Roboty budowlane - 166839-2019

10/04/2019    S71

Polska-Warszawa: Roboty instalacyjne w budynkach

2019/S 071-166839

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260250274
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta, Stoga - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/finanse

Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mf.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja gmachu Ministerstwa Finansów

II.1.2)Główny kod CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w ramach ogłoszenia kliku odrębnych postępowań przewidzianych na lata 2019-2022, w tym przewiduje się realizację postępowań na:

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termomodernizacyjnych realizowanych w ramach projektu;

2) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF;

3) modernizacja istniejących systemów wentylacji mechanicznej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej;

4) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz węzłów cieplnych w budynku MF;

5) wykonanie ocieplenia stropodachu budynku i ścian zewnętrznych garażu podziemnego;

6) modernizacja oświetlenia elektrycznego w gmachu MF;

7) rozbudowa istniejącej instalacji BMS w gmachu MF.

Wszystkie ww. działania wchodzą w skład projektu realizowanego w ramach środków finansowych przyznanych w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0023/17

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 24 581 878.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termommodernizacyjnych realizowanych w ramach projektu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termomodernizacyjnych realizowanych w ramach tego projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie dotyczyło wybranych zadań termomodernizacji budynku MF, które objęte są projektem.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 373 983.74 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, numer projektu: POIS.01.03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: II kwartał 2019 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie zadania będzie dotyczyło zastąpienia istniejącej w budynku wentylacji grawitacyjnej nowoczesnymi energooszczędnymi instalacjami wentylacji mechanicznej oraz wykonania scentralizowanych systemów klimatyzacji pomieszczeń biurowych.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 691 056.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, numer projektu: POIS.01.03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: II kwartał 2019 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja istniejących systemów wentylacji mechanicznej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie będzie dotyczyło wybranych istniejących w budynku instalacji wentylacji mechanicznej. Instalacje wentylacyjne przeznaczone do modernizacji w celu powiększenia efektywności energetycznej, zostaną określone w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 315 211.38 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, numer projektu: POIS.01.03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: II kwartał 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz węzłów cieplnych w budynku MF

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz węzłów cieplnych w budynku MF zostanie przeprowadzona zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacja projektową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 017 886.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 31
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, numer projektu: POIS.01.03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: I kwartał 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku i ścian zewnetrznych garażu podziemnego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie będzie dotyczyło wykonania izolacji termicznej stropodachu na części poddasza nieużytkowego położonej nad pomieszczeniami biurowymi oraz wyizolowaniu tej części poddasza od pozostałej powierzchni poddasza wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Drugą część zadania będzie stanowiło wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych nadziemnych garażu położonego pod płytą parkingową na posesji Zamawiającego.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 252 032.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 31
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, numer projektu: POIS.01.03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: I kwartał 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia elektrycznego w gmachu MF

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja oświetlenia elektrycznego w gmachu MF, zostanie wykonana zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 663 414.63 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 31
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, numer projektu: POIS.01.03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: II kwartał 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa istniejacej instalacji BMS w gmachu MF

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa istniejącej instalacji BMS w gmachu MF będzie dotyczyła instalacji technicznych wykonanych w ramach projektu termomodernizacji. Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i zbuduj".

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 268 292.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr POIS.01 .03.01-00-0023/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowany termin rozpoczęcia postępowania: I kwartał 2022 r.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy będą obejmowały następujące warunki realizacji zamówienia:

1) realizacja zadań w czynnym obiekcie poza godzinami pracy urzędu;

2) praca w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w zakresie elewacji i dachu;

3) wypłata wynagrodzenia w częściach, po realizacji określonego umową etapu realizacji przedmiotu umowy;

4) brak zaliczek na realizację zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
30/06/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W chwili publikacji ogłoszenia nie są dostępne inne informacje dotyczące tego zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań będą za każdym razem wskazywane w dokumentacji danego postępowania, zgodnie z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2019