Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 169822-2016

Wyświetl widok skrócony

18/05/2016    S94

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 094-169822

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy „Red Bull Slackship” w dniu 5.6.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy Red Bull Slackship w dniu 5.6.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy Gdynia w komunikatach promocyjnych nawiązujących bezpośrednio do Imprezy, umieszczeniu logo GDYNIA sport lub nazwy Gdynia w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach i pucharach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Kolektyw Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem imprezy Red Bull Slackship. Red Bull Slackship jest imprezą promującą stosunkowo nową dyscyplinę sportu jaką jest slackline. Dyscyplina ta polega na wykonywaniu przez zawodnika akrobacji oraz tricków na rozciągniętej taśmie technicznej – slackline. Zmagania sportowców oceniane są przez skład sędziowski na podstawie poprawności technicznej pokazu, widowiskowości, płynności oraz poziomu trudności wykonywanych ewolucji. Na podstawie punktacji wyłaniani są uczestnicy kolejnych rund aż do wielkiego finału. Zawody Red Bull Slackship są jednymi z najbardziej prestiżowych i najlepiej obsadzonych zawodów slackline (kategoria trickline) na świecie. Wysokość zawieszenia taśmy (25 m nad podłożem) powoduje, że można śmiało powiedzieć, że żadne inne zawody na świecie w kategorii trickline nie odbywają się tak wysoko. To sprawia, że zawody Red Bull Slackship są głośne w środowisku slackline na całym świecie. Podobnie jak w roku 2015, tak w tegorocznej edycji udział weźmie dziesiątka czołowych zawodników ze świata trickline. Wystąpią zawodnicy z takich krajów jak: Brazylia, Estonia, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Francja. Zawody Red Bull Slackship były i są szeroko komentowane przez media, w ubiegłym roku generując zasięg edytorialny na poziomie 3 500 000 kontaktów. Na żywo zawody ze specjalnej strefy obejrzało ok 1000 widzów – przez cały dzień trwania zmagań przewinęło się do 3 000 widzów. Relacje na żywo z miejsca zawodów nadawały stacje TVN 24 oraz TVP Info. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację zawodników z całej Polski. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu różnego rodzaju eventów dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.14.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Kolektyw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 29
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81- 312
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.5.2016