Lucrări - 16970-2018

13/01/2018    S9    - - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Cluj-Napoca: Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere

2018/S 009-016970

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
CNAIR S.A prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, str. Decebal nr. 128
Punct(e) de contact: SEAP — Serviciul Achiziții Publice și Asigurarea Transparenței
În atenția: ing. Ambrozie Fodor
400205 Cluj-Napoca
România
Telefon: +40 264432552
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Fax: +40 264432446

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.drdpcluj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Covoare asfaltice cu BA 16, MAS 16 (cu frezare 4 cm) și marcaje rutiere — D.R.D.P. Cluj
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Drumurile de pe raza sectiilor din administrarea D.R.D.P Cluj: SDN Cluj, SDN Oradea, SDN Alba,SDN Satu Mare, SDN Zalau.

Cod NUTS RO1

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 3

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 126 063 292,93 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie contracte subsecvente pe fiecare lot in parte dupa cum urmeaza: Lot 1 SDN CLUJ- min. 2 contracte subsecvente anual (2 an I, 2 an II, 2 an III), Lot 2 SDN ORADEA- min. 2 contracte subsecvente in anul I si min. cate un contract subsecvent in anul II si III, Lot 3 SDN ALBA- min.cate 1 contract subsecvent in anul I si anul II si min. 2 contracte subsecvente in anul III, Lot 4 SDN SATU MARE- min.1 cate un contract subsecvent in anul I si II, Lot 5 SDN ZALAU- min.2 contracte subsecvente in anul III. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscrise in Listele de cantitati anexate, pentru fiecare lot in parte.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: lot 1: 22 858 571,75 RON fara TVA, lot 2: 4 049 283,05 RON fara TVA, lot 3: 7 819 913,64 RON fara TVA, lot 4: 8 071 216,91 RON fara TVA, lot 5: 7 563 566,43 RON fara TVA.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Se doreste contractarea lucrarilor aferente reparatiilor periodice la drumurile publice pe timp de vara si anume covoare asfaltice BA 16 si MAS 16 (cu frezare 4 cm) si marcaj rutier in scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului rutier în conditii de siguranta si de confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier.
Conform OUG 107/2017 Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in termen de 5 zile.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233251, 45233221

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini.
AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din L98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din contract ca urmare a remasuratorilor; Modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari; modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; modificari generate de omiterea unor lucrari; modificari ale solutiei de proiectare, ca urmare a adaptarii proiectului tehnic la natura terenului; modificari ale duratei de executie; modificari legislative sau de norme tehnice /normative /standarde; modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Executant, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului;
Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221, alin (7) din Legea 98/2016.
De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, AC poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni in timpul derularii contractului: 1. Conditii meteo nefavorabile; 2. Intarzieri in obtinerea de avize/autorizatii; 3. Adaptarea proiectului tehnic la natura terenului; 4. Modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde;
Mai multe informatii se regasesc in conditiile de contract.
Valoarea estimată fără TVA: 126 063 292,93 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: SDN Cluj
1)Descriere succintă
Se doreste contractarea lucrarilor aferente reparatiilor periodice la drumurile publice pe timp de vara – Covoare asfaltice BA16 si MAS16 (cu frezare 4 cm) si marcaj rutier.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233251

3)Cantitate sau domeniu
Conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 65 899 435,38 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 228 585,71 RON.
Lot nr: 2 Denumire: SDN Oradea
1)Descriere succintă
Se doreste contractarea lucrarilor aferente reparatiilor periodice la drumurile publice pe timp de vara – Covoare asfaltice BA16 si MAS16 (cu frezare 4 cm) si marcaj rutier.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233251

3)Cantitate sau domeniu
Conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 865 772,51 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 40 492,83 RON.
Lot nr: 3 Denumire: SDN Alba
1)Descriere succintă
Se doreste contractarea lucrarilor aferente reparatiilor periodice la drumurile publice pe timp de vara – Covoare asfaltice BA16 si MAS16 (cu frezare 4 cm) si marcaj rutier.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233251

3)Cantitate sau domeniu
Conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 21 872 095,89 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 78 199,13 RON.
Lot nr: 4 Denumire: SDN Satu Mare
1)Descriere succintă
Se doreste contractarea lucrarilor aferente reparatiilor periodice la drumurile publice pe timp de vara – Covoare asfaltice BA16 si MAS16 (cu frezare 4 cm) si marcaj rutier.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233251

3)Cantitate sau domeniu
Conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 298 856,29 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 80 712,16 RON.
Lot nr: 5 Denumire: SDN Zalau
1)Descriere succintă
Se doreste contractarea lucrarilor aferente reparatiilor periodice la drumurile publice pe timp de vara – Covoare asfaltice BA16 si MAS16 (cu frezare 4 cm) si marcaj rutier.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233251

3)Cantitate sau domeniu
Conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 127 132,86 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 75635.66 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
AC solicita GP eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in cuantum de Lot 1: 228 585,71 RON, Lot 2: 40 492,83 RON, Lot 3: 78 199,13 RON, Lot 4: 80 712,16 RON, Lot 5: 75 635,66 RON. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. GP trebuie sa fie irevocabila. GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta. V.GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va completa Formular III.1.1/a. VI.Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016. VII.Pt. GP constituita prin virament bancar, aceasta se va face in contul RO41RNCB0106026605750165 deschis la B.C.R. Sucursala Cluj cu mentiunea "Garantie de participare la licitatia deschisa cu anuntul de participare nr....". Cursul la care se va face echivalenta leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator economic strain) este cel comunicat de BNR ca fiind valabil in data publicarii anuntului de participare. VIII.Informatii suplimentare privind GP se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. Garantia de buna executie se constituie prin:- fie prin virament bancar in contul D.R.D.P. Cluj RO41RNCB0106026605750165 deschis la B.C.R. Sucursala Cluj;- fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator; - fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, situatie in care, conform art. 40 alin. 5 din HG 395/2016, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Tezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea cestuia. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul nr.III.1.1/b din Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia,
— certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local fiscal, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 RON;
b) este mai mare de 4.000 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la
Cea mai recenta data scadenta a acestora.
III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".
De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul III.2.1/1 "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.
Formularul III.2.1/1 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul/acordul cadru. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Nota 5: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau in actiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
• Director General Regional ing. Baruta Radu Ilie.
• Director Economic ing.Radu Emil Grivase.
• Director Adjunct Exploatare ing. Ioan Crisan.
• Sef Departament Investitii ing.Teodor Gorcea.
• Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei ing. Ambrozie Fodor.
• Sef Serviciu Juridic cj. Luminita Negru.
• Sef Serviciu Mentenanta Drumuri si Plan ing Dan Iakob.
• Sef SDN Cluj ing. Mircea Bun.
• Sef SDN Alba ing. Liviu Hondola.
• Sef SDN Oradea ing. Balog Octavian.
• Sef SDN Satu-Mare ing. Petru Ardelean.
• Sef SDN Zalau ing. Mircea Crisan.
• Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec.Nicoleta Gherman.
• Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec.Ileana Iuga.
• Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec.Cristina Hedesiu.
Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a ofertantului individual/ ofertantului asociat/ subcontractantului / tertului sustinator.
Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/ candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului/acordului cadru.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului/acordului cadru.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract/acord cadru pe care o va realiza.
Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract/acord cadru, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.
Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in oferta, este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract/acord cadru pe care o va realiza.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca MEDIA cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani este minim:
Lot 1- SDN CLUJ–22.858.571,75 RON.
Lot 2- SDN ORADEA–4.049.283,05 RON.
Lot 3- SDN ALBA–7.819.913,64 RON.
Lot 4- SDN SATU MARE–8.071.216,91 RON.
Lot 5- SDN ZALAU–7.563.566,43 RON.
(Cerinta nr. 1.
— continuare).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor.
Grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere(Formular III.2.3/a1), semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu leu/euro pentru anul 2014, 2015 si 2016. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5:In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".
(Cerinta nr. 1 - continuare) Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.2. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta 1- Experienta similara: Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, continând valori, perioada si locul de executie. Demonstrarea acestei cerinte privind capacitatea tehnica se realizeaza initial prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si /sau activitatile pentru care ofertantul a fost reponsabil. Lista cu lucrarile executate in ultimii 5 ani trebuie sa contina unul/mai multe contracte prin care sa se demonstreze ca of a dus la bun sfarsit executia de lucrari similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (lucrari de infrastructura rutiera si/sau lucrari de intretinere periodica, si/sau lucrari de reparatii curente, si/sau lucrari de reparatii capitale, si/sau lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere de interes local, judetean sau national- enumerarea nu este cumulativa) in valoare cumulata de minim: lot 1:11429285.87 RON, lot 2:2024641.52 RON, lot 3: 3909956.82 RON, lot 4:4035608.45 RON, lot 5: 3781783.21 RON. *)Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;
Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Cerinta 2: Utilaje, instalatii si echipamente tehnice: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia celui mai mare contract subsecvent: - statie de preparat mixtura asfaltica-contract/precontract de furnizare mixtura asfaltica;- autobasculanta pentru transport materiale;-încarcator cu cupa frontala;-instalatie de spalare sub presiune cu perie mecanica pentru maturare;- autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie de raspandire pentru amorsare;- autobasculanta dotate cu prelata speciala;- freza de asfalt;-repartizator finisor pentru mixturile asfaltice; -cilindri compactori; -autogudronator; -utilaje necesare pentru executia marcajelor rutiere longitudinale si tranversale (cel putin autovehicul de insotire+masina de aplicare a marcajelor rutiere longitudinale si/sau traversale, semnalizata conform normelor in vigoare+autovehicul de insotire inchizator;-laborator autorizat/acreditat cu profilele corespunzatoare cu specificul lucrarilor de executie de covoare asfaltice;
Cerinta nr. 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal necesar pentru ducerea la indeplinire a cerintelor contractuale pentru fiecare lot in parte: - Manager de contract; - Persoana responsabila cu managementul calitatii(RMQ); - Responsabil securitate si sanatate in munca. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Diplome de studii si calificari profesionale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: a) Declaratie de disponibilitate pentru tot personalul propus– conform formularului III.2.3/a5;b) CV-uri pentru personalul propus; c) Decizie de numire in functia/pozitia de...” pentru Persoana responsabila cu managementul calitatii, d) Dovada atestarii/autorizarii in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru responsabil SMM. Operatorii economici care prezinta experti straini vor prezenta documente/ certificate echivalente, emise in statul de resedinta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata in limba romana.
Informatii privind tertii sustinatori.
Informatii privind subcontractantii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii in raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principale ce fac obiectul acordului-cadru aferent fiecarui lot in parte, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului in raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principale ce fac obiectul acordului-cadru aferent fiecarui lot in parte, conform SR EN ISO 14001 sau.
Echivalent.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In vederea indepl cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora si datele lor de contact, data si numarul documentelor de receptie (procese verbale),ale documentelor constatatoare, ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: Copii ale partilor relevante ale contractelor/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie finala/ Certificari de buna executie/ Documente/ certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, etc. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de op ec depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale of, cat si ale of asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara – Formular III.2.3/a2+documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele emise de Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie finala/ Documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reies toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea AC. Nota 5: Pentru contractele a caror valoare este exprim in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pt calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR.
Nota 6: Nedep angajamentului odata cu DUAE constituie temei pentru solic de clarif pt eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale of, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pt a asig desf coresp a proc de atrib.
In vederea indepl cerintei, of/of asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Of clasat pe primul loc dupa aplic crit de atrib va prez, anterior atribuirii acordului cadru, la solic AC,certif/doc care atesta indepl cerintei, si anume: 1. doc care sa ateste ca dispune de util.,instalatiile si echipamentele tehnice pentru exec contr, cat si categ si profilele lab(detinerea in dotarea proprie, inchiriere,comodat,leasing,contract de pr, angajament de punere la dispozitie etc); 2.tipul si modelul echip/ utilajului; 3.pentru laborator - copie fata/verso ale autorizatiilor/acreditarilor (cu anexe) laboratorului autorizat/acreditat cu care va efectua încercarile de laborator necesare exec lucrarilor. În cazul în care lab resp nu apartine of se vor prezenta si angajamentul/ contr de prestari servicii încheiat între of si laboratorul respectiv. Autorizatiile/Acreditarile lab trebuie sa cuprinda în profilele.
Autorizate/acreditate toate încercarile de laborator necesare exec lucrarilor si tb sa.
Fie valabile la data prezentarii. Atât angajamentul/ contr de colaborare încheiate între.
Of si laboratorul respectiv cât si autorizatiile laboratorului trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Aceste doc. vor fi prezentate si de catre of asoc/tertul sustinator/subcontractant, in sit in care resursele acestuia au fost luate in cons pentru indepl cerintei. Nota 1: In vederea indepl crit de calif, nu este obligatorie prez. unui singur laborator autoriz cu toate profilele solic. Of pot prezenta in acest sens unul sau mai multe lab autorizate.
Pentru cumularea tuturor profilelor solic. Nota 2: Daca un grup de op ec depune o of comuna, cerinta se dem prin luarea in cons a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si of asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -.
Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asoc se va posta in SEAP.
Odata cu DUAE. Nedepunerea ac de asoc odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pt a asigura desf coresp a proc de atrib. Nota 3: In vederea indepl cerintei, of poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi resp prev art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Ofertantul va prezenta, odata cu DUAE Angajament ferm privind sustinerea acordata of pentru indepl crit ref la capacitatea tehnica si/sau profesionala – formularul III.2.3/a3 +documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori op ec, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea angajamentului odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale inf cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale of, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele care atesta ca dispune de utilajele, inst. si echip tehnice pentru executarea contractului, cat si categoria si profilele lab, tipul si modelul echip/ut, vor fi prezentate de of clasat pe primul loc dupa aplic crit de atriba anterior atribuirii contractului/ac cadru, la solic AC. Nota 7: Ut, inst si echip tehnice vor fi disponibile pt exec activ specifice din cadrul celui mai mare contr. subs.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa.
DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
— subsectiunea "Diplome de studii si calificari profesionale". Ofertantul clasat pe primul loc.
Dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea.
Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: a) Declaratie de disponibilitate pentru tot personalul propus– conform formularului III.2.3/a5;b) CV-uri pentru personalul propus; c) Decizie de numire in functia/pozitia de...” pentru Persoana responsabila cu managementul calitatii,d) Dovada ca este atestarii/autorizarii in domeniul securitatii si sanatatii in munca etc.. Operatorii economici care prezinta experti straini vor prezenta documente/ certificate echivalente, emise in statul de resedinta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata in limba romana. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE.
Constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale.
Informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica – formularul III.2.3/a3 +documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere, care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele din care sa reies toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate profesionala vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante. Nota 5: Nedepunerea angajamentului odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii.
Unui/ unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II.
"Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea.
Capacitatilor altor entitati", mentionand explicit denumirea operatorului economic/operatorilor.
Economici care au calitatea de tert sustinator/terti sustinatori, precum si criteriul/criteriile de.
Calificare care urmeaza a fi indeplinite ce acesta/acestia. De asemenea, fiecare tert.
Sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: -.
Partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind.
Operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea.
III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea.
Tehnica si profesionala", in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea.
Criteriilor referitoare la capacitatea tehnica - experienta similara si/sau la indeplinirea.
Criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala - utilaje, instalatii si.
Echipamente tehnice/personal pentru executia lucrarilor. Totodata, Ofertantul va incarca in.
Mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Angajamentul ferm transmis.
Ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori+documentele din care sa rezulte modul.
Efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere.
Documentele din care sa reies toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii.
Cerintei de capacitate tehnica si/sau profesionala vor fi prezentate de ofertantul clasat pe.
Primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea.
Autoritatii Contractante.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract/acord cadru, ofertantul are obligatia de a.
Completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D o/le.
Subcontracteze "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul.
Economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea.
Tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile.
Subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. De asemenea, fiecare subcontractant.
Va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II.
"Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul.
Economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive.
De excludere". - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde.
Cerintelor"; Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in.
Mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura.
Cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in.
SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre.
Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat.
Activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi.
Cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului /acordului cadru. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura.
Electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de.
Certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele.
Elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile.
Ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare, optiunea privind realizarea.
Platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea.
98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului,
Prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/.
Subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de.
Subcontractare prezentate la incheierea contractului/acordului cadru vor contine cel putin.
Informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor.
Contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, vor fi in concordanta cu.
Oferta si se vor constitui in anexa la contractul/acordul cadru. Raspunderea.
Contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in.
Cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Informatii.
Suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a.
Ofertei, pct. 5.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -.
Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul.
Loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii.
Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau.
Orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel.
Corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte,
Daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza.
Individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract/acord cadru pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si.
Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a.
Calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie.
Incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat.
Calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Cerinta privind.
Certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a.
Avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile,
Ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma.
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -.
Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul.
Loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii.
Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau.
Orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel.
Corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare.
Asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta.
Se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract/acord cadru pe care o realizeaza. In.
Aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme.
De asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta,
Este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe.
Un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Cerinta.
Privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert.
Sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu.
Ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt.
Imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate.
Confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia.
De atribuire.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 5.2.2018 - 15:30
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.2.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.6.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

1.Durata acordului-cadru este de 36 luni. 2.Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 3.Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conf cu prevederile art 22 alin (2) din HG 395/2016.Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpcluj.ro. 4.Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se

Vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP sectiunea"Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), in format electronic, semnate cu.

Semnatura electronica. 5. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.6 Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice A.C. cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul A.C. considerat nelegal. In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, A.C. transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care A.C.
Transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notif. prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de A.C. poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului A.C., obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in term. de 10 zile.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conf. art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Achiziții Publice și Asigurarea Transparenței
Str. Decebal nr. 128
400205 Cluj-Napoca
România
E-mail: achizitii@drdpcluj.ro
Telefon: +40 264432552
Adresă Internet: www.drdpcluj.ro
Fax: +40 264432446

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.1.2018