230821374
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2
Miejscowość: Lubań
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sobol
E-mail: zamowienia@powiatluban.pl
Tel.: +48 756464364
Faks: +48 756464321
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.powiatluban.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla trzech szkół z Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”

Numer referencyjny: SR.042.3.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia do 14 specjalistycznych pracowni w 3 szkołach Powiatu Lubańskiego:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu (ZSEM), ul. Leśna 8, 59-800 Lubań pracownie: -obróbki metali CNC, -komputerowa IT, -eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, -montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, -językowa,-diagnostyczna samochodowa.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (ZSP), ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań: - 2 pracownie komputerowe IT.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (KZL), ul. Kopernia 31, 59-800 Lubań pracownie: - 2 pracownie językowe, -2 pracownie komputerowe IT, -dla zawodu technik organizacji reklamy/technik reklamy, - gastronomiczna.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 187 412.94 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia IT

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22114300 Mapy
30191200 Rzutniki do przezroczy
30195400 Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria
30195900 Tablice do pisania i tablice magnetyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
30216110 Skanery komputerowe
30231300 Monitory ekranowe
30232000 Sprzęt peryferyjny
30232100 Drukarki i plotery
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30236000 Różny sprzęt komputerowy
38651000 Aparaty fotograficzne
39173000 Meble do przechowywania
42991000 Maszyny i części introligatorskie, druków i książek
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48320000 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
32324600 Telewizory cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZSEM w Lubaniu, ul. Leśna 8; ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, ul. Łokietka 2; ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu - 59-800 Lubań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wyposażenia IT do 13 pracowni w 3 szkołach Powiatu Lubańskiego.

W tym:

monitory interaktywne -11 szt,

zestaw interaktywny -3 szt;

projektory- 2 szt,

wizualizer- 4 szt;

tablice szkolne - 4 szt,

telewizor - 1 szt;

drukarki- 17 szt;

skaner dokumentów - 1 szt;

komputery i laptopy z oprogramowaniem -169 szt;

szafa na laptopy- 2 szt;

listwa zasilająca 12 szt;

dysk zewnętrzny - 5 szt;

programy multimedialne - 2 szt;

oprogramowanie graficzne i specjalistyczne -156 sztuk;

oprogramowanie biurowe -132 sztuki;

dysk sieciowy- 2 szt;

komputer serwerowy- 4 szt;

oprogramowanie serwerowe- 2 szt;

zasilacze awaryjne- 4 szt;

szafa rack - 2 szt;

przełącznik zarządzalny - 4 szt;

routery -4 szt;

słuchawki z mikrofonem- 32 szt;

tablety graficzne -32 szt;

kamery i aparaty cyfrowe- 6 szt;

obiektyw - 2 szt;

statyw fotograficzny - 2 szt;

głośniki/urządzenie audio- 8 szt;

wzmacniacz - 2;

mapy - 4 szt;

ploter z matą do cięcia na wylot- 1 szt;

rejestrator dźwięku- 4;

gilotyna- 2 szt;

laminator- 2 szt;

bindownica- 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na komputery / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 298 226.74 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20-00Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia- meble

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39113000 Różne siedziska i krzesła
39121000 Biurka i stoły
39121100 Biurka
39121200 Stoły
39134100 Stoły komputerowe
39173000 Meble do przechowywania
39132100 Szafy na akta
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZSEM w Lubaniu, ul. Leśna 8; ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, ul. Łokietka 2; ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu - 59-800 Lubań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wyposażenia - mebli do pracowni w 3 szkołach Powiatu Lubańskiego.

Zespół Szkól Elektryczno-Mechanicznych; regał wysoki- 5 szt; biurka nauczycielskie - 3 szt; krzesło obrotowe- 39 szt; ławka szkolna 2 osobowa- 52 szt; krzesło szkolne 25 szt; szafa metalowa aktowa 12 szt.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza: biurko komputerowe 2 osobowe- 16 szt; krzesło obrotowe- 32 szt; biurko nauczycielskie 2; szafka pod drukarkę 2 szt.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL: ławka szkolna 2 osobowa 63 szt; krzesło szkolne - 126 szt; biurko nauczycielskie 6 szt; krzesło obrotowe - 129 szt; biurko komputerowe 1 osobowe 65 szt; szafka pod drukarkę- 4 szt; biurko komputerowe 2 osobowe- 18 szt; szafa metalowa- 4 szt; regał metalowy - 5 szt; meble biurowe zestaw- 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 190.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20-00 Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dydaktycznego - pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - ZSEM w Lubaniu;

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14710000 Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
30237280 Akcesoria zasilające
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
38340000 Przyrządy do mierzenia ilości
38410000 Przyrządy pomiarowe
38552000 Mierniki elektroniczne
39173000 Meble do przechowywania
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
44510000 Narzędzia
09332000 Instalacje słoneczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkól Elektryczno -Mechanicznych w Lubaniu, ul. Leśna 8 59-800 Lubań - pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zasilacz stabilizowany napięcia- 6 szt;

2.Wilelozakresowy zasilacz- 4 szt;

3. Autotransformator regulowany – typ I- 4;

4. Autotransformator regulowany – typ II- 4 szt;

5.Autotransformator trójfazowy z regulowanym napięciem- 3 szt;

6.Rezystor suwakowy – typ I- 4 szt;

7.Rezystor suwakowy – typ II- 4 szt;

8.Rezystor suwakowy – typ III- 4 szt;

9.Rezystor suwakowy – typ IV- 4 szt;

10.Rezystor suwakowy – typ V- 4 szt;

11.Rezystor suwakowy – typ VI- 4 szt;

12.Dekada indukcyjna- 4 szt;

13.Dekada pojemnościowa- 4 szt;

14.Stycznik 3NO- 20 szt;

15.Przekaźnik termo metalowy- 2 szt;

16.Przekaźnik termo bimetalowy- 2 szt;

17. Przekaźnik bistabilny- 10 szt;

18.Przekaźnik czasowy – typ I- 10 szt;

19.Przekaźnik czasowy – typ II- 10 szt;

20.Przycisk sterowniczy- 20 szt;

21. Transformator 1-fazowy- 2 szt;

22.Transformator 3-fazowy- 1 szt;

23. Akumulator- 2 szt;

24.Silnik szeregowy- 1 szt;

25.Silnik prądu stałego- 1 szt;

26.Prądnica- 1 szt;

27.Silnik asynchroniczny- 1 szt;

28.Silnik jednofazowy – typ I- 2 szt;

29.Silnik jednofazowy – typ II- 2 szt;

30.Silnik- 1 szt;

31.Stacja lutownicza- 6 szt;

32.Lutowie tinol- 5 szt;

33.Zestaw kluczy płasko-oczkowych- 6 szt;

34.Ściągacz 2-ramienny- 2 szt;

35.Ściągacz 3-ramienny- 2 szt;

36.Wiertarko wkrętarka akumulatorowa- 6 szt;

37.Zestaw końcówek i kluczy nasadowych- 6 szt;

38.Zestaw wierteł- 6 szt;

39.Miliamperomierz laboratoryjny analogowy- 6 szt;

40.Woltomierz laboratoryjny analogowy- 6 szt;

41.Amperomierz laboratoryjny- 6 szt;

42.Woltomierz elektromagnetyczny- 6 szt;

43.Multimetr cyfrowy- 20 szt;

44.Miernik rezystancji- 3 szt;

45. Tachometr z wyświetlaczem LCD- 4 szt;

46.Watomierz ferromagnetyczny, laboratoryjny – typ I- 4 szt;

47.Watomierz ferromagnetyczny, laboratoryjny –6 szt;

48.Watomierz ferromagnetyczny, laboratoryjny – typ III- 6 szt;

49.Pirometr- 1 szt;

50.Multimetr cyfrowy z wyświetlaczem- 2 szt;

51.Miernik cęgowy- 10 szt;

52.Układ łagodnego rozruchu 3-fazowy- 2 szt;

53.Przewody przyłączeniowe – typ I- 50 szt;

54.Przewody przyłączeniowe – typ II- 50 szt;

55.Przewody przyłączeniowe – typ III- 50 szt;

56.Przewody przyłączeniowe – typ IV- 50 szt;

57.Generator arbitralny- 6 szt;

58.Obciążenie elektroniczne- 2 szt;

59.Cęgowy multimetr mocy- 6 szt;

60.Zestaw fotowoltaiczny- 1 kpl;

61.Regulator fazowy mocy- 3 szt;

62.przetwornica napięcia- 1 szt;

63.Sonda prądowa- 3 szt;

64. Wysokonapięciowa sonda różnicowa- 3 szt;

65.oscyloskop cyfrowy - 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 321 510.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20-00Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu/wyposażenia dydaktycznego - pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - ZSEM w Lubaniu;

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237475 Czujniki elektryczne
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31681100 Styki elektryczne
31681200 Pompy elektryczne
31682000 Wyroby elektryczne
31711100 Elektroniczne elementy składowe
31711110 Przekaźniki
31711120 Przetworniki
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38551000 Liczniki energii
38552000 Mierniki elektroniczne
38740000 Regulatory programowe
38750000 Wyłączniki czasowe
38931000 Testery temperatury i wilgotności
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
42131130 Regulatory temperatury
42636000 Prasy
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
42661000 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
44111511 Izolatory elektryczne
44322000 Akcesoria do okablowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkól Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, ul. Leśna 8, 59-800 Lubań - pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Silnik indukcyjny jednofazowy o mocy do 1,5 kw - 8 szt

2. Silnik 3 fazowy klatkowy o mocy do 1,5 kw, napięcie 230/400 V- 8 szt

3. Silnik 3fazowy kłakowy o mocy do 2,2 kw, napięcie 400/690 V- 6 sz

4. Stycznik 3fazowy, min. 8 A-20 szt

5. Styki pomocnicze 2NO + 2NC- 20 szt

6. Stycznik 1 fazowy, min. 8 A (przekaźnik instalacyjny/pomocniczy) - 20 szt

7. Wyłącznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym - typ 1- 20

8. Wyłącznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym - typ 2- 10

9. Wyłącznik różnicowoprądowy dwu połowy (2P), Dl = 30 ma- 10

10. Wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy (4P), Dl= 30 ma -10

11. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójpolowy (3P), o charakterystyce C- 10

12. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B6- 20 szt

13. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B10- 20 szt

14. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójpolowy (3P) B10- 20

15. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójpolowy (3P) B16-20

16. Przycisk sterowniczy samopowrotny 1 NO-20

17. Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC-20

18. Przycisk sterowniczy samopowrotny 1 NC + 1 NO -20

19. Przycisk sterowniczy bistabilny 1 NO + 1 NC-20

20. Zespół przycisków sterowniczych 1NO + 1NC- 20

21. Jednofazowy licznik energii elektrycznej-6

22. Czujnik zaniku faz-6

23. Czujnik kolejności faz- 6

24. Przekaźnik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym przełączalnym - typ 1-20

25. Przekaźnik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym przełączalnym - typ 2 -20

26. Przekaźnik gwiazda-trójkąt- 6 szt

27. Automat zmierzchowy-6 szt

28. Czujnik ruchu z zestykiem NO 230 V-10

29. Automat schodowy- 10

30. Przekaźnik priorytetowy- 10

31. Regulator temperatury- 10

32. Sonda pomiarowa temperatury- 10

33. Przekaźnik bistabilny 230 V- 20

34. Przekaźnik bistabilny 230 V z możliwością nastawy czasu- 20

35. Dzwonek- 50

36. Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V - typ 1- 20

37. Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V - typ 2 - 20

38. Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V - typ 3 - 20

39. Lampka sygnalizacyjna trójfazowa 230 V - 20

40. Listwa zaciskowa L- 100

41. Listwa zaciskowa N - 60

42. Listwa zaciskowa PE- 60

43. Płytka rozgałęźna 5x4 mm2- 50

44. Gniazdo 3fazowe 16 A natynkowe - 10

45. Wtyczka 3fazowa 16 A- 10

46. Rozdzielnica modułowa -20

47. Rozdzielnica - typ 1 -10

48. Rozdzielnica - typ 2 -10

49. Oprawa oświetleniowa kl. I, E 27 -20

50. Oprawa oświetleniowa do żarówek halogenowych lub led z trzonkiem G5,3 -20

51. Przycisk instalacyjny -20

52. Łącznik pojedynczy -20

53. Łącznik świecznikowy -10

54. Łącznik schodowy -20

55. Łącznik krzyżowy natynkowy -20

56. Regulator natężenia oświetlenia (tyrystorowy ściemniacz oświetlenia)-60

57. Gniazdo 1 fazowe natynkowe -10

58. Gniazdo 1 fazowe podwójne -10

59. Wtyczka 1 fazowa -24

60. Przetwornica 230/12 V DC-20

61. Sterownik rolet- 6 szt

62. Łącznik żaluzjowy natynkowy -10

63. Silnik do rolet zewnętrznych -8

64. Puszka rozgałęźna -50

65. Zestaw wkrętaków -10

66. Szczypce uniwersalne -10

67. Szczypce boczne do cięcia przewodów -10

68. Szczypce wydłużone proste -10

69. Przyrząd do ściągania izolacji -10

70. Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów wielożyłowych -10

71. Prasa ręczna do zaciskania końcówek izolowanych oraz nieizolowanych, pojedynczych i podwójnych -10

72. Komplet kluczy płaskich -10

73. Komplet kluczy nasadowych -10

74. Klucz dynamometryczny -6

75. Wiertarka/ wiertarko wkrętarka z kompletem bitów -8 szt

76. Komplet wierteł -8

77. Punktak -8

78. Młotek metalowy -8

79. Młotek gumowy -8

80. Pilnik płaski -8

81. Piła do metalu -8

82. Skrzynka uciosowa -8

83. Drabina jednostronna -8

84. Lutownica -6 szt

85. Miernik uniwersalny AC/DC -6

86. Miernik rezystancji izolacji- 3

87. Miernik impedancji pętli zwarcia - 3

88. Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych -3

89. Wskaźnik napięcia - 10

90. Przymiar taśmowy - 8 szt

91. Suwmiarka -8 szt

92. Poziomica - typ 1 -8 szt

93. Poziomica - typ 2 -8 szy

94. Poziomica laserowa krzyżowa -8 szt

95. Czujnik ruchu -8 szt

96. Wyłącznik - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 125 396.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20-00 Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu/wyposażenia dydaktycznego - pracownia diagnostyczna samochodowa - ZSEM w Lubaniu;

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
34139000 Podwozia
34311000 Silniki do pojazdów
42413300 Podnośniki pneumatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZSEM w Lubaniu, ul. Leśna 8 59-800 Lubań - pracownia diagnostyczna samochodowa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Diagnostyczne podwozie samochodowe - 1 szt

Podwozie z ABS i hydraulicznym wspomaganiem kierownicy, z system światła roboczego (na stojaku na kółkach) - elektryczny, wyposażone w wielopunktowy silnik samochodowy benzynowy, Podwozie musi być pomalowane różnymi kolorami dla łatwiejszego rozróżnienia części, przekroi (układ smarowania, układ paliwowy, układ chłodzenia). Podwozie musi posiadać napęd przedni (silnik zamontowany poprzecznie), silnik benzynowy, minimum 4 cylindrowy, pojemność skokowa: minimum 1200 Cu Cm, podwozie musi być dostarczone jako komplet, razem ze wszystkimi akcesoriami, posiadać elektroniczny wtrysk MPI (wielopunktowy) oraz elektroniczny zapłon, musi być kontrolowane przez pojedynczą jednostkę ECU (jednostka kontroli silnika), musi posiadać katalizator z czujnikiem tlenu, musi posiadać skrzynię biegów min.5 do przodu + wsteczny + przekładnia, musi posiadać hydrauliczne wspomaganie kierownicy z podwójnie złączoną kolumną kierownicy, musi posiadać układ hamulcowy z min. 4 czujnikami ABS, musi posiadać chłodnicę z wentylatorem elektronicznym, musi posiadać przedni hamulec tarczowy, musi posiadać tylni hamulec bębnowy lub tarczowy, musi posiadać niezależne koła McPherson - przednie zawieszenie z ramieniem oscylującym, podwozie musi posiadać tylne niezależne zawieszenie z ramieniem oscylacyjnym, przednie i tylne oświetlenie robocze musi być kontrolowane przez tablicę rozdzielczą

2. Komputer diagnostyczny - 1 szt.

Komputer musi dawać możliwość sprawdzania oraz zmieniania parametrów pojazdu w szczególności: odczytu kodów usterek, kasowania kodów usterek, podglądu parametrów bieżących, kodowania podzespołów, adaptacji, testu elementów wykonawczych, resetu inspekcji serwisowej oraz olejowej, kodowania wtryskiwaczy, resetu sterownika poduszek, obsługi filtra cząstek stałych DPF. Musi dawać możliwość pełnej obsługi elektrycznego hamulca postojowego EPB. Komputer musi dawać możliwość wykonywania szybkiego testu wszystkich sterowników.

Musi dawać możliwość odczytu min. informacji o ECU, czyszczenia wartości przyuczonych, odczytu VIN, resetu oprogramowania zespołów sterujących, adaptacji przepustnicy. Musi pozwalać na odpowietrzanie układu hamulcowego. Musi pozwalać min. na kalibrację czujnika kąta skrętu kierownicy, kąta wyprzedzenia zapłonu, programowanie kluczyków oraz immobilizera, korektę stanu liczników, adaptację przepustnicy. Komputer diagnostyczny musi posiadać tablet z co najmniej 9 calowym ekranem dotykowym. Musi posiadać kabel diagnostyczny oraz złącze OBDII. Musi posiadać ładowarkę sieciową oraz samochodową. Musi posiadać kabel USB. Musi posiadać moduł diagnostyczny bluetooth w celu wykonania diagnozy bezprzewodowej. Musi posiadać urządzenie do auto testu. Musi posiadać co najmniej 3 sztuki adapterów pamięci EEPROM. Tester musi być wyposażony w złącze OBDII oraz zawierać co najmniej 10 sztuk adapterów OBDI. W skład zestawu musi wchodzić walizka z przegrodami.

3. Podnośnik pneumatyczny- 1 szt.

Podnośnik musi być wykonany ze zbrojonego kauczuku. Górna część musi posiadać gumową nakładkę zapobiegającą niekontrolowanemu przemieszczaniu się podnoszonego ładunku. Podnośnik musi posiadać co najmniej 2 zawory - wlotowy i wylotowy. Podnośnik musi być wyposażony w 2 koła oraz ogumowany uchwyt. Podnośnik musi mieć udźwig co najmniej 3500kg. Minimalna wysokość podnośnika nie może mieć więcej niż 15cm. Maksymalna wysokość podnoszenia musi wynosić minimum 40cm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 650.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20-00 Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu/wyposażenia dydaktycznego pracownia gastronomiczna ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30142000 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39221180 Naczynia do gotowania
39240000 Wyroby nożownicze
39711200 Roboty kuchenne
39711210 Rozdrabniacze żywności
39711211 Miksery kuchenne
39711310 Elektryczne zaparzacze do kawy
39711362 Kuchenki mikrofalowe
39711400 Ruszty, płyty grzewcze (AGD), płytki do podgrzewania potraw i pierścienie do gotowania
39713100 Zmywarki do naczyń
39721000 Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym
39721411 Grzałki gazowe
39722200 Części kuchenek
42214100 Piece kuchenne
42214110 Grille
42215100 Maszyny do krojenia żywności
42513000 Urządzenia chłodnicze i mrożące
42513200 Urządzenia chłodnicze
42921300 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
42923000 Maszyny ważące i wagi
42513290 Przemysłowe urządzenia chłodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, ul. Kopernika 31, 59-800 Lubań - pracownia gastronomiczna

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Taboret gazowy - 1 szt

2 Waga pomocnicza- 3 szt

3 Zestaw tarcz tnących - 1 szt

4 Kasa fiskalna - 1 szt

5 Drukarka fiskalna - 1 szt

6 Terminal kart płatniczych - 2 szt

7 Terminal dotykowy - 2 szt

8 Mikser - 1 szt

9 Kuchenka indukcyjna - 3 szt

10 Frytownica 1 szt

11 Płyta grillowa 1 szt

12 Podstawa pod płytę - 1 szt

13 Automatyczna wyciskarka -1 szt

14 Piec konwekcyjno-parowy - 1 szt

15 Robot gotujący - typ I - 3 szt

16 Urządzenie do gotowania w niskich temperaturach - 1 szt

17 Cyrkulator zanurzeniowy do gotowania - 1 szt

18 Pakowarka próżniowa -1 szt

19 Taboret elektryczny -1 szt

20 Robot gotujący - typ II -1szt

21 Zmywarko wyparzarka -1 szt

22 Szafa chłodniczo-mroźnicza -1 szt

23 Miesiarka planetarna -2 szt

24 Krajalnica uniwersalna z wózkiem -1 szt

25 Maszynka do mielenia mięsa - 3 szt

26 Szatkownica do warzyw - 1 szt

27 Mikser ręczny - 3 szt

28 Wyciskarka elektryczna do cytrusów - 1 szt

29 Obieraczka do ziemniaków i warzyw -1 szt

30 Wolnowar - 1 szt

31 Kruszarka elektryczna -1 szt

32 Kostkarka natryskowa -1 szt

33 Ekspres 1 grupowy z młynkiem - 1 szt

34 Robot kuchenny -1 szt

35 Robot do rozdrabniania -1 szt

36 Kuchenka mikrofalowa - 1 szt

37 Robot planetarny - 1szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 191 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20-00 Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Część 2:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 zł;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

Część 3:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

Część 4:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

Część 5:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40 000,00 zł.

Część 6:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 zł;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W przypadku składania ofert na dwie lub więcej części dla wykazania wskazanego powyżej warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

• wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dla poszczególnych części - nie podlega sumowaniu i celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może wykazać się tym samym dokumentem.

• wartość sum gwarancyjnych dla poszczególnych części nie podlega sumowaniu i celem wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca może wykazać się tym samym dokumentem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa na poszczególnych członków konsorcjum podlega sumowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy urządzeń informatycznych o wartości każdego zamówienia co najmniej 700 000,00 zł netto (siedemset tysięcy złotych), przy czym w skład urządzeń wchodziły min. komputery w ilości nie mniejszej niż 130 szt., monitory i drukarki wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

Część 2:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy mebli biurowych o wartości każdego zamówienia co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

Część 3:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy wyposażenia lub urządzeń lub materiałów dydaktycznych dla pracowni szkolnych o wartości każdego zamówienia co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

Część 4:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy wyposażenia lub urządzeń lub materiałów dydaktycznych dla pracowni szkolnych o wartości każdego zamówienia co najmniej 60 000,00 zł netto (sześćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

Część 5:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy wyposażenia lub urządzeń dla pracowni szkolnych o wartości każdego zamówienia co najmniej 25 000,00 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

Część 6:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy wyposażenia lub urządzeń dla pracowni szkolnych/punktów gastronomicznych o wartości każdego zamówienia co najmniej 130 000,00 zł netto (sto trzydzieści tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej - https://sidaspzp.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na Platformie zakupowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert, zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Osoby do kontaktu Ewa Sobol - tel. 75 64 64 364; Monika Przekop - tel. 75 64 64 355.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy jak dla postępowań o wartości równej albo przekraczającej progi unijne.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec dokumentów zamówienia.

3)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 10.6.1. i 10.6.2. SWZ.

7.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2022