W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 168798-2021

02/04/2021    S65

Polska-Radom: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 065-168798

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Gauze
E-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Tel.: +48 483831602
Faks: +48 483831601
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.radom.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,41034,940fc9d61a6bff3bf77cd4ae012f40b8.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,41034,940fc9d61a6bff3bf77cd4ae012f40b8.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt nr 29 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Kędzierskiego, Warszawskiej, Klwateckiej, Błędowskiej i Sznajdra” – etap II

Numer referencyjny: DZ/36/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Królowej Jadwigi i Klwateckiej – bocznej w Radomiu, wraz z modernizacją i budową przepompowni sieciowych zlokalizowanych w ul. Kędzierskiego i Królowej Jadwigi w Radomiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44130000 Studzienki kanalizacyjne
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 Roboty odwadniające
45233140 Roboty drogowe
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wybrane ulice i rejony miasta Radomia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Królowej Jadwigi i Klwateckiej – bocznej w Radomiu, wraz z modernizacją i budową przepompowni sieciowych zlokalizowanych w ul. Kędzierskiego i Królowej Jadwigi w Radomiu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami z rur PE o średnicy 40–160 mm i długości 0,2 km;

2. budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z rur PP o średnicach 160–200 mm (kanalizacja grawitacyjna), z rur PVC o średnicy 315 mm (kanalizacja grawitacyjna) oraz z rur PE o średnicy 110 mm (kanalizacja tłoczna). Łączna długość kanalizacji sanitarnej do realizacji wynosi 0,5 km. Kontrakt obejmuje również modernizację i budowę 2 szt. przepompowni sieciowych, zlokalizowanych przy ul. Kędzierskiego i Królowej Jadwigi w Radomiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będzie realizowana w Radomiu w ulicy Klwatecka – boczna.

Modernizacja kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicy Królowej Jadwigi.

Ww. zakres robót budowlano-montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III i IV SWZ.

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem przez Wykonawcę dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji na miejscu u Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0073/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 uPzp oraz art. 393 ust. 4 uPzp Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 uPzp oraz w art. 108 ust. 2.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4–10 uPzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 uPzp.

Oprócz sytuacji opisanej w pkt III.1.2 i III.1.3 na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące środki dowodowe:

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Niniejsze oświadczenie Wykonawca przygotowuje zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do IDW–SWZ;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 uPzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

e) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej IDW.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 10b.1.c; SWZ (IDW).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy PLN, 0/100).

Uwaga:

W przypadku gdy wartości danych finansowych będą wyrażone w walucie innej niż PLN podana kwota będzie przeliczana wg średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ–IDW;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ–IDW;

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Uzupełnienie wymagań dotyczących personelu:

d) kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu Prawa budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że:

a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację kanalizacji sanitarnej o średnicy co najmniej 200 mm i długości co najmniej 0,3 km, oraz wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę sieci wodociągowej o średnicy co najmniej 160 mm i długości co najmniej 0,1 km;

b) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/modernizację i uruchomienie co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków w ramach jednego zadania.

Warunki opisane w podpunkcie a) muszą być zrealizowane w warunkach miejskich, tj. w granicach administracyjnych miasta.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże spełnienie wymogów określonych w podpunkcie a) i b) w ramach jednego zadania.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

a) kierownik budowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie,

— doświadczenie w nadzorowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/modernizacji kanalizacji sanitarnej i/lub budowie sieci wodociągowej o długości min. 0,2 km;

b) kierownik robót instalacyjno-sanitarnych (w rozumieniu Prawa budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót instalacyjno-sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie;

c) kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawcy zobligowani są do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy zł).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ww. zakres robót budowlano-montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego Radom, ul. Filtrowa 4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w miejscu prowadzonego postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania został podany w pkt I.3 niniejszego ogłoszenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie informacji dotyczącej terminu wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia obejmuje:

1. czas na rozpoczęcie robót, tj. 1 miesiąc licząc od daty udzielenia zamówienia;

2. czas na ukończenie, tj. 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia dla całości robót, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane) lub skutecznym złożeniem zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z prawem.

Okres zgłaszania wad, tj. 12 miesięcy licząc od daty wydania świadectwa przejęcia dla całości robót.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a.

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2021