Roboty budowlane - 167891-2015

Wyświetl widok skrócony

16/05/2015    S94

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 094-167891

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, Polska. Tel.: +48 224732469. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-117457)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe: pkt V.

V.

Warunki wykupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.5.2015 –10:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 84,20 PLN

Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto:

mBank: 14 1140 1010 0000 3508 8900 1001.

Kod SWIFT: BREXPLPW

Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 6060/ICZ3/000008/15/P.

Podana cena za SIWZ zawiera podatek VAT.

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. SIWZ będzie dostępna po otrzymaniu zapłaty i zamówienia, w którym należy podać:

— adres Wykonawcy,

— NIP Wykonawcy,

— imię i nazwisko osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy,

— adres e-mail, nr telefonu i faksu,

— sposób odbioru SIWZ (osobiście, przesyłką pocztową (priorytetową), przesyłką kurierską na koszt odbiorcy).

Do zamówienia należy dołączyć kopię przelewu za SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.5.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.5.2015 (11:00)

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe: pkt V.

V.

Warunki wykupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.5.2015 –12:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 84,20 PLN

Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto:

mBank: 14 1140 1010 0000 3508 8900 1001.

Kod SWIFT: BREXPLPW

Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 6060/ICZ3/000008/15/P.

Podana cena za SIWZ zawiera podatek VAT.

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. SIWZ będzie dostępna po otrzymaniu zapłaty i zamówienia, w którym należy podać:

— adres Wykonawcy,

— NIP Wykonawcy,

— imię i nazwisko osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy,

— adres e-mail, nr telefonu i faksu,

— sposób odbioru SIWZ (osobiście, przesyłką pocztową (priorytetową), przesyłką kurierską na koszt odbiorcy).

Do zamówienia należy dołączyć kopię przelewu za SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.5.2015 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.5.2015 (12:30)