Usługi - 166020-2017

03/05/2017    S85    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 085-166020

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
Warszawa
00-701
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Konopko
Tel.: +48 228904392
E-mail: CZP_Warszawa@zus.pl
Faks: +48 228276993
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku „LIPSK” Warszawa, ul. Czerniakowska 16.

Numer referencyjny: 550000/271/12/2017-CZP
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku „LIPSK” Warszawa, ul. Czerniakowska 16.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
71244000
71310000
71247000
71248000
79994000
71540000
71630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Czerniakowska 16.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku „LIPSK” Warszawa, ul. Czerniakowska 16.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.03.01-00-0097/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 16 900 PLN.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy budowie lub przebudowie, oddanego do użytkowania, budynku użyteczności publicznej, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż: 4 000 m² oraz wartości robót nie niższej niż 24 000 000 PLN brutto. W przypadku, gdy budowa lub przebudowa dotyczyła kompleksu budynków, wymagana powierzchnia całkowita budynku oraz jego wartość, winna odnosić się do 1 budynku w kompleksie, spełniającego kryteria określone przez zamawiającego powyżej.

2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia:

2.1. Kierownik Zespołu – wykształcenie wyższe techniczne potwierdzone tytułem magistra. Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać:

— co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej, o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 4 000 m² i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 24 000 000 PLN brutto.

2.2. Inspektorami nadzoru – posiadających uprawnienia budowlane, wymagane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót:

a) inspektor nadzoru w zakresie robót budowlanych – osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej, o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 4 000 m².

b) inspektor nadzoru w zakresie robót instalacji sanitarnych – osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej, o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 4000 m².

c) inspektor nadzoru w zakresie robót instalacji elektrycznych – osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 4 000 m².

d) inspektor nadzoru w zakresie robót instalacji telekomunikacyjnych – osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności teletechnicznej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 4 000 m².

e) inspektor nadzoru w zakresie robót drogowych – osoba winna posiadać uprawnienia budowlane (co najmniej w ograniczonym zakresie) w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót w ww. specjalności,

2.3. specjalista do spraw rozliczeń – osoba winna posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlano-montażowych, uczestnictwo w rozliczeniu przynajmniej jednej zakończonej inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 055-101700
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

III Oddział w Warszawie

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, których dotyczą przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

1.2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:

1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe

1.2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

2.1.2. wykazu usług

2.1.3.wykaz osób

2.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego (...),

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2017