W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 167470-2022

01/04/2022    S65

Luksemburg-Luksemburg: FL/LEG22-02ES

2022/S 065-167470

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Adres pocztowy: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-1882
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cdt.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10504
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Tłumaczenia pisemne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

FL/LEG22-02ES

II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie wielokrotnych umów ramowych o tłumaczenie tekstów z dziedziny prawa z języka angielskiego i francuskiego na język hiszpański związanych z pracą instytucji i organów Unii Europejskiej, dla których Centrum Tłumaczeń świadczy usługi tłumaczeniowe i inne usługi językowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi tłumaczenia pisemnego i post-edycji tekstów dotyczących tekstów z dziedziny prawa z języka angielskiego na język hiszpański

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi tłumaczenia pisemnego i post-edycji tekstów z dziedziny prawa z języka angielskiego na język hiszpański.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 możliwe wznowienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi tłumaczeń pisemnych i post-edycji dotyczące tekstów w dziedzinie prawa z języka francuskiego na język hiszpański

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi tłumaczenia pisemnego i post-edycji tekstów z dziedziny prawa z języka francuskiego na język hiszpański.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 możliwe wznowienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 15
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Jeżeli podana szacunkowa kwota w euro okaże się niedoszacowana, instytucja zamawiająca może skorzystać z opcji przewidzianej w pkt 11.1 lit. e) Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte wirtualnej publicznej sesji otwarcia we wskazanym czasie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W wirtualnej sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta.

Oferenci muszą podać pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przedstawicieli uczestniczących w sesji otwarcia ofert oraz przesłać zeskanowaną kopię upoważnienia wraz z potwierdzeniem odbioru przesłanym przez eSubmission z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem na adres: tenders@cdt.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT), Legal Affairs Section
Adres pocztowy: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-1882
Państwo: Luksemburg
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adres internetowy: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2022