29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 168925-2021

02/04/2021    S65

Rumunia-Craiova: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 065-168925

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 046-116497)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Oltenia S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11400673
Adres pocztowy: Str. Breștei nr. 133
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200177
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Tel.: +40 251422117
Faks: +40 251422263
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaoltenia.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DJ-CL-09 – Stație captare și stație tratare Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călărași, Bechet

Numer referencyjny: 11400673_2019_PAAPD1082099
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”, incluzand:

1. Bechet:

— captare de apă brută din Dunăre;

— conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L = 4 300 m);

— stație de tratare apă potabilă Bechet (sursa de apă de suprafață) (Q = 106,04 l/s);

— rezervor nou (400 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2;

— stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2;

— sistem SCADA;

— conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (De 110 mm, L = 2 345 m);

— conducte aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22 245 m);

2. Ostroveni:

— rezervor de înmagazinare apă tratată (800 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— stație de pompare apă tratată nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA;

3. Călărași:

— rezervor nou (500 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA.

Contractul include:

(a) elaborare proiect tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de patru luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 de luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 046-116497

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 26/04/2021
Powinno być:
Data: 26/05/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 26/04/2021
Powinno być:
Data: 26/05/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Powinno być:
Data: 26/11/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: